I n f o r m a c e ze 101 . zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, konaného dne 16. února 1998 na Úřadu vlády


 

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Plnění úkolů a informace o proběhlých jednáních

     Do meziresortního připomínkového řízení byl rozeslán nový pozměněný návrh na doplnění statutu Rady a GA ČR společně s návrhem na odvolání doc. Pince a s návrhem na jmenování dr. Koláře za člena předsednictva GA ČR za oblast společenských věd.

     Byla svolána porada pracovní skupiny pro přípravu návrhu programu s pracovním názvem "zřízení vědeckých excelentních - metodických center" na 5. března 1998 ve 13,00 hod. na Úřadu vlády v místnosti č. 259. Zúčastní se jí za MŠMT náměstek Hálek, za AV ČR dr. Harmanec a dr. Velemínský, za GA ČR prof. Exner, prof. Hruška a dr. Pacák, za Radu vysokých škol prof. Wilhelm a za Českou konferenci rektorů prof. Schmidt. Poradu povede místopředseda Rady prof. Syka.

Pravidla pro hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací

     Návrh těchto "Pravidel", vypracovaný v souladu s plněním úkolů daných "Zásadami", byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Rada ho považuje za cílový stav, ke kterému by měla ČR postupně dospět a proto upozornila na rizika plynoucí z náhlé změny současného, značně odlišného systému institucionální odpory výzkumu a vývoje a doporučila rozpracovat a konkretizovat jednotlivé etapy přechodného období a potřebná opatření včetně zajištění nezbytného odborného i administrativního zázemí pro celý systém hodnocení.

Zahájení přípravy návrhu státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 1999

     Každoročně v tomto období Rada zahajuje přípravu návrhu státního rozpočtu na VaV na příští rok, nyní na rok 1999, s tím rozdílem, že se letos bude připravovat i výhledově na tři roky. Členové Rady se po rozsáhlé diskusi všech přítomných usnesli požádat předsedu Rady ministra Sokola, aby upozornil vládu na dosavadní negativní vývoj státní podpory oblasti VaV a jeho důsledky i na usnesení vlády o "Zásadách", kterým deklarovala rozsah své podpory této oblasti a které není plněno.

Návrh struktury nového zákona o výzkumu a vývoji

     Členům Rady a všem zástupcům institucí sdružených v pracovní skupině pro přípravu nového zákona o VaV byl rozeslán návrh struktury tohoto zákona k připomínkám. 2. jednání pracovní skupiny pro přípravu nového zákona o VaV se bude konat dne 26. února 1998 ve 13,00 hod na Úřadu vlády.

     K návrhu "Zákona o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích", ke kterému v současné době probíhá meziresortní připomínkové řízení, vypracuje Rada své stanovisko. Tento materiál není koordinován s jiným materiálem Ministerstva financí "Transformace státních rozpočtových a příspěvkových organizací", který byl zpracován na základě návrhu Rady a v říjnu 1997 přijat poradou ministrů.

Sdílejte na: