I n f o r m a c e z 99. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, konaného dne 5. ledna 1998 na Úřadu vlády

 

     Zasedání bylo zahájeno přivítáním ministra školství, mládeže a tělovýchovy doc. Jana Sokola, který byl na prvním jednání nové vlády dne 5. ledna 1998 jmenován předsedou Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj. Ministr Sokol ve svém stručném úvodním proslovu zdůraznil, že si je vědom úkolů Rady a vyjádřil své odhodlání účastnit se na nich v plném rozsahu, podporovat vědu i její infrastrukturu, a snažit se o zvýšení její popularizace a zvýšení zájmu mladých lidí o ni. Dále uvedl, že si je vědom vzájemných vazeb vědy, výzkumu a vzdělávání, ale i jejich odlišností. Jeho jmenování rozhodně nelze chápat jako podřízení nebo začlenění vědy a výzkumných organizací do oblasti školství. Členové Rady se novému předsedovi krátce představili. Na této úvodní části byl rovněž přítomen náměstek ministra školství doc. Hálek, který se bude účastnit zasedání Rady jako stálý host.

     Po odchodu ministra Sokola, který se nemohl vzhledem ke svému následnému uvedení do funkce ministra školství, mládeže a tělovýchovy zúčastnit celého zasedání, řídil jednání Rady její první místopředseda V. Hadraba.

     Rada se v úvodu svého jednání usnesla požádat neprodleně svého nového předsedu, ministra Sokola, aby v připravovaném programovém prohlášení nově jmenované vlády byla zdůrazněna podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro rozvoj výzkumu a vývoje vzhledem k jejich významu pro rozvoj celé společnosti. K projednání této otázky se již dne 8. ledna 1998 uskuteční schůzka místopředsedů Rady a sekretáře Rady s ministrem Sokolem.

     Další významné projednávané body a závěry ze zasedání.

Výsledky připomínkového řízení k doplnění statutů Rady a GA ČR

     Návrh na doplnění statutů Rady a GA ČR o kritéria pro výběr kandidátů na členství v Radě a v předsednictvu GA ČR byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Souhrnně je možno říci, že resorty s tímto návrhem vyslovily souhlas. MF a MZ projevily zájem o členství svých zástupců v Radě na úrovni náměstků ministrů. Složení Rady ale nesmí být v rozporu se zákonem (č. 1/95), podle kterého má Rada patnáct členů a jejich nadpoloviční většina musí být jmenována z pracovníků zabývajících se výzkumem nebo vývojem. Materiál bude po dopracování předložen vládě ke schválení.

Informace o proběhlých jednáních

     Prof. Syka informoval o prvním zasedání Bioetické komise, odborného a poradního orgánu Rady, které se uskutečnilo dne 15. prosince 1997. Prof. Syka byl jmenován předsedou této komise. Z diskuse o cílech Bioetické komise a aktuálních problémech bioetiky vyplynuly již první pracovní úkoly, mj. doporučení k urychlenému podpisu "Dohody o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti ve vztahu k využití biologie a medicíny", kterou vypracovala Rada Evropy. Bioetická komise se bude rovněž zabývat posouzením připravovaného zákona o zdravotní péčí a zákona o geneticky modifikovaných organismech.

Koncepce podpory průmyslového výzkumu a vývoje

     Mpř. Šperlink písemně vypracoval a předal členům Rady k posouzení návrh koncepce podpory průmyslového výzkumu a vývoje. Je v něm zahrnuta charakteristika současného stavu a mj. návrh doporučení Rady k vypracování kvalifikovaného zhodnocení projektů průmyslového VaV z CEP s doplněním o jejich reálný význam pro české hospodářství. Členové Rady zašlou své připomínky k tomuto materiálu do 12. ledna 1998.

Informace o plnění úkolů vyplývajících ze Zásad vlády pro oblast výzkumu a vývoje

     Byl rozeslán dopis Rady na jednotlivá ministerstva se žádostí o jmenování jejich zástupců do pracovní skupiny k přípravě nového zákona o výzkumu a vývoji. Za Radu byli do této pracovní skupiny jmenování doc. Chráska, ing. Kohout a dr. Blažka, který je pověřen koordinací její činnosti. První jednání této pracovní skupiny se uskuteční dne 12. ledna 1998. Zúčastní se jí i zástupci VŠ.

     Důsledky transformace rozpočtových a příspěvkových organizaci ve VaV jsou v současné době řešeny z hlediska vysokých škol v souvislosti s novým vysokoškolským zákonem. Rada zařadí projednávání tohoto problému do programu svého 101. zasedání dne 16. února 1998.

Sdílejte na: