I n f o r m a c e z 96. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj konaného dne 3. listopadu 1997 na Úřadu vlády

 

     Zasedání řídil předseda Rady, ministr Pavel Bratinka.

     Nejdůležitější projednávané body a závěry ze zasedání:

Podpora malého a středního podnikání

     MPO v rámci materiálu "Podpora malého a středního podnikání" vypracovalo závěrečné vyhodnocení programů výzkumu, rozvoje techniky a technologií podporovaných v letech 1991 - 1995 a hodnocení programů podpory inovačního podnikání malých a středních podniků - TECHNOS a PARK, které probíhají od roku 1995. Náměstkyně MPO ing. T. Hrnčířová, která se zúčastňuje zasedání Rady jako stálý host, požádala členy Rady o připomínky k tomuto materiálu a zároveň informovala o 1. národní konferenci o malém a středním podnikání v České republice, která se uskuteční ve dnech 13.- 15. listopadu t.r. pod záštitou ministra K. Kühnla, a do jejíhož čestného předsednictva byl pozván ministr P.  Bratinka.

Příprava "politiky výzkumu a vývoje ČR"

     Po schválení "Zásad vlády pro oblast výzkumu a vývoje si Rada stanovila další významný úkol - vypracovat " státní politiku výzkumu a vývoje". Její příprava je v počáteční fázi podmíněna dohodou o spolupráci s MŠMT, v jehož působnosti je podle "kompetenčního zákona" vědní politika, výzkum a vývoj.
     Způsob přípravy "politiky VaV" a otázky další spolupráce Rady a MŠMT projedná ministr Bratinka s ministrem školství mládeže a tělovýchovy J.Grůšou dne 6. listopadu 1997.

Jednání předsednictva Rady, předsednictva Grantové agentury ČR a její dozorčí rady

     Jako každoročně tak i letos se uskutečnilo společné zasedání těchto orgánů. Předseda GA ČR prof. Štulík informoval zejména o činnosti GA ČR za uplynulé období a o koncepci a dalších směrech v činnosti GA ČR. Byl vypracován návrh pravidel Grantového systému 98, který bude Rada posuzovat. Projednával se mj. záměr vytvořit mezinárodní výzkumná centra v ČR a návrh sloučení komplexních a standardních grantů s tím, že granty nad 4 mil. Kč budou podléhat náročnému posuzování. Přítomní byli informováni o Poslaneckou sněmovnou v květnu t.r. nově zvolené dozorčí radě GA ČR, která začala pracovat v září t.r.

Koncepce informační infrastruktury výzkumu a vývoje

     Program MŠMT "Rozvoj informační infrastruktury pro výzkum a vývoj - INFRA 2" byl, po posouzení Radou, vyhlášen ve veřejné soutěži dne 23. října 1997. Program je součástí koncepční studie, která vymezuje informační infrastrukturu VaV, hodnotí její úroveň v porovnání se zahraničím a navrhuje opatření pro její rozvoj. Další postup bude jedním z bodů, o kterých bude jednat ministr Bratinka s ministrem Grůšou.

Struktura údajů pro CEP 98/2

     Rada projednala se zástupci zainteresovaných resortů výsledky připomínkového řízení ke struktuře dat pro Centrální evidenci projektů výzkumu a vývoje, která bude závazná od 30. září 1998. Z diskuse vyplynul požadavek dodavatelů dat do CEP na poskytnutí pomocné uživatelské aplikace pro vkládání a práci s daty CEP 98/2. Ta bude vytvořena během první poloviny roku 1998 tak, aby byla ústředním orgánům dodávajícím data do CEP k disposici nejpozději do konce července 1998.

Zprávy o činnosti Rady a orgánů Grantové agentury ČR za rok 1997

     V souladu se zákonem (1/1995 Sb. ) a svým statutem předkládá Rada vládě koncem kalendářního roku zprávu o své činnosti, a současně jsou vládě předkládány zprávy o činnosti Grantové agentury ČR a její dozorčí rady. Součástí materiálu jsou návrhy odměn za výkon veřejné funkce členům Rady a členům předsednictva a dozorčí rady GA ČR za rok 1997. Rada tento materiál po zapracování připomínek schválila a bude rozeslán do připomínkového řízení.

Sdílejte na: