I n f o r m a c e z výjezdního 95. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj konaného dne 6. října 1997 v Liberci

    Zasedání řídil předseda Rady, ministr Pavel Bratinka.

     Výjezdní zasedání Rady se konalo pod záštitou Svazu výrobců textilních strojů. Program zasedání byl vzhledem ke svému charakteru rozdělen na dvě části. V první části probíhalo vlastní zasedání Rady, bez účasti hostů. Druhé části se zúčastnili významní představitelé SVTS, Technické univerzity v Liberci, Výzkumného ústavu textilních strojů, státní správy libereckého regionu a další. Předmětem diskuse byla převážně problematika výzkumu a vývoje textilních strojů a otázek s ní souvisejících. Na této druhé části byli přítomni novináři. Závěrem se uskutečnila exkurze do Výzkumného ústavu textilních strojů.

     Nejdůležitější projednávané body a závěry ze zasedání:

Vládní návrh státního rozpočtu na VaV na rok 1998

     Ministr Bratinka informoval o projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 1998 vládou. Na oblast výzkumu a vývoje je v něm navrhováno cca 8,7 mld. Kč. V této částce jsou zahrnuty i výdaje na obranný výzkum. Rada původně navrhovala částku 8,5 mld. Kč bez obranného výzkumu. Vzhledem k celkové velmi obtížné přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 1998 lze výši prostředků, kterou se podařilo pro oblast výzkumu a vývoje ministru Bratinkovi získat, označit jako "maximum možného". V diskusi bylo zdůrazněno, že resorty nesmějí prostředky jim určené na VaV použít jinak, pouze výjimečně rozpočtovým opatřením, po souhlasu Rady.

Stav vyhlášení programů VaV na rok 1998

     Rada, v souladu s povinnostmi, které jí ukládá zákon (1/95 Sb.), kontrolovala vyhlášení veřejných soutěží na programy VaV. Podle údajů, které Radě byly předloženy při projednávání návrhu státního rozpočtu na VaV pro rok 1998, tento úkol téměř všechny resorty splnily, pouze o stavu programů Ministerstva obrany Rada dosud neobdržela žádné informace a Ministerstvo životního prostředí se opožďuje, veřejnou soutěž na své programy mělo podle harmonogramu vyhlásit v září 1997. Zvláštní pozornost Rada věnovala posouzení programů, které navrhlo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Schválila dva programy: "Výzkum a vývoj nových výrobků a technologií s cílem zvýšení exportní výkonnosti českého průmyslu" a program s pracovním názvem "Rozvoj center špičkových průmyslových výrobků a technologií" , u kterého Rada pověřila své předsednictvo dopracováním konkrétní formulace vyhlášení veřejné soutěže ve spolupráci s MPO.

Informace o průmyslovém VaV

     Ing. Šperlink, místopředseda Rady, který má v působnosti průmyslový VaV, informoval členy Rady o materiálu vypracovaném Svazem průmyslu a dopravy, jehož součástí je i stať - "Podpora výzkumu a vývoje". Rada jednotlivé požadavky SPD projednávala. Např. odlišné je stanovisko Rady u nákladů na VaV, kde SPD navrhuje, aby změnou daňových zákonů mohly být odepisovány, kdežto Rada bude usilovat, aby mohly být zahrnuty do ostatních nákladů, v diskusi bylo také mj. navrženo uvažovat o vytvoření "Grantové agentury pro cílený výzkum". Celé problematice průmyslového výzkumu bude Rada věnovat intensivní pozornost.

Bioetická komise

     Rada zřídila Bioetickou komisi jako svůj odborný a poradní orgán a rovněž projednala a schválila návrh jejího statutu. Prof. Syka, místopředseda Rady, který byl pověřen vedením této komise, informoval Radu o odbornících, kteří jsou navrhováni, aby v Bioetické komisi působili. Rada schválila deset navrhovaných členů a doporučila ještě komisi doplnit. Statut Bioetické komise i její složení bude zveřejněno v nejbližší době na WWW Rady.

Diskuse s představiteli libereckého regionu

     Této části výjezdního zasedání Rady se zúčastnili převážně nejvyšší představitelé podniků sdružených ve Svazu výrobců textilních strojů a v Asociaci textilního průmyslu, rektor, prorektoři a děkani Technické univerzity v Liberci, zástupci regionální správy a tisku a další. Diskuse byla zaměřena na problematiku výzkumu a vývoje souvisejícího s výrobou a především inovací textilních strojů a nových technologií výroby textilu. Zástupci jednotlivých podniků a institucí seznámili Radu se svými úspěchy i problémy, zdůraznili velký význam tohoto oboru pro ČR a její export a tlumočili své názory na VaV a nutnost jeho podpory. Byla oceněna dobrá spolupráce mezi průmyslovými podniky, Výzkumným ústavem textilních strojů a Technickou univerzitou ale také zmíněna absence regionální politiky pro využití již historicky daných vazeb z koncentrace textilního průmyslu v tomto geografickém regionu.

Sdílejte na: