I n f o r m a c e z 94. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj konaného dne 15. září 1997 na Úřadu vlády

 

     Zasedání řídil předseda Rady, ministr Pavel Bratinka.

     Nejdůležitější projednávané body a závěry ze zasedání.

Aktuální informace o návrhu státního rozpočtu na VaV

     Proběhla diskuse o zkrácení výdajů na VaV Ministerstvem financí, které celkovou částku navrhuje nyní ve výši 7,8 mld., i se zahrnutím výdajů na obranný výzkum, oproti 8,5 mld., které navrhla Rada na civilní VaV. Rada požádala ministra Bratinku, aby při vládních jednáních o rozpočtu tlumočil nesouhlas Rady se snižováním výdajů na VaV (v podílu HDP) a upozornil na potřebu zachování poměru rozdělení prostředků mezi jednotlivé resorty tak, jak vypracovala Rada ve svém návrhu rozpočtu na VaV na rok 1998 ze dne 7. července 1997. Předsednictvo Rady projedná s jednotlivými resorty dodržení harmonogramu vyhlášení veřejných soutěží na programy VaV na rok 1998.

Návrh daňových úlev pro oblast výzkumu a vývoje

     Rada připravuje navrhnout daňové úlevy pro oblast VaV. Byl projednáván materiál vypracovaný místopředsedou Rady V. Hadrabou. Je v něm zahrnuto 5 zásad, které byly jednotlivě projednávány, a ke kterým mpř. Hadraba podal upřesňující výklad. K tomuto návrhu daňových úlev pro VaV bude jako první krok vypracována analýza pracovní skupinou Rady ve spolupráci s MPO.

Rozvoj informační infrastruktury VaV

     Rada vyslovila souhlas s neprodleným vyhlášením veřejné soutěže na program MŠMT "Rozvoj informační infrastruktury VaV" s podmínkou, že v roce 1998 budou podle reálných finančních možností řešeny a financovány především projekty zabezpečující rozvoj vysokokapacitní sítě TEN-34 a projekty přecházející z r. 1997.

Státní politika výzkumu a vývoje

     Na podnět ministra Bratinky, který upozornil na skutečnost, že absence vědní politiky je v současné době vnímána negativně, proběhla rozsáhlá diskuse. Aktivně se jí zúčastnili všichni členové Rady a vyplynul z ní jejich celkově positivní přístup k záměru, aby Rada s MŠMT vypracovala návrh státní politiky výzkumu a vývoje. Předsednictvo Rady předloží na 96. zasedání návrh dalšího postupu.

Informace o výjezdním zasedání Rady v Liberci

     95. zasedání Rady bude výjezdní a uskuteční se v Liberci dne 6. října 1996 pod patronací Svazu výrobců textilních strojů. Na programu je po vlastním zasedání Rady setkání se zástupci SVTS, Technické univerzity a dalších představitelů libereckého regionu.

Sdílejte na: