I n f o r m a c e z 93. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj konaného dne 25. srpna 1997 na Úřadu vlády

 

     Zasedání řídil předseda Rady, ministr Pavel Bratinka.

     Nejdůležitější projednávané body a závěry ze zasedání:

Informace o plnění úkolů (bodu III. 8. usn. vlády č. 247/1997 o Zásadách vlády pro oblast VaV

     Ústřední orgány státní správy, z jejichž rozpočtových kapitol je VaV podporován, předložily Radě údaje o rozčlenění institucionálních a účelových výdajů na výzkum a vývoj podle OECD a EU. Předsednictvo Rady se bude zabývat hodnocením těchto údajů a připomínky budou projednány s jednotlivými resorty.

Principy transformace rozpočtových a příspěvkových organizací

     Na poradě ekonomických ministrů byl projednáván materiál o transformaci ROPO vypracovaný Ministerstvem financí i alternativní návrh vypracovaný Radou. Ministrovi financí bylo uloženo materiál dopracovat. Materiál bude mj. doplněn o analýzu situace v zemích EU. Termín dalšího projednávání návrhů transformace ROPO nebyl zatím stanoven.

Bioetická komise

     Rada navrhla ustavit "Bioetickou komisi" jako poradní orgán Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj. O návrhy na členy této komise budou požádány další resorty (MZ, MZe).Vedením této komise pověřila prof. Syku.

Různé

     Členové Rady byli požádáni o připomínky k dopracovanému návrhu programu MŠMT "Rozvoj informační infrastruktury VaV" a o návrhy na členy rady tohoto programu.
     S MŽP bude projednán návrh programu s pracovním názvem "Zranitelnost a ochrana území ČR před poškozením vodou".
     Rada se bude zabývat v podzimním období t.r. přípravou "státní politiky výzkumu a vývoje".
     Rada doporučí MPO koordinovat přípravu programů s MZe, MZ a MŽP a přizvat do rad programů více zástupců AV ČR.
     Rada se bude zabývat otázkou zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj v malých a středních podnicích.

Sdílejte na: