I n f o r m a c e z 92. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj konaného dne 7. července 1997 na Úřadu vlády

     Zasedání řídil předseda Rady, ministr Pavel Bratinka.

     Úvodem předal ministr Bratinka s blahopřáním Mgr. Tomášovi Jančaříkovi diplom o udělení "Ceny předsedy Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných sdělovacích prostředcích za rok 1996" a vyslovil naději, že v záslužné práci pro propagaci VaV bude nadále pokračovat.

     Nejdůležitější projednávané body a závěry ze zasedání:

Informace o plnění úkolů usn. vlády č. 247/1997 o Zásadách vlády pro oblast VaV

     V současné době jsou dokončovány první úkoly zajišťující realizaci "Zásad".
     Nové "Zásady" začaly již být uplatňovány při přípravě státního rozpočtu na VaV.
     V souladu s výše uvedeným usnesením vlády byly členy vlády a vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy z jejichž rozpočtových kapitol je VaV podporován, ve spolupráci s předsedou Rady vlády ČR pro VaV, hodnoceny podle metodiky OECD a EU institucionální výdaje u jednotlivých příspěvkových a rozpočtových organizací, účelové výdaje u jednotlivých programů (typů grantů) a přehodnoceny stávající programy cíleného VaV.
     K plnění dalších úkolů vyplývajících ze "Zásad" bylo vytvořeno několik pracovních skupin, ve kterých spolupracují členové Rady a pracovníci ze zainteresovaných orgánů (MF, MŠMT, ČSÚ, MPSV a dalších) a další odborníci. Mezi tyto úkoly patří mj. úprava systému státní podpory VaV, legislativní a metodická kompatibilita se systémem EU, systém meziresortního hodnocení výzkumných organizací, sladění daňového a účetního režimu při posuzování nehmotného majetku a podmínky pro diferencované odměňování pracovníků ve VaV.
     Materiál související s plněním "Zásad" - "Principy transformace ROPO", vypracovaný Radou, positivně přijala většina ústředních orgánů. Vyjádření Ministerstva financí Rada dosud neobdržela.
     Rada se bude zabývat problematikou vazby daňových úlev pro VaV a státního rozpočtu a bude pokračovat jednání s MPO o programech tohoto resortu a jejich přehodnocení.

Důsledky "Zásad" pro strukturu dat CEP

     V souladu se "Zásadami" byla navržena změna struktury dat CEP tak, aby v ní byly promítnuty požadavky týkající se úplného vyúčtování nákladů na řešení projektů a kompatibility se systémem EU při vykazování řešitelské kapacity. Rada změnu struktury CEP-98/2 schválila, bude projednána se zástupci zainteresovaných resortů a její platnost bude od 31. května 1998.

Návrh státního rozpočtu na VaV na rok 1998

     Rada schválila výsledný návrh státního rozpočtu na VaV pro rok 1998 , jehož termín předložení je podle požadavku MF 10. červenec 1997. Do návrhu byly promítnuty obě etapy vázání prostředků, hlavním kritériem bylo pro Radu při jeho vypracování účelné využití omezených prostředků. Návrh Rady byl projednán se zainteresovanými orgány. Celková navržená výše státních finančních prostředků, jimiž by měl být výzkum a vývoj v roce 1998 podporován činí včetně obranného výzkumu a vývoje 9,363 mld. Kč.

Program "Rozvoj informační infrastruktury VaV"

     Návrh tohoto programu byl vypracován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a předložen Radě k posouzení. Cílem programu je vytvoření systému informací pro výzkum a vývoj a o výzkumu a vývoji , který bude umožňovat přístup k dalším informačním zdrojům. Jeho nositelem bude MŠMT, vyhlášen bude v roce 1997 s počátkem v roce 1998 a jeho trvání bude max. 3 roky. Objem finančních prostředků činí pro celou dobu řešení cca 1,3 mil. Kč. Návrh programu byl schválen s tím, že bude vytvořena rada tohoto programu a po dopracování návrhu o kritéria výběru projektů atd. bude ještě před vyhlášením veřejné soutěže Radou posouzen.

Sdílejte na: