I n f o r m a c e z 90. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj konaného dne 19. května 1997 na Úřadu vlády

     Zasedání řídil předseda Rady, ministr Pavel Bratinka.

     Nejdůležitější projednávané body a závěry ze zasedání:

Příprava návrhu státního rozpočtu na VaV na rok 1998

     Příprava návrhu státního rozpočtu na rok 1998 za oblast výzkumu a vývoje probíhá podle harmonogramu. Místopředsedové Rady podle své působnosti, sekretář Rady a členové pracovní skupiny Rady pro přípravu rozpočtu projednají do 27. května se zástupci zainteresovaných resortů na úrovni náměstků ministrů jejich požadavky tak, aby naplnily celkovou částku 8,5 mld. Kč, určenou na státní podporu výzkumu a vývoje v roce 1998, a s ohledem na nové Zásady vlády pro oblast výzkumu a vývoje, schválené dne 23. dubna 1997. Rada na základě dopracovaných návrhů resortů odsouhlasí návrh rozpočtu za oblast výzkumu a vývoje na rok 1998 na svém 91. zasedání dne 9. června 1997.

Postup při plnění úkolů vyplývajících ze "Zásad vlády pro oblast VaV"

     Na úkoly nezbytné pro realizaci "Zásad" jsou zástupci resortů upozorňováni při projednávání návrhu státního rozpočtu na výzkum a vývoj na příští rok. Do 30. června 1997 je uloženo ministrům vlády a ostatním vedoucím ústředních orgánů státní správy, z jejichž rozpočtových kapitol je výzkum a vývoj podporován, zhodnotit ve spolupráci s předsedou Rady státní výdaje na výzkum a vývoj podle metodiky OECD a EU a promítnout výsledky do přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 1998. Na řadě úkolů bude Rada spolupracovat s MŠMT.

Transformace rozpočtových a příspěvkových organizací

     Na základě připomínek resortů byl dopracován materiál " Principy transformace rozpočtových a příspěvkových organizací". Rada tento materiál jako východisko pro transformaci "ROPO" schválila, ministr Bratinka s ním seznámí zainteresované ministry (zejména MŠMT, MPSV, MZe, MZ, MK). Ministerstvo spravedlnosti bude požádáno o posouzení tohoto materiálu z hlediska jeho dopadu na stávající legislativu.

Sdílejte na: