I n f o r m a c e z 89. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj konaného dne 28. dubna 1997 na Úřadu vlády

 

     Zasedání řídil předseda Rady, ministr Pavel Bratinka.

     Nejdůležitější projednávané body a závěry ze zasedání:

Volby do oborových komisí Grantové agentury ČR

     Společné zasedání Rady a předsednictva Grantové agentury ČR zvolilo na tříleté funkční období jednu třetinu členů a náhradníků oborových komisí Grantové agentury ČR.

Zásady vlády pro oblast výzkumu a vývoje a další kroky

     Vláda schválila dne 23. dubna 1997 svým usnesením č. 247 Zásady vlády pro oblast výzkumu a vývoje. Rada projednala první návrh postupu při plnění úkolů, které vláda uložila pro naplnění Zásad. Mezi hlavní úkoly patří promítnutí "Zásad" do přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 1998, pokračování v pracích na návrhu transformace rozpočtových a příspěvkových organizací a příprava systému.

Soubor opatření pro zajištění vyrovnanosti státního rozpočtu v roce 1997

     Rada se zabývala souborem opatření (tzv. "balíček") a jeho dopady na výzkum a vývoj. Na jedné straně se krácení prostředků netýká věcných výdajů na výzkum a vývoj, na straně druhé se stejně jako v dalších oblastech i ve výzkumu a vývoji tato úsporná opatření projeví. Rada bude jednat s Ministerstvem financí o minimalizaci důsledků úsporných opatření.

Návrh státního rozpočtu na VaV na rok 1998

     Pro přípravu návrhu státního rozpočtu na rok 1998 za oblast výzkumu a vývoje Rada přijala harmonogram prací a jednání s 20 zainteresovanými správci rozpočtových kapitol (resorty), který začíná předáním prvních návrhů resortů k 30.4.1997 a končí 30.6.1997 projednáním návrhu rozpočtu Radou. Do návrhu budou promítnuty ty úkoly ze Zásad vlády, které mají termín do 30.6.1997.

Cena předsedy Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj za popularizaci VaV v hromadných sdělovacích prostředcích

     Z navržených kandidátů Rada hlasováním rozhodla o udělení této Ceny předsedy Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj za popularizaci VaV v hromadných sdělovacích prostředcích za rok 1996 Ing. Tomáši JANČAŘÍKOVI, externímu režiséru České televize, za režii a scénografii řady populárních dokumentů a seriálů (Přírodní divy Evropy, Živá planeta, Záhady světa A. Clarka, Zázračná planeta - repríza atd.).

Informační infrastruktura výzkumu a vývoje v ČR

     Rada vzala na vědomí pracovní verzi koncepčního materiálu připraveného MŠMT s tím, že podle připomínek Rady bude dopracován a zároveň při přípravě návrhu rozpočtu na rok 1998 předloží MŠMT návrh programu na zajištění informační infrastruktury výzkumu a vývoje.

Příprava 5. Rámcového programu Evropské unie - výzkum a vývoj

     Rada uložila svým místopředsedům projednat s MŠMT stav přípravy 5. Rámcového programu Evropské unie a možnosti dalšího postupu vzhledem k předpokládané změně financování oproti probíhajícímu 4. RP EU (ze systému "project by project" na "entry ticket").

Výjezdní zasedání Rady

     Výjezdní zasedání Rady se uskuteční dne 9. 6. 1997 v Českých Budějovicích.

Sdílejte na: