I n f o r m a c e z 88. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj konaného dne 7. dubna 1997 na Úřadu vlády

 

     Zasedání řídil předseda Rady, ministr Pavel Bratinka.

     Nejdůležitější projednávané body a závěry ze zasedání:

Informace o vyhlášení VaV programů na rok 1997 a 1998 na WWW

     Programy resortů (ústředních orgánů včetně grantových agentur) na rok 1997 i 1998, které Rada schválila a na které byla vyhlášena veřejná soutěž jsou nyní v přehledné tabulce zveřejněny na WWW Rady.

Připomínky resortů k návrhu struktury dat CEP 98

     Rada schválila návrh struktury dat CEP98, která byla upravena po projednání zástupců Rady s pracovníky resortů, odpovědných za dodávání dat do CEP, na jednání dne 3. dubna 1997 na Úřadu vlády. Rada rovněž schválila zveřejňování některých finančních položek CEP98 v síti Internet a vytvoření konverzního programu pro převod "dbf" dat z kódové stránky češtiny 852 do 1250.

Výsledek projednání "Závěrečné zprávy o plnění transformačním projektu AV ČR" vládou

     Podle sdělení ministra Bratinky zpráva o transformaci AV ČR, která byla dobře připravena, byla vládou vzata na vědomí na jednání dne 26. března 1997. Předseda AV ČR prof. Zahradník informoval o jejím positivním přijetí na zasedání Akademického sněmu. Prof. Syka tlumočil poděkování prof. Zahradníka Radě za její přispění k vysoké kvalitě této zprávy. Proběhla diskuse k obsahu projevu premiéra, k diskusi na Akademickém sněmu a k "Výzvě na podporu vědy", která byla jako otevřený dopis adresována premiérovi, vládě, poslancům a senátorům. Těsně před publikováním této výzvy přijal ministr Bratinka několik jejích signatářů a diskutoval s nimi o současné problematice výzkumu a vývoje a připravených Zásadách vlády pro oblast VaV, které byly již schváleny poradou ministrů a které řadu problémů, které jsou uvedeny ve "Výzvě" řeší. K návrhu odpovědi ministra Bratinky na "Výzvu" se členové Rady vyjádří v průběhu týdne. Dále bude po projednání Zásad vládou předseda Rady iniciovat jednání s představiteli MŠMT, MPO a AV ČR o koncepci výzkumné politiky tak, aby její záměr mohl být dále diskutován s vědeckou, výzkumnou a podnikovou komunitou.

Jednání předsednictva Rady a GA ČR

     Uskutečnilo se pravidelné společné zasedání předsednictev obou orgánů (24.3.1997). Na programu jednání byl materiál o transformaci "ROPO" ve VaV a na VŠ, který připravila Rada spolu s MŠMT, příprava voleb do oborových komisí GA ČR, stav hodnocení vybraných projektů, realizace komplexních a standardních projektů GA ČR v roce 1998 a příprava návrhu státního rozpočtu VaV na rok 1998.

Zahájení přípravy návrhu státního rozpočtu na VaV na rok 1998 "Závěrečné zprávy o transformačním projektu AV ČR" vládou

     Jedním z úkolů Rady, které jí jsou uloženy zákonem (č. 2/1995 Sb, o státní podpoře výzkumu a vývoje), je vypracovat pro vládu návrh rozdělení finančních prostředků na VaV ze státního rozpočtu. Resorty (ústřední orgány) byly požádány o zaslání návrhů na rok 1998 v termínu do 30. dubna 1997.

Publikace o Radě

     Rada schválila novelu informační publikace o Radě. Sekretariát Rady zajistí její přípravu pro tisk a aktualizaci na WWW Rady.

Problematika klonování živých organismů

     Rada projednala souhrnnou informaci o této problematice a o stavu přípravy zákona o geneticky modifikovaných organismech připravovaného MŽP. Proběhla diskuse k návrhu na vytvoření "národní etické komise" pro tuto problematiku, tak jak je tomu ve vyspělých zemích, jejímiž členy by byli nejen vědci ale např. i právníci a teologové. Rada bude iniciovat spolupráci vědecké komunity a expertů z dalších oborů k této problematice.

Mezinárodní spolupráce

     Odbor MŠMT pro mezinárodní spolupráci ve VaV připravil informaci o způsobech přístupu a evaluace projektů mezinárodní spolupráce v programech EU a v programu COST (The European Cooperation in Scientific and Technical Research). Rada požádá MŠMT o předložení materiálu řešícího nevládní mezinárodní spolupráci ve VaV a materiálu o přípravě 5. rámcového programu EU, na jehož přípravě se za Radu budou podílet prof. Syka a ing. Šperlink.

Cena za popularizaci VaV

     Termín pro zaslání návrhů na kandidáty na "Cenu předsedy Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj, ministra vlády ČR, za popularizaci VaV v hromadných sdělovacích prostředcích" za rok 1996 byl podle statutu této "Ceny" konec března 1997. Na "Cenu" byli navrženi resp. se o ní uchází šest kandidátů. Doručené návrhy a podklady posoudí komise Rady do 28. dubna 1997.

Různé

     Rada se dohodla na tom, že některá z jejích dalších zasedání budou výjezdní a že na její zasedání budou postupně pozváni volení představitelé vědecké a výzkumné komunity a podnikové sféry.

Zapsali:  J. Zoubková, M. Blažka Schválil:  ing. Šperlink v. r.

Sdílejte na: