I n f o r m a c e z 87. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj konaného dne 17. března 1997 na Úřadu vlády

 

     Zasedání řídil předseda Rady, ministr Pavel Bratinka.

     Nejdůležitější projednávané body a závěry ze zasedání:

Příprava publikace o výzkumu a vývoji ČR a aktualizace publikace o Radě vlády pro výzkum a vývoj

     MŠMT v souladu se svou působností připravuje vydání publikace o výzkumu a vývoji v naší republice tak, jak je tomu ve většině vyspělých zemí. Zároveň bude aktualizována informativní publikace o činnosti Rady. Rada vyslovila souhlas návrhem MŠMT na osnovu a harmonogram přípravy publikace o výzkumu a vývoji v ČR a dala souhlas s využitím materiálů Rady pro tuto publikaci. Pracovní návrhy obou publikací budou předloženy Radě k posouzení, publikace budou vydány nejpozději do konference ministrů COST (do 26.5.1997).

Stav projednávání materiálů "Zásady vlády pro oblast výzkumu a vývoje" a návrhu transformace rozpočtových a příspěvkových organizací (ROPO)

     Návrh "Zásad" byl projednán na poradě ministrů dne 4. března 1997. Po zapracování připomínek vzešlých z porady byly předloženy na jednání vlády. Rada nesouhlasila s připomínkou MF, aby z návrhu usnesení vlády k "Zásadám" byl vypuštěn bod týkající se zpracování analýzy vlivu současného daňového systému na podporu výzkumu a vývoje, který má poskytnout věcné podklady pro jednání o těchto otázkách.

     Na poradě ministrů byl projednán i návrh MF na transformaci rozpočtových a příspěvkových organizací. Připomínky z porady má MF projednat se zainteresovanými resorty, návrh přepracovat a znovu předložit poradě ministrů do 25.3.1997. Proto byl vypracován společný návrh Rady a MŠMT "Transformace ROPO ve výzkumu a vývoji a na vysokých školách" včetně přílohy popisující systém vyspělých zemí (na příkladu SRN). Tento materiál byl na zasedání Rady podrobně prodiskutován, jeho pojetí bylo Radou odsouhlaseno a po doplnění bude použit jako výchozí podklad k jednání ministrů.

Hodnocení stavu zajištění VaV na jednotlivých resortech

     Ministr Bratinka na podzim minulého roku požádal všechny resorty o předložení jejich koncepce výzkumu a vývoje, která by navazovala na programové prohlášení vlády, o přehodnocení návrhů programů resortů, o zhodnocení výsledků ukončených projektů, o způsobu hodnocení VaV organizací v jejich působnosti atd. Odpovědi resortů zpracovalo MŠMT. Výsledky nejsou uspokojivé, odpovědi byly většinou neúplné a málo konkrétní. Problematika bude znovu s resorty řešena po projednání Zásad vládou.

Programy resortů na WWW Rady

     Rada považuje za účelné, aby na WWW serveru Rady byly souhrnně uveřejněny a průběžně doplňovány termíny vyhlašování veřejných soutěží na programy resortů a projekty grantových agentur. Souhrnný přehled bude k dispozici na WWW Rady v nejbližších dnech.

Aplikace pro využití dat z CEP

     Byl vypracován materiál shrnující vývoj a současný stav programového vybavení pro správu a využití databáze CEP a současné požadavky Rady na úpravy programového vybavení této databáze, kterou je nutno koncipovat jako dynamický a vyvíjející se informační systém. V materiálu je zahrnut návrh formulace zadání projektu "Správa a využití databáze CEP", na který bude vypsána veřejná soutěž.

     Současně jsou v tomto materiálu uvedeny návrhy na změny či upřesnění obsahu vybraných položek struktury dat CEP98 a změny v některých technických parametrech předávaných dat. Návrh změn CEP98 bude projednán s resorty.

Problematika klonování živých organizmů

     Rada podrobně diskutovala o různých aspektech problematiky klonování živých organizmů a genových manipulacích obecně. Uložila připravit na příští jednání podrobnou informaci o této problematice a jejích rizicích, o stavu přípravy legislativy a návrh dalšího postupu tak, aby byla zajištěna její veřejná i odborná kontrola.

Zapsali: J. Zoubková, M. Blažka Schválil: prof. J. Syka v.r.

Sdílejte na: