I n f o r m a c e z 86. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj konaného dne 24. února 1997 na Úřadu vlády

     Zasedání řídil předseda Rady ministr Pavel Bratinka.

     Nejdůležitější projednávané body a závěry ze zasedání:

Informace o uvolňování prostředků z rozpočtové kapitoly MŠMT

     MŠMT informovalo o uvolňování prostředků ze své rozpočtové kapitoly a zároveň sestavilo přehled základních opatření pro včasné uvolňování prostředků státního rozpočtu, vyčleněných na výzkum a vývoj. Vzhledem k tomu, že včasné uvolňování prostředků je obecným problémem řady resortů, budou analogická opatření projednána i s ostatními ústředními orgány.

Vykazování výdajů na VaV pro daňové účely

     Rada jednala o problematice podpory VaV průmyslovými podniky ve vztahu k vykazování výdajů na VaV pro daňové účely a o nejednotném výkladu těchto nákladů finančními úřady. Hlavní podstata problému spočívá v odlišném chápání termínu "nehmotný majetek", který není v obecně závazných předpisech jasně definován. O nápravě jedná Rada s Ministerstvem financí.

Konference s pracovním názvem "Věda na prahu 3. tisíciletí - perspektivy pro českou vědu"

     Byl vypracován pracovní návrh Rady pro uskutečnění konference v roce 1998, jejímž cílem bude ozřejmit hlavní trendy ve vývoji světové vědy v období dalších 10 - 20 let a vytyčit postavení a úkoly české vědy.

Stav projednávání materiálu "Zásady vlády pro oblast výzkumu a vývoje" a návrhu transformace RO PO

     Návrh "Zásad" bude projednáván na poradě ministrů spolu s návrhem Ministerstva financí na transformaci státních rozpočtových a příspěvkových organizací. K materiálu o transformaci ROPO proběhla rozsáhlá diskuse. Rada tento materiál z řady zásadních důvodů odmítla, konkrétní důvody budou uvedeny v podkladu pro poradu ministrů.

Závěrečná zpráva o plnění transformačního projektu Akademie věd České republiky

     V proběhlém připomínkovém řízení nebyly k této zprávě ze strany resortů závažné připomínky.

Vyhodnocení CEP96

     Rada se zabývala vyhodnocením poznatků z CEP96 a podrobně diskutovala o příčinách zjištěných nedostatků a způsobu jejich odstranění resp. vyjasnění.

Souhrn hlavních závěrů ze zasedání :

 • Rada předala Ministerstvu financí podklady o nejednotném výkladu finančních úřadů při zahrnování nákladů na VaV průmyslových podniků do daňového základu a požádala MF o urychlené řešení tohoto problému.
 • Pro včasné uvolňování prostředků státního rozpočtu, vyčleněných na výzkum a vývoj, budou resortům navržena zejména následující opatření:
  1. vyhlásit veřejnou soutěž na programy ihned po schválení vládního návrhu státního rozpočtu
  2. změnit postup při posuzování návrhů projektů a uzavírání smluv ( provádět po etapách - návrhy smluv předložené po stanoveném termínu budou projednávány až v další etapě)
  3. zrychlit provádění vlastních rozpočtových opatření.
 • Rada ustavila přípravný výbor pro uspořádání konference o vývoji světové i české vědy na počátku dalšího tisíciletí, na jejíž organizaci by se podílely i další zainteresované orgány a instituce. Termín konání konference bude rok 1998.
 • Závěrečná zpráva o plnění transformačního projektu Akademie věd České republiky bude do 26. února 1997 zaslána premiérovi se žádostí o zařazení do programu jednání vlády.
 • Souhrnné hodnocení CEP96 bude uvedeno na WWW Rady, konkrétní problémy a nedostatky projedná Rada s odpovědnými ústředními orgány.

Zapsali: J. Zoubková, M. Blažka Schválil: prof. J. Syka v.r.

Sdílejte na: