Zápis ze schůze Odborné komise Rady vlády pro vědu a výzkum pro společenské vědy konané dne 16. ledna 2004

Přítomní: Prof. RNDr. Petr Dostál, M.A., Ph.D. (předseda), Doc. PhDr. Vilém Prečan, CSc. (místopředseda), Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., Doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc., Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc., Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc., Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Omluveni: Doc. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

Hosté: Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc., Ing. J. Marek, CSc.

Jednání komise řídil její předseda Prof. RNDr. Petr Dostál.

Po zahájení a uvítání hostů byl schválen program v následujícím znění:

 1. schválení zápisu z 6. jednání komise dne 24. 10. 2003,

 2. informace o odeslání tří návrhů pro Dlouhodobé základní směry výzkumu (DZSV),

 3. aktuality z jednání Rady vlády pro V+V,

 4. diskuse o všeobecných kriteriích hodnocení výzkumu ve společenských vědách – hodnocení periodik,

 5. diskuse o plánu práce komise a okolnostech výzkumu v oborech sociálních věd,

 6. různé.

Zápis z 6. jednání dne 24. 10. 2003. byl schválen bez připomínek.

Poté komisi informoval zástupce sekretariátu RVV Ing. J. Marek o tom, co je na pořadu dne.

 1. Sekretariát Rady pro V+V podal návrhy DZSV do RVV. To by mělo odstartovat polemiku o národních prioritách ve výzkumu, které by měly být jednak hájeny v Bruselu, jednak k dispozici RVV pro další kooperaci s podobnými orgány v členských zemích EU (sekretariát RVV obdržel dotazy od zastupitelských úřadů na toto téma). V neposlední řadě po vykrystalizování a schválení DZSV, budou tyto sloužit jako podklad pro uvažování nad korekcemi stávající a vypracování návrhu nové verze Národní politiky ve vědě a výzkumu (NP). Odborné komise musí dopracovat DZSV do konce března, neboť v tom termínu bude RVV o těchto návrzích znovu jednat. Upozornil na to, že není třeba se příliš omezovat finančními prostředky, které jsou určeny na NP, neboť tato představuje pouze 5% všech prostředků, které jsou vyčleněny na vědu a výzkum.

   

 2. Další informace se týkala dosud podaných tří návrhů na DZSV. Jednak upozornil na to, že každá komise by měla dodat 6 – 8 návrhů. Návrhy by měly mít tuto formu:

  1. Nadpis musí být srozumitelný, výstižný, snadno zapamatovatelný a “popisující akci”.

  2. Podstatná informace musí být na prvních dvou řádcích textu (dál to čtenář, probíhající zběžně text, nečte).

  3. Na závěr musí být jedna či dvě věty shrnující předchozí (neboť to výše popsaný čtenář občas čte). Ta by měla obsahovat i nějaké “politické” zdůvodnění vymezující pozici (důležitost) výzkumu např. prostorově (vzhledem k sousedům v Evropě), časově, tématicky atd.

 3. Informaci Ing. J. Marka doplnil Prof. Martin Potůček a to zejména o časový plán:

  1. na tomto zasedání struktura témat,

  2. do 13.2. první verse návrhů DZSV,

  3. do konce února definitivní návrhy DZSV určené k diskusi uvnitř DZSV

  4. do konce března návrh DZSV pro RVV.

V následující diskusi (ve které Prof. Ivo Možný připomněl, že poslal také jeden návrh DZSV a Prof. Petr Dostál vysvětlil, že z důvodu menší dopracovanosti tohoto návrhu oproti třem ostatním, tento nebyl odeslán sekretariátu RVV) přítomní dospěli ke shodě, že je třeba problematiku DZSV znovu otevřít. Prof. Martin Potůček navrhl komisi k zamyšlení následující tématické okruhy:

  1. historie,

  2. politika

  3. ekonomie,

  4. sociální oblast,

  5. institucionální rámec života společnosti,

  6. interdisciplinární reflexe,

  7. kultura a jazyk.

Rozsáhlá diskuse, ve které se jednotliví členové komise vyslovovali k těmto okruhům či připomínali problémy či náměty další – imaginární (virtuální) svět reflexe toho “objektivního” světa, nonverbální komunikace, sportovní problematika, lidské zdroje, interdisciplinarita, minority versus majoritní společnost, metodologie společenských věd, důsledky technologického rozvoje (počítače) ve společnosti, veřejná politika, občanská společnost, samospráva , proměny jazyka, národní společnost jako součást nadnárodního EU atd. – nakonec vyústila ve shodu na tom, že komise připraví následující návrhy DZSV (v závorce jsou zodpovědní “řešitelé”, první z nich je iniciátor prvního draftu):

  1. historie (Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Doc. PhDr. Vilém Prečan, CSc., Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.),
  2. politika (Doc. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., Prof. RNDr. Petr Dostál, M.A., Ph.D.),
  3. ekonomika (Doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., Prof. Ing. Jam Ehleman, CSc., Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.),
  4. sociální politika, demografie (Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc., Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.),
  5. institucionální problémy (Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., Prof. RNDr. Petr Dostál, M.A., Ph.D., Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.),
  6. interdisciplinární reflexe, proměny české společnosti (Prof. RNDr. Petr Dostál, M.A., Ph.D., Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc., Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., Doc. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.),
  7. kultura, jazyk, komunikace (Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.).

Prof. Martin Potůček se členy komise dohodl, že návrhy dorazí na sekretariát RVV do 5. února, tj. je třeba je poslat předsedovi Prof. Petru Dostálovi alespoň s minimálním předstihem (dvou tří dnů). Prof. Martin Potůček projedná další postup na zasedání RVV 13. února a pak bude třeba návrhy dopracovat do konce března.

Poté komise přistoupila k projednání 4. bodu programu. Prof. Martin Potůček podal informaci o stávajícím stavu projednávání politiky podpory vědy a výzkumu. MŠMT předložilo do vlády představu, na které se ale ne úplně shodlo s RVV a vláda rozhodla o vrácení materiálu s tím, že je jej třeba dopracovat spolu s RVV a připravit nový dokument “Národní plán České republiky na vstup do EU”.

Následovalo projednání 5. bodu programu. Jednání vycházelo z několika dodaných návrhů na hodnocení vědeckých periodik v oblasti společenských věd (a potažmo výstupů vědecké a výzkumné činnosti ve společenských vědách). Ač spektrum názorů bylo velmi široké a svůdnost odbočit i do příbuzných témat (zejména hodnocení ostatních výstupů, tj. nejen článků) byla velká, podařilo se dospět k názoru, že je patrně třeba nalézt jakési sjednocení navržených kritérií, respektovat fakt, že společenské vědy jsou součástí vědy jako takové, ale že také existují specifika oproti ostatním vědním disciplínám, zejména oblast národních otázek. Přijatá kritéria pro “rating” periodik ve společenských vědách tedy znějí následovně:

 1. standardní vědecký aparát,

 2. resumé v některém kongresovém jazyce,

 3. text v některém kongresovém jazyce,

 4. recenzování textů alespoň dvěma recenzenty,

 5. redigování periodika v mezinárodní spolupráci,

 6. zohlednění mezinárodní versus národní úrovně daného oboru,

 7. kvalita redakční rady (2 profesoři či doktoři věd),

 8. zařazení do citačního indexu.

Tento seznam je považován za výčet kriterií a pořadí v ně nepředstavuje důležitost jednotlivých kriterií (ač různá grémia, např. VR vysokých škol patrně mají svoje priority a např. impaktovanost časopisu nabývá stále více na významu).

Závěrem jednání byla naplánována další setkání na 5. března a 28. května vždy v 10 hod. na úřadu vlády. Konečné potvrzení termínů bude záviset na dostupnosti jednací místnosti.

Zapsal Jan Ámos Víšek

Schválil Prof. Petr Dostál

Praha, 17. ledna 2004

Sdílejte na: