Zápis ze 8. zasedání OK RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství

Jednání OK RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství se konalo dne 10. 3. 2004 na Úřadu vlády ČR.

Přítomni

Prof. Ing. Tomáš Čermák,CSc., Prof. RNDr. Pavel Drábek, CSc., Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.Ing. Karel Matocha, CSc., Ing. Miroslav Václavík, CSc., RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc., Ing. Karel Jungwirth, DrSc., Ing. František Pazdera, CSc.

Omluveni

Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc., Prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc., Ing. Karel Šperlink, CSc.

Hosté

Ing. Miroslav Janeček, CSc. místopředseda RVV, RNDr. Marek Blažka, ředitel sekretariátu RVV

Program

1. Harmonogram DZSV

2. Další postup ve zpracování 2. etapy návrhů DZSV

3. Výběr průřezových a tématických DZSV

4. Zprávy z RVV

1. Harmonogram DZSV

Proč spěchá, ač zdánlivě ještě daleko k realizaci: Národní politika obhájena (MŠMT) do r. 2008. Připomínky spíše k chybějícím částem, z toho význam DZSV ještě před jejím ukončením. Kromě toho budou změny financování mohou být měněny podle doporučení EU – možno obdržet materiál – výhodné koordinovat, neboť pak naděje na evropské zdroje.

OK ŽP už hlavní směry sjednotila do velkých celků. Nutno totéž provést i v NŽPI. Zpracovat mailovou diskusí jako podklad z celé komise. Pak RVV, 22. – 23.4. společné zasedání RVV a OK, pak dokončit v RVV během června, po prázdninách připomínkové řízení a projednání ve vládě.

2. Další postup ve zpracování 2. etapy návrhů DZSP

Další postup OK NŽPI ve smyslu podkladů ze 13.2.2004 teď jasná osnova, návrhy z ostatních skupin: žádný průnik s OK SV, možné návaznosti s OKŽP v biotechnologiích, energetice. Další postup je hledání průniků.

Koordinovat se zahraničním stavem. Vzít v úvahu NPVV II. Prostřednictvím DZSV doplnit tím, co v ní chybí. Zpracovat v OK podle dodané osnovy. Charakteristika v rozsahu 10 řádků.

Prof. Čermák: možné tématické oblasti z návrhů komise:

  • Energetika.
  • Zpracovatelský průmysl v interakci procesy/výrobky.
  • Materiály a nanomateriály.

Postup: Pracovní skupiny,elektronická konference, pak výsledek.

OK ŽP – biomasa, nanomateriály s možností průniku.

Z diskuse v OK RVV:

Dr. Dvořák – specifikovat náměty na nejbližší budoucnost není správná cesta. Mělo by být obecné, upravované podle potřeby.

Dr. Blažka – začít bodem f) osnovy – co je potřeba dělat, pak rozpracovat zbytek.Materiálový výzkum v rámci sítí a center excelence. Máme potenciál a vhodné podmínky? Pak zřiďme centra. Tím se konkretizuje DZVS.

3-D matice je jen pracovní nástroj. Musí se nakonec udělat lineární struktura pro výsledek.

Ing. Janeček - problém s odhadem vývoje na 10 let. Z toho důvodu průřezové obory.

Ing. Jungwirth – vytvoření národních rozpočtových fondů pro financování infrastruktury pro VaV. Koordinace s OK ŽP. Viz materiál EU zaslaný nedávno členům OK. Plánovat s dlouhodobou perspektivou (viz CERN). Zatím neexistuje instituce pro posouzení, projektování a realizaci projektů VaV.

Materiál Evropa a základní výzkum.

Ing. Pazdera – centra excelence obecně, koncentrovat kapacity a vytvářet pak konkrétní strategie.

Najít spojovací aspekty mezi komisemi (společenské aspekty energetiky, energetika – biomasa). Zvlášť u společenských věd. Informační technologie je průřezová.

Ing. Janeček - trvale udržitelný rozvoj. Uvažování v širším kontextu. Využití 3-D jako nástroj hledání výsledků.

Ing. Jungwirth – pozor na omezování základního výzkumu – viz současný program výzkumných center.

Dr. Blažka - MŠMT nepředložilo návrh řešení center pro badatelský výzkum. Tím se vypsání programu odkládá na rok 2005 a vznikne časový přeryv. MPO má podstatně pružnější způsob, kde se přijímá riziko paralelního běhu výběrového řízení a schvalování programu.

Prof. Drábek – v základním výzkumu nejde formulovat dlouhodobě plán. Nutno vyčlenit část prostředků podle personálního zabezpečení určitého oboru základního výzkumu, ne předepisovat témata. Možný průřezový program (i se spol. vědami) pro mladé.

Dr. Blažka – na základní výzkum je grantová agentura a VZ. Lidské zdroje jsou nutnou součástí všeho, ale asi na to nebudou peníze.

Prof. Čermák – možno využít i účast na aplik. výzkumu – simulace atp.

Ing. Jungwirth – nejhůře je na tom generace ve věku 40 – 45 let.

Ing. Janeček –granty pro návrat jsou nespravedlivé vůči těm, co tu jsou. Základní výzkum není špatně podporován v ČR. Spolupráce v rámci Evropy je možná především v základním výzkumu – tam není konkurence taková, jako při aplikaci.

Program Marie Curie se to snaží řešit.

3. Výběr průřezových a tématických DZSV

Harmonogram postupu prací:

Bylo dohodnuto, že dále uvedené DZSV budou zpracovány dle předané osnovy 2. etapy návrhů, (viz materiál prof. Zuny a Dr. Blažky ze 13. 2. 2004), v pracovních skupinách diskuse do 18. 3. – odpovědný vedoucí skupiny.

Návrh za skupinu odešle její vedoucí do 21. 3. prof. Čermákovi a ten rozešle návrhy členům OK RVV.

Do 26. 3. připomínky z OK RVV ke všem návrhům

Do 30. 3. definitivní verze návrhu OK RVV sekretariátu.

Průřezové:

  • Budování lokální infrastruktury náročných zařízení pro základní výzkum a zajištění účasti našich pracovníků na evropských zařízeních – vedoucí - Jungwirth, Pazdera
  • Nové formy zahraniční spolupráce – vedoucí – Dvořák, spolupráce – Jungwirth, Pazdera
  • Lidské zdroje – vedoucí – Čermák, spolupráce – Kučera, Fiala
  • Informační společnost – vedoucí - Kučera, spolupráce - Drábek

Tématické:

  • Energetika – vodík, palivové články, jádro, biomasa, transfer energie k uživatelům - vedoucí Pazdera, spolupráce - Macek – Jungwirth
  • Konkurenceschopný průmysl – vedoucí- Macek, spolupráce - Václavík, Kučera, Čermák - simulace, mechatronika, automatické řízení letectví, automobily
  • Materiály a nanomateriály – vedoucí Dvořák, spolupráce - Matocha, Šperlink, Fiala

4. Další zprávy z RVV

a) možno vyžádat všechny materiály RVV k dalšímu studiu – obrátit se na dr. Blažku.

b) hodnocení výstupů spěje k závěru, půjde do vlády

c) spolupráce v rámci EU – MŠMT vede příliš nepružně (krátké termíny). Teď urychleně d) změny po vstupu do EU, připravuje se širší komise MPO, MF, SPD atp.

d) zákon o VVI do vlády, aplikace od 2006

e) návrh na zřízení Technologické agentury – příprava do vlády

f) rozpočet VaV na 2005, výhled 2006 – příprava, výhled zatím na stagnaci, RVV žádá změnit v souladu s programovým prohl. vlády.

Příští termín zasedání OK RVV: 24.6.2004, Úřad vlády

Zapsal: Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.

Sdílejte na: