USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 5. ledna 2000 č. 16

o Národní politice výzkumu a vývoje České republiky

  

Vláda

 1. zrušuje
  1. usnesení vlády z 23. dubna 1997 č. 247, o Zásadách vlády pro oblast výzkumu a vývoje,
  2. bod III/5usnesení vlády z 9. prosince 1998 č. 811, o přípravě národní politiky výzkumu a vývoje České republiky a o činnosti Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj;
 2. schvaluje Národní politiku výzkumu a vývoje České republiky uvedenou v příloze tohoto usnesení (dále jen ”Politika”);
 3. ukládá
  1. místopředsedovi vlády a ministru financí a předsedovi Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ostatními členy vlády, vedoucími ostatních ústředních orgánů a s předsedy Akademie věd České republiky a Grantové agentury České republiky podle Politiky zpracovat a vládě předložit do 30. června 2000 věcný záměr a do 31. října 2000 návrh zákona o výzkumu a vývoji,
  2. ministru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem financí a předsedou Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj do 30. dubna 2000 vyhlásit podle Politiky  veřejnou soutěž na přípravu dílčích programů národního programu orientovaného výzkumu a vývoje a do 30. dubna 2001 ve spolupráci s ostatními členy vlády a vedoucími ostatních ústředních orgánů předložit vládě návrh národního programu orientovaného výzkumu a vývoje,
  3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů a předsedům Akademie věd České republiky a Grantové agentury České republiky podle Politiky  zpracovat a do 30. dubna 2000 předložit místopředsedovi vlády a ministru financí a předsedovi Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj koncepce rozvoje výzkumu a vývoje v oblasti jejich působnosti a promítnout je do návrhu státního rozpočtu v oblasti výzkumu a vývoje na rok 2001,
  4. místopředsedovi vlády a ministru financí a předsedovi Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ostatními členy vlády a vedoucími ostatních ústředních orgánů a s předsedy Akademie věd České republiky a Grantové agentury České republiky předložit vládě do 29. února 2000 návrh na organizační zajištění výkonu státní správy ve výzkumu a vývoji v novém zákoně o výzkumu a vývoji v souladu s Politikou  a návrh postupu přípravy tohoto zákona v termínech podle bodu III/1 tohoto usnesení;
 4. doporučuje vědecké a akademické obci, organizacím zabývajícím se výzkumem a vývojem a jejich sdružením, uživatelům výsledků výzkumu a vývoje a dalším subjektům z této oblasti promítnout politiku do své činnosti, zejména v částech zabývajících se morálkou a etikou, vztahy k veřejnosti a managementem výzkumu a vývoje.

 

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů,
předsedové Akademie věd České republiky
a Grantové agentury České republiky

 

Předseda vlády
Ing. Miloš Z e m a n, v. r.

Sdílejte na: