USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. listopadu 2003 č. 1167

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Státní znak ČR

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. listopadu 2003 č. 1167

o Analýze stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2003

     V l á d a

     I. b e r e  n a   v ě d o m í  Analýzu stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2003 obsaženou v části III materiálu č. j. 1495/03;

     II. u k l á d á  místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj předložit vládě do 30. června 2004 návrh hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků, vycházející z analýzy uvedené v bodě I tohoto usnesení.

Provede:
místopředseda vlády
pro výzkum a vývoj, lidská práva
a lidské zdroje a předseda
Rady pro výzkum a vývoj

 

Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

Sdílejte na: