Statut Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj

P ř í l o h a
k usnesení vlády
ze dne 13. června 2001 č. 589

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj (dále jen "Rada") je stálým odborným a poradním orgánem vlády České republiky (dále jen "vláda") v oblasti výzkumu a vývoje.

(2) Rada byla zřízena zákonem č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Článek 2

Působnost

(1) Rada plní úkoly v oblasti výzkumu a vývoje, zejména při zajišťování účelného vynakládání prostředků státního rozpočtu v této oblasti a při předávání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu. Úkoly Rady jsou vymezeny zákonem a nařízením vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu (dále jen "nařízení vlády") a usneseními vlády.

(2) Rada je povinna plnit úkoly, které jí ukládá zákon, nařízení vlády a vláda, ve spolupráci s věcně příslušnými orgány a dalšími institucemi zabývajícími se výzkumem a vývojem.

(3) Rada zejména:

  a) vyjadřuje se k legislativním návrhům vztahujícím se k výzkumu a vývoji, které jsou předkládány vládě,
  b) připravuje návrh státního rozpočtu za oblast výzkumu a vývoje, tj. vypracovává pro vládu návrh rozdělení účelových a institucionálních finančních prostředků určených ze státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje,
  c) posuzuje návrh rozpočtu Grantové agentury České republiky (dále jen "Grantová agentura"),
  d) posuzuje materiály o stavu výzkumu a vývoje, předkládané ústředními orgány, Grantovou agenturou a dalšími subjekty před jejich projednáním ve vládě a spolupracuje na koncepčních materiálech za oblast výzkumu a vývoje,
  e) odpovídá za centrální evidenci projektů výzkumu a vývoje financovaných ze státního rozpočtu,
  f) vypracovává návrh na jmenování a odvolání předsedy a dalších členů předsednictva Grantové agentury,
  g) volí a odvolává spolu s předsednictvem Grantové agentury členy a náhradníky oborových komisí Grantové agentury,
  h) navrhuje odměny členům předsednictva a dozorčí rady Grantové agentury za výkon veřejné funkce.

(4) Rada je oprávněna vyžadovat od ústředních orgánů státní správy České republiky, vysokých škol, Akademie věd České republiky, Grantové agentury a od dalších fyzických a právnických osob, kterým byly poskytnuty institucionální a účelové finanční prostředky na podporu výzkumu a vývoje, podklady a informace z oblasti výzkumu a vývoje, pokud se uvedených subjektů týkají.

(5) Rada při plnění úkolů souvisejících s vyhlašováním veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji zejména:

  a) posuzuje před vyhlášením veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

   aa) programy vyhlašované ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji,
   ab) podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,

  b) stanovuje strukturu a způsob předání a poskytnutí údajů o programech a o podmínkách veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a další náležitosti po projednání s příslušnými správci kapitol státního rozpočtu,

  c) je oprávněna vyžadovat od správců rozpočtových kapitol údaje o počtu doručených a hodnocených návrhů projektů a údaje o počtu podporovaných projektů.

(6) Rada ve své působnosti provádí hodnocení výzkumných záměrů organizací a navrhuje výši institucionálních prostředků vynakládaných ústředními orgány na činnost jimi zřízených organizací v oblasti výzkumu a vývoje1).

(7) Rada zveřejňuje údaje o projektech a výzkumných záměrech financovaných ze státního rozpočtu a údaje o výsledcích těchto projektů a výzkumných záměrů.

(8) Rada předkládá jednou za rok vládě zprávu o své činnosti a podle potřeby informace o situaci v oblasti výzkumu a vývoje.

(9) Rada je správcem centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu, která je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního právního předpisu 2) a jako správce centrální evidence projektů Rada uděluje souhlas s výběrem technických a programových prostředků a dalších produktů pro provoz centrální evidence projektů, číselníků a datových prvků, které navrhuje po projednání s příslušnými správci kapitol státního rozpočtu provozovatel centrální evidence projektů podle zvláštního právního předpisu.

Článek 3

Složení Rady

(1) Rada má patnáct členů, kterými jsou předseda, první místopředseda, místopředseda pro výzkum a místopředseda pro vývoj (dále jen "místopředsedové Rady") a další členové. Členství v Radě je veřejnou funkcí.

(2) Členy Rady, s výjimkou předsedy Rady, jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy Rady.

(3) Předsedu Rady jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády. Předsedou Rady je vždy člen vlády.

(4) Místopředsedové Rady jsou voleni tajnou volbou z řad členů Rady. Návrhy na kandidáty na funkci místopředsedy Rady podává předseda Rady.

(5) Funkční období členů Rady je čtyřleté. Člen Rady může být jmenován do Rady opakovaně pouze ve dvou po sobě jdoucích funkčních obdobích.

(6) Členství v Radě je nezastupitelné.

Článek 4

Předseda Rady

(1) Předseda Rady (dále jen "předseda") odpovídá za činnost Rady vládě.

(2) Předseda zajišťuje komunikaci mezi Radou a vládou. Do jeho působnosti náleží předkládání materiálů vládě.

(3) Předseda řídí činnost Rady.

(4) Předseda svolává a řídí zasedání Rady. Zasedání Rady se konají zpravidla jednou za tři týdny, nejméně však jedenkrát za dva měsíce.

(5) Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání Rady na žádost vlády nebo na žádost jedné třetiny členů Rady, a to do pěti dnů od obdržení této žádosti.

(6) O svolání Rady nebo o zařazení daného problému na program zasedání Rady na žádost vlády, jakož i o výsledku jednání Rady v těchto případech předseda vládu informuje.

(7) Předseda navrhuje vládě kandidáty na členy Rady na základě návrhů právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem a na základě návrhů orgánů státní správy tak, aby:

  a) navrhovaní kandidáti přiměřeně zastupovali Akademii věd České republiky, vysoké školy a resortní výzkumné ústavy (příspěvkové organizace a organizační složky státu) včetně obranného výzkumu a vývoje a podnikatelský výzkum a vývoj,
  b) navrhovaní kandidáti byli představiteli technických, přírodních, lékařských, společenských a zemědělských oborů výzkumu a vývoje,
  c) bylo přihlédnuto k regionálnímu zastoupení.

(8) Předseda navrhuje vládě odměny za výkon veřejné funkce členů Rady.

(9) Předseda na návrh Rady jmenuje členy a předsedy poradních orgánů Rady.

(10) Předsedu zastupuje první místopředseda Rady nebo pověřený místopředseda Rady.

(11) Po dohodě příslušného člena vlády s předsedou, se zasedání Rady jako stálí hosté účastní zástupci ústředních orgánů.

(12) Předseda svolává společné zasedání Rady a předsednictva Grantové agentury pro volbu nebo odvolání členů a náhradníků oborových komisí Grantové agentury.

Článek 5

Předsednictvo Rady

(1) Předsednictvo Rady tvoří předseda a místopředsedové Rady. Jednání předsednictva Rady se zúčastňuje ředitel sekretariátu Rady s hlasem poradním.

(2) Jednání předsednictva Rady se konají podle potřeby, zpravidla jednou týdně.

(3) Předsednictvo Rady na svých jednáních zejména posuzuje a schvaluje podklady a návrh programu zasedání Rady.

(4) V době nepřítomnosti předsedy řídí činnost a jednání předsednictva Rady první místopředseda nebo pověřený místopředseda.

Článek 6

Členové Rady

(1) Členové Rady jsou povinni účastnit se zasedání Rady a jednání pracovních skupin Rady, do kterých jsou zařazeni.

(2) Členové Rady jsou povinni aktivně se podílet na práci Rady a plnit úkoly vyplývající z usnesení přijatých na zasedání Rady.

(3) Členové Rady mají právo předkládat Radě návrhy k projednání.

(4) Členové Rady mají právo navrhnout doplnění programu zasedání Rady.

(5) Členové Rady nesmějí být členy orgánů Grantové agentury a členy odborných poradních orgánů pro hodnocení návrhů projektů výzkumu a vývoje.

(6) Nemůže-li se člen Rady ze závažných předem známých důvodů účastnit zasedání Rady, je povinen se omluvit prostřednictvím sekretariátu Rady.

(7) Nemůže-li se člen Rady zúčastnit zasedání Rady, má právo, aby s jeho stanoviskem k jednotlivým projednávaným bodům programu, zaslaným písemně nebo elektronickou poštou do sekretariátu Rady, byla Rada seznámena.

(8) V případě, že některý z členů Rady nebude moci po dobu nejméně tří měsíců vykonávat svou funkci a vysloví-li s tím souhlas nadpoloviční většina všech členů Rady, předseda navrhne vládě odvolání člena Rady a jmenování nového člena Rady.

Článek 7

Pracovní skupiny

(1) V rámci Rady mohou být zřízeny pracovní skupiny, které se zabývají otázkami stanovenými Radou.

(2) Pracovní skupiny zřizuje a ruší předseda na návrh předsednictva Rady nebo členů Rady. K práci v pracovní skupině mohou být přizváni i externí spolupracovníci. Vedoucím pracovní skupiny může být jen člen Rady.

Článek 8

Poradní orgány Rady

(1) Rada může požádat o spolupráci zaměstnance státní správy nebo odborníky, kteří nejsou členy Rady (dále jen "experti").

(2) Experti se mohou na pozvání předsedy účastnit jednání Rady k určité problematice nebo se mohou účastnit práce v poradních orgánech Rady a pracovních skupinách jako stálí spolupracovníci.

(3) Rada zřizuje podle potřeby z řad expertů poradní orgány Rady. O jejich zřízení a zrušení rozhoduje Rada. Předsedou poradního orgánu Rady může být jen člen Rady jmenovaný předsedou.

(4) Statut poradních orgánů Rady schvaluje Rada.

Článek 9

Sekretariát Rady

(1) Činnost Rady včetně činnosti jejích poradních orgánů a pracovních skupin zabezpečuje sekretariát Rady (dále jen "sekretariát"), který je organizační součástí Úřadu vlády České republiky.

(2) Sekretariát zejména

  a) administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Rady,
  b) soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady,
  c) zajišťuje pro předsedu evidenci veškerých spisů souvisejících s oblastí výzkumu a vývoje a jejich zpracování a vyřízení,
  d) zpracovává odborné podklady pro jednání Rady a předsednictva Rady na základě pokynů předsedy a dalších členů předsednictva Rady,
  e) odpovídá za využití finančních prostředků na výzkum a vývoj specifikovaných v rozpočtové kapitole Úřadu vlády České republiky pro zajištění činnosti Rady a provozu informačního systému výzkumu a vývoje,
  f) aktualizuje zveřejňované informace o činnosti Rady a jejích členech.

(3) Za plnění úkolů sekretariátu odpovídá a činnost sekretariátu řídí ředitel sekretariátu, který je sekretářem Rady.

(4) Ředitele sekretariátu jmenuje a odvolává vedoucí Úřadu vlády České republiky na návrh předsedy po projednání v Radě.

(5) Ředitel sekretariátu řídí činnost sekretariátu v souladu s pokyny předsedy.

(6) Ředitel sekretariátu navrhuje program zasedání Rady, odpovídá za přípravu materiálů pro jednání předsednictva Rady a zasedání Rady, za organizační zajištění jednání předsednictva Rady a zasedání Rady a dalších jednání spojených s plněním úkolů Rady.

(7) Ředitel sekretariátu se účastní jednání předsednictva Rady a zasedání Rady s hlasem poradním.

(8) Sekretariát pravidelně aktualizuje informace zveřejněné o Radě a výstupech z její činnosti na internetové stránce Úřadu vlády České republiky a na stránce státní správy výzkumu a vývoje České republiky.

(9) Sekretariát jako provozovatel technicky zabezpečuje informační systém výzkumu a vývoje v souladu se zvláštními právními předpisy a vládou schválenou koncepcí informačních systémů veřejné správy. Informační systém výzkumu a vývoje zahrnuje:

  a) Centrální evidenci projektů výzkumu a vývoje financovaných ze státního rozpočtu (CEP) 3)4),

  b) Centrální evidenci výzkumných záměrů institucí financovaných ze státního rozpočtu (CEZ)5)

  c) Registr informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje (RIV)3)4)

  d) Centrální evidenci veřejných soutěží (VES)4).

Článek 10

Náklady na činnost a odměny

(1) Náklady na činnost Rady jsou hrazeny z rozpočtu Úřadu vlády České republiky. Jednání Rady i jejích poradních orgánů a pracovních skupin se konají zpravidla v zařízeních Úřadu vlády České republiky.

(2) Členové Rady mají nárok na úhradu prokazatelných cestovních nákladů, v souladu s právními předpisy. K pracovním cestám se vyjadřuje ředitel sekretariátu Rady.

(3) Odměny za výkon veřejné funkce členům Rady určuje vláda6).

(4) Odměna také přísluší v souladu s právními předpisy těm expertům, kteří pro Radu vykonávají práci na základě smlouvy nebo na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Výši odměny navrhuje předseda a schvaluje ji vedoucí Úřadu vlády České republiky.

Článek 11

Jednací řád

(1) Způsob jednání Rady upravuje jednací řád Rady.

(2) Jednací řád Rady schvaluje Rada na návrh předsedy.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

(1) Tento Statut nabývá účinnosti dnem 13. 6. 2001.


Pozn.:

 1. Usnesení vlády ze dne 22. dubna 1998 č. 281 o Pravidlech hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje.
 2. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.
 3. Zákon č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu.
 5. Usnesení vlády ze dne 22. dubna 1998 č. 281 o Pravidlech hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje.
 6. § 8 odst. 5 zákona č. 300/1992 Sb., ve znění zákona č. 1/1995 Sb.

Sdílejte na: