SOUCASNY STAV VYZKUMU A VYVOJE V CESKE REPUBLICE A JEHO SROVNANI SE ZAHRANICIM


 

Zpracovala spolecna pracovni skupina
Rady vlady CR pro vyzkum a vyvoj
a Ministerstva skolstvi, mladeze a telovychovy CR

ve slozeni:

RNDr. Marek Blazka * Ing. Frantisek Hronek, CSc.
Dr. Ing. Pavel Chraska, DrSc. * RNDr. Milos Chvojka, CSc. * Doc. RNDr. Zdenek Kukal, DrSc.
Ing. Karel Sperlink, CSc. * Doc. Ing. Vaclav Vins, CSc.

Praha 1996


     Rad bych podekoval vsem, kdo se na priprave tohoto materialu podileli. V prvni rade pracovnikum podniku, vysokych skol, ustavu Akademie ved a resortnich ustavu, kteri zpracovavali vychozi data a bez jejichz ochoty by analyza vubec nevznikla. Dale pracovnikum, kteri se na peclivem zpracovani techto dat podileli a v neposledni rade i svym kolegum z pracovni skupiny, jejichz spolecnym dilem je zejmena interpretace ziskanych udaju.

Marek Blazka


U V O D

     V cervnu 1995 jmenovali predseda Rady vlady Ceske republiky pro vyzkum a vyvoj ministr I. Nemec a ministr skolstvi, mladeze a telovychovy I. Pilip spolecnou pracovni skupinu pro zpracovani analyzy dosavadniho vyvoje a soucasneho stavu vyzkumu a vyvoje v Ceske republice.

     Po vyhodnoceni dostupnych podkladu se ukazalo, ze publikovane udaje a studie si v rade pripadu odporuji nebo nejsou srovnatelne (ruzna metodika apod.) a ze dosavadni prace cerpaly z nekolika malo primarnich pramenu, ktere v lepsim pripade podrobne mapovaly jednu dilci oblast (obor, sektor apod.) a u ostatnich vychazely z odhadu.

     Proto byl pripraven dotaznik obsahujici udaje o zamereni, pracovnicich a financovani vyzkumu a vyvoje (dale tez „VaV"), zpracovany podle metodiky OECD a noveho statistickeho vykaznictvi. Dotaznik zahrnoval zakladni identifikacni udaje o organizaci, jeji zamereni v oblasti vyzkumu a vyvoje, informace o poctech pracovniku v teto oblasti, jejich strukture (kvalifikacni, vekove apod.) a udaje o financovani vyzkumu a vyvoje v organizaci jak z hlediska zdroju, tak z hlediska uziti prostredku.

     O vyplneni dotazniku bylo primo i ve spolupraci s ustrednimi organy, se Svazem prumyslu a dopravy a s radou dalsich sdruzeni pozadano vice nez 2 500 organizaci z cele Ceske republiky. Odpovedelo cca 1 000 organizaci a se dvema tretinami z nich (ktere se vyzkumem a vyvojem zabyvaly a byly ochotny spolupracovat) byly ziskane udaje opakovane konzultovany a upresnovany. Organizace se tak zaroven seznamily s metodikou Organizace pro ekonomickou spolupraci a rozvoj (OECD) v oblasti vyzkumu a vyvoje.

     Ziskana vychozi data byla sumarizovana a srovnana s ostatnimi dostupnymi zdroji, zejmena s udaji:

 • z centralni evidence projektu vyzkumu a vyvoje - CEP, ktera podle zakona zahrnuje vsechny statem financovane projekty,
 • o statnim rozpoctu v oblasti vyzkumu a vyvoje,
 • OECD o vyzkumu a vyvoji,
 • CSU z oblasti vyzkumu a vyvoje po roce 1992,
 • z ostatnich vice nez 80 studii zamerenych na oblast vyzkumu a vyvoje.

     Uvedeny postup poskytl zrejme dosud nejuplnejsi predstavu o stavu vyzkumu a vyvoje v Ceske republice, ktera detailne mapuje stav v rozpoctovych a prispevkovych organizacich. U podnikove sfery primo ziskane udaje nejsou (ani nemohou byt) uplne. Proto byly udaje z podnikove sfery doplneny dalsimi zdroji (napr. srovnanim s daty CSU za jednotliva odvetvi, odbornym odhadem rozsahu VaV u tech podniku, ktere na dotaznik neodpovedely nebo odpovedely negativne apod.). Primo byly ziskany udaje o 2/3 podniku, zbyvajici cca 1/3 pochazi z jinych zdroju.

     Kvantitativni udaje o vyzkumu a vyvoji se uvadeji nejen v absolutnich hodnotach, ale predevsim v relaci k hrubemu domacimu produktu (HDP). To umoznuje mezirocni a mezinarodni srovnani prislusnych udaju. Statistiky OECD „Main Science and Technology Indicators - Part 1995 - II." zverejnene divizi OECD Economic Analysis and Science Division v lednu 1996 a obsahuji udaje za rok 1994. Ve srovnanich jsou proto udaje za CR uvadeny podle skutecnosti roku 1994 a predpokladu na rok 1996.

     Pro srovnani stavu vyzkumu a vyvoje v Ceske republice s vyspelymi zememi bylo vybrano dvanact zemi OECD. Prvnich pet zemi (USA az Velka Britanie) patri do skupiny nejvyspelejsich zemi G7, dalsich pet (Svycarsko az Finsko) je s CR srovnatelnych velikosti a dve zeme (Recko a Portugalsko) jsou s CR srovnatelne ekonomickou urovni; uveden je i prumer EU a zemi OECD. Velikosti HDP na obyvatele je Ceska republika na urovni nejmene vyspelych zemi OECD (napr. Recka a Portugalska) a pri srovnani vyzkumu a vyvoje v CR a ve vyspelych zemich nelze tuto skutecnost opominout.

Graf - Uvod

     Pri srovnani udaju, ktere nelze vyjadrit v procentech hrubeho domaciho produktu, byl pouzit prepocet pomoci parity kupni sily predevsim z nasledujicich duvodu:

 • aby bylo mozne srovnat udaje za CR s udaji za ostatni zeme (vydaje v narodnich menach jsou na dolary prepocteny pomoci parity kupni sily);
 • parita 1 USD = 11,30 Kc je oficialnim udajem CSU, vychazejicim z mezinarodne definovane metodiky;

     Prestoze v nekterych pripadech nevyjadruje prepocet pomoci parity kupni sily zcela presne naklady na VaV, vedou jine postupy k obdobnym vysledkum, nebot pouze mala cast nakladu na VaV je porizovana za svetove ceny.

     O vysledcich analyzy byla informovana vlada, ziskane udaje byly v souvislosti s pripravou vstupu Ceske republiky do Evropske unie pouzity k vyplneni dotazniku EU (14. casti o vyzkumu a vyvoji) a souhrn vysledku byl rovnez poskytnut spolupracujicim organum, Svazu prumyslu a dopravy a dalsim sdruzenim. Vzhledem k tomu, ze o vysledky analyzy byl znacny zajem, byla pripravena i tato publikace.


S O U H R N

 • V zemich OECD je vyse celkove podpory vyzkumu a vyvoje zavisla na ekonomicke urovni jednotlivych zemi, vyjadrene vysi hrubeho domaciho produktu na jednoho obyvatele (HDP na obyvatele), a dale na velikosti zeme, strukture jeji ekonomiky, podilu na svetovem obchodu a dalsich faktorech.
 • V Ceske republice celkova vyse podpory vyzkumu a vyvoje i podil statniho rozpoctu na techto vydajich odpovidaji soucasne ekonomicke urovni, vyjadrene jako vyse HDP na obyvatele v parite kupni sily.
 • Ve vyspelych zemich OECD je vyzkumnym organizacim tzv. vladniho sektoru urcena maximalne jedna polovina vydaju statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj. V Ceske republice je podil tohoto sektoru, ke kteremu patri Akademie ved a resortni pracoviste, na vydajich statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj vyssi nez dve tretiny.
 • Pro vsechny obory vyzkumu a vyvoje (vcetne technickych, zemedelskych a lekarskych oboru) bylo v uplynulych letech rozhodujici institucionalni financovani, avsak chybela zretelna vazba pridelenych prostredku na dosazene vysledky. Dusledkem nedoreseneho mechanismu rozdelovani prostredku se konzervuje stavajici stav a nevyvazenost mezi jednotlivymi sektory i mezi obory.

A. Souhrnne udaje za Ceskou republiku a srovnani s vyspelymi zememi

 1. Celkove vydaje na vyzkum a vyvoj v CR v roce 1994 odpovidaly jeji ekonomicke urovni, dane vysi HDP, strukturou ekonomiky a dalsimi faktory (graf A1).
 2. Obdobne jako u celkovych vydaju, jsou i u statnich vydaju na vyzkum a vyvoj podstatne velikost a ekonomicka vyspelost dane zeme - velke zeme vynakladaji nejen absolutne, ale i relativne - v % HDP vice (graf A2).
 3. Podil statniho rozpoctu na financovani vyzkumu a vyvoje v CR je priblizne stejny, jako ve vyspelych zemich - okolo 40 % (graf A3).
 4. Ze statniho rozpoctu je podnikovy vyzkum a vyvoj v CR podporovan mene nez ve vetsine srovnatelnych zemi (graf_A4).
 5. Struktura uziti celkovych prostredku na vyzkum a vyvoj je v CR blizka vyspelym zemim s vyjimkou nizsiho podilu vysokych skol (graf A5).
 6. V poctu pracovniku vyzkumu a vyvoje (prepoctenych podle OECD na plny pracovni uvazek) pripadajicich na tisic obyvatel zaujima CR opet misto odpovidajici jeji ekonomicke urovni, vyjadrene vysi HDP na obyvatele (graf A6).
 7. Stejne jako v uziti prostredku podle sektoru jsou i v poctech pracovniku v jednotlivych sektorech mezi CR a vyspelymi zememi vyrazne rozdily. Mene pracovniku je v CR v podnikovem vyzkumu a na vysokych skolach a vyrazne vice ve vladnim sektoru vcetne AV CR (graf A7).
 8. Mezi vydaji na vyzkum a vyvoj a poctem jeho pracovniku existuje prima umera. Naklady na jednoho pracovnika v CR opet odpovidaji jeji ekonomicke urovni, vyjadrene vysi HDP na obyvatele (graf A8).

B. Stav jednotlivych sektoru vyzkumu v CR

 1. Statni podpora vyzkumu a vyvoje v beznych cenach rychle rostla - v letech 1993 az 1996 v mezirocnim srovnani postupne o 5 %, 15 %, 30 %; celkove v tomto obdobi vzrostla o 58 % (graf_B1).
 2. Podil ucelovych prostredku, rozdelovanych na zaklade verejne souteze, na celkove statni podpore VaV vzrostl od roku 1994 do roku 1996 o 12,5 % na nynejsich 54 %. Ve srovnani s vyspelymi zememi je tento podil ponekud nizsi (napr. prumer EU je okolo 60 %). Rozdil je zpusoben predevsim relativne vysokym podilem rozpoctovych a prispevkovych organizaci VaV (Akademie ved a resortni vyzkumne organizace) na celkovych vydajich statniho rozpoctu na VaV (graf B2).
 3. Pro vyvoj vsech oboru (vcetne technickych, zemedelskych a lekarskych oboru) bylo rozhodujici institucionalni financovani. Institucionalni financovani ma i v zahranici sve nezastupitelne misto predevsim pri podpore zakladniho vyzkumu. Na rozdil od zahranici nejsou v CR zatim vseobecne zavedena dostatecne objektivni kriteria a postupy, ktere by pri rozhodovani o rozpoctu umoznily respektovat uroven vyzkumnych zameru (programu) a uroven dosazenych vysledku. Interni hodnoceni urovne vyzkumu zavedla Akademie ved. Srovnanim uziti prostredku na vyzkum a vyvoj podle oboru se ukazuje, ze CR venuje relativne vysoke prostredky na spolecenske vedy, u kterych je zaroven nejnizsi podil ucelovych prostredku (graf_B3).
 4. Podil mzdovych nakladu na celkovych nakladech na vyzkum a vyvoj je nejvyssi u ustavu Akademie ved a u vysokych skol (prumerne 148 tis Kc na pracovnika a rok), prumerny u resortnich vyzkumnych ustavu a nejnizsi u podniku. Investice do pristrojoveho vybaveni jsou velmi nizke ve vsech sektorech, prumer CR byl v roce 1995 pouze 9 %. To ma za dusledek progresivni zastaravani pristrojoveho vybaveni (graf B4).
 5. Udaje o celkovych rocnich nakladech vztazene na vysokoskolsky vzdelaneho pracovnika v prepoctu na jeho plny uvazek ve VaV ukazuji vyrazne rozdily ve stejnych oborech mezi jednotlivymi sektory (graf B5).
 6. Vekova struktura vyzkumniku (vysokoskolsky vzdelanych pracovniku v oblasti VaV) je ve vsech sektorech v CR velmi podobna. V letech 1994 - 95 nedoslo k zadnym podstatnym zmenam ve vekove strukture, a to ani u mladych vedeckych pracovniku do 30 let (narust o 1 %). Podle dostupnych informaci je tato vekova struktura konstantni od roku 1992. V CR je vsak zejmena u kategorie do 30 let relativne vysoka fluktuace pracovniku a celkovy prumerny vek vedcu je v CR vyssi (o cca 5-7 let) nez v zahranici (graf B6).
 7. Prumerny pocet pracovniku vyzkumu a vyvoje s vysokoskolskym vzdelanim v jedne organizaci, po prepoctu na plny pracovni uvazek, je 19 osob, ve spolecenskych oborech pouze 11. Je to zpusobeno jednak tim, ze u rady organizaci je vyzkum vedlejsi naplni jejich cinnosti, ale i tim, ze rada organizaci je velmi mala (graf B7).
 8. Vyzkum je prakticky jedinou naplni cinnosti vice nez tri ctvrtin pracovniku ustavu Akademie ved. Mezi jednotlivymi fakultami vysokych skol (a to i u fakult stejneho zamereni) existuji znacne rozdily, coz je jev znamy i z vyspelych zemi - napr. ve Velke Britanii cca 85 % vyzkumu na vysokych skolach provadi nekolik univerzit (graf B8).
 9. Cleneni organizaci zabyvajicich se vyzkumem a vyvojem ukazuje, ze nejvetsi pocet podniku zabyvajicich se vyzkumem a vyvojem je v technickych oborech; v prirodnich vedach ma nejvice organizaci AV CR, ve spolecenskych vedach vysoke skoly a v lekarstvi resortni organizace (graf B9).

A1. CELKOVE VYDAJE NA VaV
     (podil VaV na hrubem domacim produktu v r. 1994 v %)

Graf A1

Komentar

 • V zemich OECD existuje mezi vysi celkovych vydaju na vyzkum a vyvoj (tj. vcetne soukromych zdroju) a ekonomickou vyspelosti dane zeme vazba (velke vyspele zeme vydavaji 2 az 3 %, male vyspele zeme 1,2 az 2 %, male mene vyspele zeme mene nez 1%). Vysi vydaju na vyzkum a vyvoj ovlivnuji i jine faktory (struktura ekonomiky, rozpoctova bilance, obranna politika apod.).
 • Vydaje na VaV u sledovanych zemi sice absolutne rostou, a to i ve stalych cenach (po ocisteni od vlivu inflace), avsak pomaleji nez HDP. U rady zemi proto podil HDP, vynakladany na VaV, od roku 1991 klesa.
 • Priciny tohoto poklesu jsou komplikovane a lze je shrnout asi do techto bodu:
  1. Rozpoctove problemy rady zemi (deficit, zadluzenost, problemy Nemecka vyvolane sjednocenim).
  2. Silny tlak na efektivnost VaV a zhodnoceni prostredku vynalozenych na VaV v 80. letech jak na urovni podniku (obrat), tak na urovni statu (HDP).
  3. Pokles vydaju na tzv. obranny vyzkum po rozpadu socialistickeho tabora (napr. USA a Velka Britanie).
  4. Zmena strategie podniku („reengineering" a jine metody „zestihlovani" vyzkumu).

A2. STATNI VYDAJE NA VaV
     (podil VaV na hrubem domacim produktu v r. 1994 v %)

Graf A2

Pozn.: Vydaje ze statniho rozpoctu, vyjadrene jako podil HDP, se ve statistikach OECD primo neuvadeji. Byly ziskany jednoduchym prepoctem (celkove vydaje na VaV a procentni podil statniho rozpoctu na celkovych vydajich). V CR je vsak tento ukazatel velmi oblibeny (napr. cilova uroven statni podpory vyzkumu a vyvoje ve vysi 0,7 % HDP, uvedena v Zasadach vlady pro oblast vyzkumu a vyvoje).

Komentar

 • Mene nez CR vynakladaji ze statniho rozpoctu na VaV Recko a Portugalsko. Recko ma priblizne stejny HDP na jednoho obyvatele jako CR, Portugalsko ma uroven o dost vyssi.
 • Obdobne jako u celkovych vydaju, jsou i u statnich vydaju na vyzkum a vyvoj podstatne velikost a ekonomicka vyspelost dane zeme - velke zeme vynakladaji nejen absolutne, ale i relativne (v % HDP) vice.
 • U mene vyspelych zemi (Recka, Portugalska) je procento statnich vydaju na vyzkum a vyvoj vzhledem k HDP vyrazne nizsi, nez by odpovidalo jejich ekonomicke urovni (napr. ve srovnani s EU maji podil vydaju na VaV o 23 % nizsi, nez by teoreticky odpovidalo vysi HDP na jednoho obyvatele).
 • Analogicky celkovym vydajum klesaji ve vetsine sledovanych zemi i statni vydaje na vyzkum a vyvoj v relaci k HDP.

A3. ZDROJE FINANCOVANI VaV
     (v % z celkovych prostredku na vyzkum a vyvoj v roce 1994)

Graf A3

Pozn.: Hodnota nizsi nez 100 % u Recka a OECD znamena, ze dana zeme nektery ze zdroju neuvadi.

Komentar

 • Prumerne je podil statnich rozpoctu v zemich OECD i EU nizsi nez 40 %. Nejnizsi podily jsou v Japonsku (vysoky podil velkych prumyslovych podniku a nizka uroven prerozdelovani HDP pres statni rozpocet) a ve Svycarsku (liberalni ekonomika, velmi maly vliv statu - velky vliv mistnich organu - kantonu, ktere se vsak zalezitostmi VaV nezabyvaji).
 • Podil ostatnich zdroju (napr. nadaci, soukromych fondu apod.) je, s vyjimkou Japonska, velmi nizky.
 • Vysoky podil zahranicnich zdroju ve Velke Britanii je dan vydaji americkych a japonskych firem. Vysoke podily v Recku a Portugalsku jsou hrazeny z rozpoctu EU. V posledni dobe se tyto zeme stavaji tercem kritiky, ze prilis tezi z rozpoctu EU a ze by na VaV mohly davat ze svych zdroju podstatne vice. Kritizovana je i nizka uroven vydaju na VaV v pridruzenych zemich stredni a vychodni Evropy.
 • V prubehu let 1990 az 1994 dochazi ve vetsine zemi k liberalizaci i ve VaV - podil statniho rozpoctu ve vetsine zemi klesa (i kdyz absolutni vydaje rostou), mirne vzrostl v Japonsku, Svycarsku a Finsku.

A4. ZDROJE FINANCOVANI VaV V PODNICICH
     (% z celkovych prostredku na podnikovy vyzkum a vyvoj v roce 1994)

Graf A4

Komentar

 • Podil statni podpory podnikoveho vyzkumu a vyvoje je, krome miry liberalismu dane zeme, podstatne ovlivnen i velikosti jejiho vojenskeho vyzkumu; zeme s vysokych podilem vojenskeho vyzkumu (napr. USA) maji i relativne vysokou statni podporu podnikoveho sektoru.
 • Ve vsech vyspelych zemich jsou pro poskytovani statni podpory podnikovemu vyzkumu stanovena jasna pravidla, ktera maji zamezit zvyhodnovani jedne firmy.
 • Statni podporu podnikovemu vyzkumu poskytuje vetsina z uvedenych zemi nejen formou prime financni ucasti, ale i ostatnimi formami - od danovych a jinych ulev az po financovani vyzkumnych ustavu vladniho sektoru, ktere se problematikou aplikovaneho vyzkumu zabyvaji.
 • Podil statnich, podnikovych a dalsich zdroju v ostatnich sektorech (vysoke skoly, vladni sektor, NPO - neziskove pravnicke osoby) nelze ze statistickych udaju OECD primo urcit, nebot napr. vladni sektor je financovan nejen ze statnich zdroju, ale castecne tez ze zdroju podniku a ze zahranicnich zdroju.
 • V CR je statni podpora podnikoveho vyzkumu ve srovnani s ostatnimi zememi relativne nizka; jednim z hlavnich duvodu byl doposud i nizky zajem podniku o narocnejsi inovace a transfer technologii, ktere jsou ve vyspelych zemich statem predevsim podporovany.

A5. UZITI CELKOVYCH PROSTREDKU NA VaV PODLE SEKTORU
     (v % z celkovych prostredku na vyzkum a vyvoj v roce 1994)

Graf A5

Pozn.: Vladnim sektorem jsou v OECD pracoviste financovana prevazne ze statnich rozpoctu vcetne verejnopravnich organizaci (s vyjimkou VS). NPO jsou soukrome neziskove pravnicke osoby.

Komentar

 • V ekonomicky nejvyspelejsich zemich se spotrebovava vice nez 60 % celkovych prostredku na VaV na pracovistich podnikoveho vyzkumu. U mensich zemi je tento podil nizsi (50 az 60 %). Velmi nizky podil v Recku a Portugalsku je dan strukturou prumyslu (zpracovatelsky a potravinarsky prumysl s nizkymi naroky na VaV). Celkove podil podnikoveho vyzkumu v poslednich letech mirne klesa.
 • Pro podil vynakladany na VaV na vysokych skolach je opet charakteristicky rozdil mezi zememi G7 a malymi zememi. U zemi G7 je podil vysokych skol nizsi nez 20 %, v malych ekonomikach je jejich podil kolem 25 %. Vysoky podil vykazuji mene rozvinute zeme (Recko a Portugalsko) a zeme s dlouhodobou tradici univerzitniho vyzkumu (napr. Rakousko). Celkove dochazi k mirnemu narustu podilu VS.
 • Podil vladniho sektoru se pohybuje vetsinou v rozmezi 10 az 20 %. V zemich G7 je vetsinou nizsi nez v malych hospodarsky vyspelych zemich, vyjimkou jsou opet Recko a Portugalsko. Celkove tento podil v podstate stagnuje, event. vykazuje mirny narust.

A6. PRACOVNICI VaV CELKEM
     (pocet pracovniku ve vyzkumu a vyvoji na 1 000 obyvatel v roce 1994)

Graf A6

Pozn.: USA udaj o celkovem poctu pracovniku vyzkumu a vyvoje nesleduji (proto neni uveden ani souhrn za OECD), udaje ostatnich zemi pochazeji vetsinou z roku 1993.

Komentar

 • Vysoky pocet pracovniku v nejvyspelejsich zemich do znacne miry souvisi s vysi vydaju na VaV, a to jak ze statnich zdroju, tak predevsim z podnikovych zdroju.
 • Pocty pracovniku, kteri se venuji vyzkumu a vyvoji jen po urcitou cast sve pracovni doby, jsou prepocteny na tzv. ekvivalent plne pracovni doby (FTE) v souladu s metodikou OECD. Udaje za CR byly prepocteny na stejne jednotky.

A7. PRACOVNICI VaV V JEDNOTLIVYCH SEKTORECH
     (v % z celkoveho poctu pracovniku vyzkumu a vyvoje v roce 1994)

Graf A7

Pozn.: USA udaj o celkovem poctu pracovniku vyzkumu a vyvoje nesleduje (proto neni uveden ani souhrn za OECD).

Komentar

 • Podily poctu pracovniku ve vyspelych zemich v podstate odpovidaji podilum uziti prostredku na VaV v jednotlivych sektorech, ktere jsou uvedeny v grafu A5.
 • Na podnikovych pracovistich v EU (prumer) pusobi cca 55 % vsech pracovniku VaV, zatimco v CR pouze cca 38 %. Pocty pracovniku ve vyspelych zemich vsak klesaji, proces zestihlovani podnikoveho vyzkumu je ve vyspelych zemich intenzivni.
 • Na vysokych skolach v EU (prumer) pusobi cca 26 % vsech pracovniku, v CR jen cca 20 %.
 • Na rozdil od zahranici (prumer EU je 17 %) je v CR nejvyznamnejsi vladni sektor (35 %), ktery se sklada z ustavu AV CR (18 %) a z resortnich vyzkumnych ustavu (17 %).

A8. CELKOVE NAKLADY NA PRACOVNIKA VaV
     (v tis. USD parity kupni sily na pracovnika vyzkumu a vyvoje rocne v roce 1994)

Graf A8

Pozn.: USA udaj o celkovem poctu pracovniku vyzkumu a vyvoje nesleduje (proto neni uveden ani souhrn za OECD). Pro dany ucel pouzity prepocet pomoci parity kupni sily zpracovany pomoci metodiky OECD sice umoznuje srovnani ruznych zemi (pro CR 11,30 Kc = 1 USD), ale nevystihuje plne realnou situaci ve VaV.

Komentar

 • Podnikova pracoviste v EU i OECD spotrebovavaji vice nez 60 % celkovych prostredku na VaV, pusobi v nich neco malo pres 55 % vsech pracovniku VaV. Absolutni objemy prostredku na VaV, uzitych na podnikovych pracovistich rostou - i ve stalych cenach.
 • Z porovnani objemu prostredku uzitych na vysokych skolach a poctu pracovniku vyplyva, ze vysokoskolsky VaV je podstatne „levnejsi" nez podnikovy VaV, ale i nez na pracovistich vladniho sektoru. Zhruba 25 % z celkoveho poctu pracovniku VaV, kteri jsou na vysokych skolach ve vyspelych zemich (v CR 20 %), spotrebovava necelych 17 % celkovych prostredku na VaV.

B1. STATNI PROSTREDKY NA VaV
     (mil. Kc v beznych cenach rocne)

Graf B1

Pozn.: Institucionalni prostredky jsou dotace prispevkovym a rozpoctovym organizacim z rozpoctu zrizovatele. Ucelove prostredky jsou rozdelovany na zaklade vysledku verejne souteze na jednotlive projekty vyzkumu a vyvoje.

Komentar

 • Celkove statni prostredky na vyzkum a vyvoj vzrostly v letech 1993 az 1995 o 58%. V mezirocnim srovnani je zrejmy vyrazny narust v poslednich letech (v beznych cenach):
    * 1993 - 1994: o 5%
    * 1994 - 1995: o 15%
    * 1995 - 1996: o 30%
 • Zaroven graf ukazuje, jak se zmenil pomer institucionalnich a ucelovych prostredku, tj. jak se zvysil podil prostredku rozdelovanych ve verejne soutezi o prostredky na VaV projekty.

B2. STATNI PROSTREDKY NA VaV PODLE KAPITOL ROZPOCTU
     (mil. Kc rocne v roce 1994 a 1996)

Graf B2

Pozn.: Institucionalni prostredky jsou dotace prispevkovym a rozpoctovym organizacim z rozpoctu zrizovatele. Ucelove prostredky jsou rozdelovany na zaklade vysledku verejne souteze na jednotlive projekty vyzkumu a vyvoje.

Komentar

 • Celkove je vyzkum a vyvoj v CR podporovan z 18 rozpoctovych kapitol, v prehledu je uvedeno sedm s nejvetsim objemem prostredku.
 • Nejvyssi podil institucionalnich prostredku je v rozpoctove kapitole Akademie ved. Do roku 1995 byl tento podil okolo 95 %, v rozpoctu na rok 1996 klesa na 79 %. Toto tzv. institucionalni financovani je v obdobnych pripadech bezne i ve svete, ale ma, na rozdil od soucasne situace v CR, jednoznacne stanovena pravidla, zahrnujici srovnani kvality vyzkumu ve vsech statem podporovanych vyzkumnych organizacich.
 • U ostatnich rozpoctovych kapitol prudce vzrostl podil ucelovych prostredku rozdelovanych na zaklade vysledku verejne souteze. V roce 1994 byl podil ucelovych prostredku 39 % a pro rok 1996 je tento podil zakonem o statnim rozpoctu stanoven na 54 % a zacina se blizit podilu ve vyspelych zemich.
 • Do rozdeleni prostredku mezi rozpoctove kapitoly se promita nizka podpora podnikoveho sektoru v CR tim, ze z resortu zabyvajicich se timto sektorem je v prehledu uvedeno pouze MPO na 7. miste; zbyvajici resorty (MH, MD apod.) jsou zahrnuty do kategorie „ostatni".
 • MPO a MH nejsou zrizovateli resortnich vyzkumnych ustavu a neposkytuji zadne institucionalni prostredky.

B3. UZITI STATNICH PROSTREDKU NA VaV PODLE OBORU
    (mil. Kc rocne v roce 1994 a 1995)

Graf B3

Pozn.: Zarazeni ucelovych prostredku do oboru je dano zaclenenim projektu v CEP (centralni evidenci VaV projektu). U institucionalnich prostredku se pri zarazeni organizace vychazelo z jejiho statutu, popisu jeji cinnosti a z projektu, ktere resi.

Komentar

 • V letech 1994 az 1995 ve vsech oborech hralo rozhodujici ulohu institucionalni financovani (tj. dotace prispevkovym a rozpoctovym organizacim bez verejne souteze). Teprve v roce 1996 lze konstatovat castecnou zmenu, zejmena v technickych oborech.
 • K vyraznejsimu narustu podilu uceloveho financovani a poklesu institucionalniho doslo u prirodnich ved, v technickych oborech a v lekarstvi.
 • Srovnanim uziti prostredku na vyzkum a vyvoj podle oboru se stavem ve vyspelych zemich se ukazuje, ze v CR jsou vyrazneji podporovany spolecenske vedy.
 • Pri rozdeleni prostredku mezi obory hraje nejvetsi ulohu (vzhledem k objemu statni podpory) u ucelovych prostredku Grantova agentura CR, u institucionalnich prostredku Akademie ved. ź V podnikovem sektoru institucionalni financovani ze statniho rozpoctu neexistuje.

B4. CLENENI PROSTREDKU NA VaV
   (% z celkovych prostredku na vyzkum a vyvoj v roce 1995)

Graf B4

Pozn.: Do mzdovych nakladu jsou zahrnuty tarifni mzdy, osobni ohodnoceni, zdravotni a socialni pojisteni a ostatni osobni naklady.

Komentar

 • Podil mzdovych nakladu je nejvyssi v ustavech Akademie ved a na vysokych skolach, nejnizsi v podnicich.
 • Naopak podil ostatnich neinvesticnich nakladu (zejmena material, spotrebni vybaveni apod.) je nejvyssi v podnicich, nejnizsi v ustavech Akademie ved a na vysokych skolach a prumerny v resortnich vyzkumnych ustavech.
 • Stavebni investice pro vyzkum a vyvoj jsou ve vsech sektorech velmi nizke (cca 2 % celkovych nakladu).
 • Kriticka je situace v investicich do pristrojoveho vybaveni, a to ve vsech sektorech. Dlouhodoby prumer investic, neprevysujici 10 % z celkovych prostredku na VaV, neumoznuje ani obnovu, natoz modernizaci stavajiciho vybaveni.

B5. CELKOVE NAKLADY NA PRACOVNIKA VaV
     (tis. Kc na VS pracovnika ve VaV na plny uvazek v roce 1995)

Graf B5

Pozn.: Analogicky jako v OECD jsou udaje vztazeny na ekvivalent plne pracovni doby (FTE): podle rozsahu pracovni doby, kterou pracovnici VaV venuji, byly jejich uvazky prepocteny na plny (100 %) uvazek ve vyzkumu a vyvoji.

Komentar

 • Uvedene udaje o celkovych rocnich nakladech vztazene na vysokoskolsky vzdelaneho pracovnika (v prepoctu na jeho plny uvazek ve VaV) ukazuji vyrazne rozdily ve stejnych oborech mezi jednotlivymi sektory.
 • Ve vsech oborech je na jednoho VS pracovnika nejmene celkovych nakladu na vyzkum na vysokych skolach, nejvice v podnikovem vyzkumu (s vyjimkou lekarstvi). V ustavech Akademie ved jsou naklady na jednoho VS pracovnika podstatne vyssi nez u vysokych skol a resortnich ustavu v technickych oborech a ve spolecenskych vedach. U resortnich organizaci jsou nejvyssi naklady na jednoho VS pracovnika v lekarstvi.
 • Ve vsech oborech i sektorech je pomer vysokoskolsky vzdelanych pracovniku k technickemu a pomocnemu personalu konstantni (+/- 5 %) a je roven 1 : 1. To ukazuje, ze pocet technickych a pomocnych pracovniku vubec nesouvisi s potrebami oboru (napr. je stejny u spolecenskych ved jako v lekarstvi) a je dan zpusobem financovani.

B6. VEKOVA STRUKTURA VaV
     (% zastoupeni jednotlivych vekovych kategorii VS vzdelanych pracovniku v r. 1995)

Graf B6

Komentar

 • Vekova struktura pracovniku v oblasti VaV je ve vsech sektorech velmi podobna. V organizaci financovanych institucionalne (fakulty a pracoviste vysokych skol, ustavy Akademie ved, resortni vyzkumne ustavy) je identicka u mladych vedeckych pracovniku; pracovniku nad 60 let ma AV CR o 4 % vice nez ostatni organizace. Podniky se od rozpoctove sfery vyrazne nelisi, maji zhruba o 3 % vice pracovniku do 30 let a o 4 % mene pracovniku nad 60 let.
 • V letech 1994 az 1995 nedoslo k zadnym podstatnym zmenam ve vekove strukture pracovniku VaV a to ani u vysokoskolsky vzdelanych mladych pracovniku do 30 let (narust o 1 %). Podle dostupnych informaci se vekova struktura ve VaV od roku 1992 nezmenila.
 • Prumerny vek pracovniku VaV s vysokoskolskym vzdelanim v CR je 46 let (s 2 roky u jednotlivych sektoru).
 • Vyspele zeme vekovou strukturu vedcu souhrnne nesleduji, ale ze srovnani s nekterymi zahranicnimi pracovisti (napr. Max Planck Gesellschaft - prumer 40 let) vyplyvaji dva vyraznejsi rozdily:
  1. V CR je zejmena u kategorie do 30 let relativne vysoka fluktuace pracovniku;
  2. Celkovy prumerny vek vedcu je v CR prilis vysoky.

B7. PRUMERNY POCET VaV PRACOVNIKU V ORGANIZACI
     (pocet VS vzdelanych pracovniku prepocteny na plny uvazek na organizaci v r. 1995)

Graf B7

Pozn.: Analogicky OECD jsou udaje vztazeny na ekvivalent plne pracovni doby (FTE): Podle rozsahu pracovni doby, kterou pracovnici VaV venuji, byly jejich uvazky prepocteny na plny (100%) uvazek ve vyzkumu a vyvoji.

Komentar

 • V jedne organizaci VaV pracuje prumerne jen 19 vysokoskolsky vzdelanych pracovniku plne se zabyvajicich vyzkumem a vyvojem, ve spolecenskych oborech 11 VS pracovniku.
 • V prirodnich vedach maji nejvyssi pocet VS pracovniku ustavy AV. Cast z techto ustavu je svou vyzkumnou naplni ojedinela a nema obdobu na vysokych skolach (astronomie, cast fyziky apod.).
 • V technickych vedach je situace v rozpoctovych a prispevkovych organizacich prakticky stejna, vyrazne mensim poctem VS pracovniku na organizaci se vyznacuje podnikovy vyzkum.
 • V lekarstvi jsou dve rozdilne skupiny - podnikove a resortni organizace na strane jedne a ustavy Akademie ved a vysoke skoly na strane druhe. Hlavnim duvodem je kombinace tri zpusobu financovani (statni podpora, soukrome zdroje a zdroje zdravotniho pojisteni).
 • V zemedelstvi se vsechny sektory od sebe vyrazne lisi, vysoky pocet VS pracovniku v resortnich ustavech je mj. dan resenim tech problemu, ktere roztristena prvovyroba sama nezajisti (napr. slechteni a genetika).
 • Ve spolecenskych vedach je situace na vysokych skolach a v ustavech Akademie ved podobna, maly pocet VS pracovniku VaV v resortnich ustavech je dan zejmena velkym mnozstvim muzei a obdobnych instituci, jejichz hlavni naplni je jina cinnost.

B8. PRACOVNI DOBA VENOVANA VYZKUMU
     (% pracovni doby u vsech VaV pracovniku v roce 1995)

Graf B8

Komentar

 • Na vysokych skolach je u dvou tretin pracovniku zabyvajicich se vyzkumem a vyvojem (prevazna vetsina ucitelu a cast technickeho a pomocneho personalu vysokych skol) tato cinnost vedlejsi a na nekterych fakultach okrajova. Mezi jednotlivymi fakultami vysokych skol (a to i u fakult stejneho zamereni) existuji v tomto smeru znacne rozdily, coz je jev znamy i z vyspelych zemi. Napr. ve Velke Britanii je cca 85 % vysokoskolskeho vyzkumu provadeno na nekolika tzv. „research " univerzitach, zatimco ostatni vysoke skoly se venuji prevazne vyuce.
 • Naproti tomu pro tri ctvrtiny pracovniku v ustavech Akademie ved je vyzkum prakticky jedinou naplni jejich cinnosti, ostatni kategorie (do 30 %, resp. 30-70%) zahrnuji jednak pedagogickou cinnost, jednak cinnosti, ktere podle metodiky OECD nejsou do samotneho vyzkumu zahrnovany, i kdyz ho zajistuji sluzbami (napr. informacni sluzby, knihovnictvi apod.).
 • Relativne vyvazene zastoupeni jednotlivych kategorii existuje v resortnich vyzkumnych ustavech a v podnicich. Zrejme je zde uzka vazba mezi vyzkumem a ostatnimi cinnostmi, ktere tyto organizace zajistuji.

B9. POCET ORGANIZACI VaV PODLE OBORU
     (pocet organizaci v roce 1995)

Graf B9

Pozn.: Zarazeni organizace do oboru je urceno statutem, popisem cinnosti a resenymi projekty.

Komentar

 • V technickych oborech pusobi nejvice podniku. Pres veskere usili se nepodarilo ziskat informace o vsech podnicich, ktere se vyzkumem a vyvojem v CR zabyvaji - soubor zahrnuje cca dve tretiny z nich (ne vsechny podniky byly ochotny na priprave analyzy spolupracovat a udaje poskytnout). To ovlivnuje i ostatni ukazatele (vysi podpory z podnikovych zdroju apod.), ktere je proto treba brat jako spodni limit skutecneho stavu.
 • V grafu jsou uvedeny i ty organizace, kde vyzkum tvori jen vedlejsi napln jejich cinnosti (nemocnice, muzea apod.). Nejvice organizaci v prirodnich vedach ma Akademie ved, ve spolecenskych vedach vysoke skoly, v lekarstvi resortni ustavy a v technickych oborech podniky.

Sdílejte na: