Popis veřejně přístupných údajů v datové oblasti RIV

Na stránkách www.vyzkum.cz jsou zobrazovány pouze ty údaje IS VaV, které jsou dodavateli údajů (poskytovateli) označeny jako "veřejné", dle Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

1.) Hlavní údaje o výsledku:

 • identifikační kód výsledku a jeho název v jazyce, v němž byl výsledek zveřejněn a v anglickém jazyce
 • druh výsledku
 • obor výsledku
 • údaje o roku uplatnění výsledku
 • rok předání výsledku do RIV
 • stupeň důvěrnosti údajů

2.) Tvůrci výsledku:

 • celkový počet autorů (tvůrců) podílejících se na dosažení výsledku
 • počet domácích tvůrců, kteří byli v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k příjemci
 • jména a příjmení tvůrců

3.) Údaje blíže určující výsledek:

 • popis výsledku v původním jazyce výsledku a v anglickém jazyce
 • klíčová slova
 • identifikační kód projektu, jehož řešením výsledek vznikl nebo informaci, že se jedná o výsledek dosažený převážně v rámci: 
       - podpory specifického vysokoškolského výzkumu, 
       - institucionální podpory výzkumných organizací, 
       - podpory na mezinárodní spolupráci České republiky, 
       - v rámci činností výzkumu, vývoje a inovací bez poskytnuté podpory
 • další údaje vztahující se k výsledku

4.) Základní údaje o příjemci:

 • obchodní firma nebo název, popřípadě jméno a příjmení fyzické osoby, nebo označení organizační složky státu nebo územního samosprávného celku
 • identifikační číslo
 • kód a název organizační jednotky (fakulta, ústav, apod.)
 • právní forma
 • sídlo, popřípadě místo pobytu a místo podnikání
 • adresa ve veřejné informační síti a adresa elektronické pošty
 • údaje stanovené správcem jednoznačně identifikující předávaný soubor údajů

Sdílejte na: