prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

Fotografie

členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jitka Moravcová je profesorkou organické chemie na Ústavu chemie přírodních látek VŠCHT Praha. V letech 2000 - 2005 byla vedoucí tohoto ústavu, poté prorektorkou pro vědu a výzkum a proděkankou pro pedagogiku na Fakultě potravinářské a biochemické technologie. Ve svém výzkumu se zabývá sacharidy a jejich multivalenčními konjugáty jako ligandy lektinových receptorů patogenů. Cílem je intervence buněčného rozpoznávání, které by mohlo změnit přístup k léčení závažných onemocnění.

Je členkou řady vědeckých a odborných rad, řešitelkou projektů a školitelkou disertačních prací. Věnuje se i problematice hodnocení ve výzkumu, vývoji a inovacích. Byla hlavní odbornou garantkou dvou Individuálních projektů národních MŠMT, IPN Mezinárodní audit systému VaVaI a IPN Metodika hodnocení a institucionálního financování ve VaVaI.