Oznámení k Informačnímu systému VaVaI

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) je informační systém veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků. Tento systém byl dlouhodobě zajišťován formou outsourcingu poskytovaného konsorciem dodavatelů složeným z Českého vysokého učení technického v Praze a společnosti Infoscience Praha s.r.o.
Smlouva na zajištění služeb podpory provozu IS VaVaI byla uzavřena na dobu určitou, a to na dobu do 31. 5. 2016. Přestože Úřad vlády ČR podnikl významné úsilí ve snaze zajistit další trvání služeb podpory provozu IS VaVaI, nepodařilo se s konsorciem dodavatelů dosud nalézt shodu na podmínkách dalšího provozování systému. Důvodem jsou cenové podmínky nabízené členy konsorcia dodavatelů za předmět plnění veřejné zakázky, přičemž se jedná o hodnoty v řádu mnoha desítek milionů korun nad rámec předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Jednací řízení bez uveřejnění na zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem je i zajištění služeb provozu IS VaVaI, nadále probíhá, přičemž aktuálně jsou cenové podmínky indikativní nabídky konsorcia podrobovány expertnímu zkoumání. Z tohoto důvodu nebude dosavadní technické řešení IS VaVaI nadále k dispozici a Úřad vlády ČR pracuje na náhradním způsobu zajištění přístupu k databázi údajů v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který by měl být k dispozici v krátké době. Současně Úřad vlády ČR podniká další kroky pro řešení této oblasti koncepčním způsobem.
Za případné způsobené obtíže se uživatelům IS VaVaI omlouváme.