Vláda schválila Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ

Nový program výzkumu a vývoje „Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ“ byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 11. dubna 2016 č. 313, následně byl jako bloková výjimka oznámen EK a ta jej bez výhrad zveřejnila počátkem května ve svém registru státních podpor. Plné znění programu naleznete na odkazu
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/

Program je návrhem na komplexní výzkumné řešení problematiky ve specifických podmínkách agrárního komplexu ČR, včetně transferu výsledků do praxe. Vychází z Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2025, která je zveřejněna na odkazu
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/koncepce-a-strategie/koncepce-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci.html

Hlavní cíle Programu budou naplňovány prostřednictvím výzkumných aktivit jednotlivých projektů v rámci dvou podprogramů. Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví, s předpokládanými výsledky vysokého aplikačního potenciálu, vedoucími k posílení stability, objemu a kvality produkce, uplatnitelnými v nových produktech, technologiích a výrobních postupech. Podpoří rozvoj stávajících oborů a technologií i vznik nových poznatků, metod a postupů, což umožní posílit konkurenceschopnost českého agrárního sektoru a rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů pro společnost.
Finanční náročnost Programu celkem a v jednotlivých letech jeho realizace vychází ze současných potřeb zemědělské praxe a veřejné správy. Celkové náklady na realizaci Programu se předpokládají ve výši 3,6 mld. Kč, z toho 3,5 mld. Kč ze státního rozpočtu. Podíl výdajů z neveřejných zdrojů se předpokládá nejméně ve výši 3 % celkových nákladů Programu.
Realizace navrhovaného Programu bude mít pozitivní vliv na spolupráci podniků a výzkumných organizací a na rozvoj podnikatelského prostředí, očekává se výrazné zhodnocení vynaložené podpory ze státního rozpočtu v ekonomických a dalších přínosech aplikovaných výsledků.

V rámci Programu budou vyhlašovány jednostupňové veřejné soutěže na projekty výzkumu, vývoje a inovací. Předpokládá se, že první veřejná soutěž bude vyhlášena v roce 2016 se zahájením řešení projektů v roce 2017.