Vládní RVVI schválila návrh rozpočtu na podporu vědy a výzkumu pro příští rok

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém zasedání 27. dubna 2017 schválila definitivní návrh výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací na rok 2018 v objemu 36,2 miliardy korun. To je o 1,2 miliardy korun více proti původnímu střednědobému výhledu. Přijatý návrh státního rozpočtu předloží vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek vládě.


Foto: Z výjezdního zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace na Technické univerzitě v Liberci

Před schválením RVVI prošel návrh rozpočtu mezirezortním řízením a následným vypořádáním připomínek. „V rámci Rady vlády jsme od začátku roku intenzívně jednali o nadpožadavcích jednotlivých rezortů a dalších poskytovatelů. Schválený rozpočet je součástí našich snah o finanční stabilizaci systému vědy a výzkumu a také o vytvoření podmínek pro jeho další rozvoj. Je v něm také zohledněna neuspokojivá situace v podpoře aplikovaného výzkumu nebo nutnost finanční udržitelnosti vybudované vědeckovýzkumné infrastruktury,“ řekl vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, který je zároveň předsedou RVVI.

Schválený návrh rozpočtu by se měl v roce 2018 navýšit o 1,250 mld. Kč oproti původně schválenému střednědobému výhledu. Z této částky činí institucionální výdaje 912 mil. Kč a účelové výdaje 338 milionů korun. Největší navýšení je u kapitoly Akademie věd ČR o 437 milionů navíc. V případě Ministerstva průmyslu a obchodu jde o 203 milionů více, u Ministerstva vnitra pak o 194 mil. Kč, v kapitole Technologické agentury více o 130 milionů korun, u Ministerstva životního prostředí o téměř 93 mil. Kč a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 90,4 milionů korun.

Pro rok 2019 jsou plánovány výdaje státního rozpočtu na vědní oblast ve výši 37,6 miliardy Kč a 39 miliard korun v roce 2020. Pro léta 2020–2024 vzniká riziko poklesu podílu výdajů na VaVaI financovaných z veřejných zdrojů z 1 procenta HDP v roce 2017 až k hranici 0,6 procent HDP po roce 2023, které bude způsobené především útlumem financí z programů EU. „Během mého působení v pozici vicepremiéra se daří v rozpočtu kontinuálně navyšovat národní peníze do vědy a do roku 2019 budou narůstat také prostředky ze zdrojů EU. Ovšem po roce 2020 přijde prudký pokles objemu peněz z evropských fondů, což může systém destabilizovat,“ dodal Bělobrádek.

Členové RVVI dále projednávali stav implementace Metodiky hodnocení výzkumných organizací (Metodika 2017+). Schválili harmonogram jejího dopracování a zároveň zahájili nominační proces do odborných panelů a do databáze hodnotitelů. Také byla započata debata o aktualizacích druhů výsledků VaVaI.

Rada opět řešila problematiku vědeckého a experimentálního programu infrastruktury ELI Beamlines s tím, že debata nad tímto tématem bude ještě pokračovat na dalších jednáních.

Členové Rady schválili program tzv. Národních center kompetence. Jde o nový program systémového řešení zaměření center aplikovaného výzkumu.

Mezi důležité výsledky jednání patří také schválení statutu Zahraniční rady, která se stane významným poradním orgánem RVVI směrem k potřebnému posílení internacionalizace české vědy.

Dubnové zasedání RVVI bylo výjezdní a konalo se v prostorách Technické univerzity v Liberci.