Vládní RVVI schválila Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2019
Vládní RVVI schválila Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2019

Ve čtvrtek 29. března 2018 se pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše konalo zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).  Hlavním tématem pravidelného jednání byl Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019 s výhledy, kde výše státní podpory meziročně stoupla o více než 2,1 mld. Kč. V dalších bodech jednání byly diskutovány prvé výsledky hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+ nebo nový systém podpory aplikovaného výzkumu.


Foto: archív Úřadu vlády ČR

Záznam brífinku po zasedání RVVI si můžete poslechnout zde: https://bit.ly/2H4MNRA


RVVI schválila Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2019 s výhledem na léta 2020 a 2021 a dlouhodobým výhledem do roku 2025. Návrh rozpočtu na vědu a výzkum na rok 2019, který Rada nyní předkládá do mezirezortního připomínkového řízení, stoupl v porovnání s aktuálním rozpočtem na rok 2018 o 2,145 mld. Kč. Výše vládou schváleného střednědobého výhledu na rok 2020 bude zachována. Celkové objemy výdajů jsou navrženy takto: na r. 2019 35, 988 mld. Kč, na r. 2020 37, 492 mld. Kč, na r. 2021 37, 492 mld. Kč.

Radní se v souvislosti s fixací střednědobých výhledů shodli, že výzkum, vývoj a inovace jsou nadále vládní prioritou. Rada zároveň provede podrobnou analýzu všech nespotřebovaných výdajů jednotlivých resortů, které v současnosti dosahují výše 6,9 mld. Kč a je s nimi zapotřebí lépe hospodařit. Návrh rozpočtu byl připravován v úzké součinnosti s poskytovateli. Jednání o rozpočtu budou pokračovat až do termínu jeho předložení vládě.

Členové rady projednávali také dosavadní průběh nově zaváděného hodnocení výzkumných organizací dle Metodiky 2017+. RVVI ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a s Univerzitou Palackého v Olomouci uspořádala dvě konferenční setkání Implementace METODIKY 2017+ určené zástupcům výzkumných organizací s účastí poskytovatelů, a to v Olomouci (15. 3.) a v Praze (20. 3). Další setkání proběhne pro velký zájem v Brně. Na konferencích byla představena metodologie hodnocení i první známé výsledky hodnocení bibliometrickou analýzou. Dle zpracovaných závěrů byla identifikována pracoviště, která ve sledovaném období publikovala v nejvlivnějších časopisech příslušných oborů.

V návaznosti na výzvu premiéra k posouzení možného překryvu kompetencí a vícekolejnosti v poskytování podpory z programů Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Technologické agentury (TAČR) se radní také zabývali návrhem řešení koordinace podpory aplikovaného výzkumu mezi oběma subjekty. Systém řízení podpory aplikovaného výzkumu přímo souvisí udržením konkurenceschopnosti českého průmyslu. Mezi MPO, TA ČR a RVVI byla vytvořena pracovní skupina, která připravuje přesun části kompetencí z MPO na TA ČR pod dohledem průmyslu. Úkolem TA ČR bude systematická implementace programů navržených jednotlivými resorty. Úkolem Rady bude zejména posouzení efektivity vynakládání zdrojů do jednotlivých programů v souladu s platnou Národní politikou VaVaI.

Hlavním cílem je zachovat prostředky, které byly pro rozvoj aplikovaného výzkumu alokovány, a zvládnout přechodové období po roce 2020, kdy dojde k výraznému snížení financí z EU fondů.

V dalších bodech jednání Rada mj. schválila materiály „Hodnocení programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA“ a „Hodnocení výsledků programu Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu 2010–2015“, které budou dále předloženy pro informaci vládě.

 

Zdroj: Úřad vlády ČR, RVVI