Programové prohlášení vlády ČR - část VVI

Vláda ČR ve svém programovém prohlášení ze dne 27. června 2018, které bylo schváleno usnesením č. 445 v kapitole Vzdělávání, věda a výzkum, uvedla:

„Rada pro výzkum, vývoj a inovace se bude starat o analýzu, rozpočtové směřování a věcnou koordinaci všech, kteří poskytují veřejné prostředky na výzkum, vývoj a inovace tak, aby tyto prostředky byly využívány účelně a nevydávaly se vícekrát na stejné aktivity.

Nastavíme a provedeme transparentní hodnocení vědy a výzkumu, a to včetně zohlednění jejich skutečného přínosu pro aplikační praxi s přímým dopadem na financování výzkumných organizací.“

 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace toto vládní prohlášení rozvedla, předložila předsednictvu a následně schválila následující body, kterými se bude řídit:

  1. Podpora vědy bude vládní prioritou. Rada pro výzkum, vývoj a inovace zavede nový systém řízení výzkumu, založený na vyváženosti základního a aplikovaného výzkumu, důsledné kontrole nakládání se zdroji a novém systému hodnocení institucionální a účelové podpory. Výsledky hodnocení výzkumných organizací budou mít přímý dopad na jejich financování.

     

  2. Vláda bude koordinovat řízení výzkumu napříč resorty nejen ve smyslu podpory z národních zdrojů, ale rovněž zdrojů z Evropské unie a bude stimulovat podnikatelský sektor k dalším investicím do výzkumu a vývoje do oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI) s celkovým cílem dosáhnout podílu všech výdajů do VVI ve výši 2 % z HDP.

     

  3. V návaznosti na hodnocení výzkumných organizací budeme podporovat postupný nárůst institucionální složky financování vědy a výzkumu a její adekvátní poměr vůči účelové složce financování s cílem stabilizovat a zefektivnit výzkumné prostředí České republiky. Současně snížíme administrativní náročnost při čerpání účelové podpory.

     

  4. Na základě diskuze všech aktérů připravíme novou Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací, přičemž budeme stavět na současných světových trendech, reálných možnostech a stavu českého výzkumu, vývoje a inovací, a společenských a  ekonomických potřebách České republiky. Důraz bude kladen na posílení mezinárodních aktivit, excelentního výzkumu a na podporu zapojení mladých talentovaných badatelů do systému vědy a výzkumu jako celku.