Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 - 2020

Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 - 2020 (dále jen „Akční plán“) byl dne 29. dubna 2019 schválen usnesením vlády České republiky č. 289.

Účelem Akčního plánu je stanovit klíčové kroky pro implementaci vybraných priorit Strategie. V souladu s Doporučením Evropské komise splní Česká republika požadavek do roku 2020 umožnit otevřený přístup k vědeckým publikacím, které jsou výsledkem výzkumu financovaného z veřejných zdrojů.

Akční plán obsahuje 11 opatření se stanovenými termíny plnění a zodpovědnými gestory. Jednotlivá opatření plní konkrétní priority Strategie.

Celý text schváleného Akčního plánu naleznete zde.