Stanovisko Rady pro výzkum a vývoj k hodnocení návrhů výzkumných záměrů začínajících řešení od r. 2005, předložených Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Rada pro výzkum a vývoj se na svém 199. zasedání dne 14. ledna 2005 zabývala na základě řady podnětů výsledky hodnocení návrhů výzkumných záměrů zahajovaných v roce 2005, které pro vysoké školy a organizační složky státu zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. prosince 2004.

Rada se nemohla vyjádřit k výsledkům hodnocení návrhů výzkumných záměrů ostatních poskytovatelů (AV ČR, ČÚZK, MZV, MZ, MŽP, MK, MO a MI) vzhledem k tomu, že své rozhodnutí poskytovatelé dosud nezveřejnili.

Rada žádá poskytovatele (AV ČR, ČÚZK, MZV, MZ, MŽP, MK, MO a MI), aby jí předali výsledky hodnocení návrhů výzkumných záměrů zahajovaných v roce 2005 na této úrovni v souladu s usnesením vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 a žádá je, aby své rozhodnutí neprodleně zveřejnili.

Odpovědnost a kompetence za hodnocení návrhů výzkumných záměrů zahajovaných v roce 2005 a za poskytování institucionální podpory vysokým školám a organizačním složkám státu plně náleží Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Rada v souladu s usnesením vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 může promítnout své poznatky až do návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2006.

Rada proto žádá MŠMT, aby jí poskytlo v souladu s usnesením vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 a s výsledky předchozích jednání (např. jednání ze dne 6. 4. 2004 – 189/3-5u) výsledky meziresortního hodnocení výzkumných záměrů všech poskytovatelů tak, aby mohla splnit svůj úkol.

Východiskem, kterým se Rada musela řídit je, že podle zákona č. 130/2002 Sb. neexistuje proti rozhodnutí poskytovatele (zveřejněném MŠMT dne 13. 12. 2004) opravný prostředek. Ani MŠMT, ani jiný poskytovatel nemůže své zveřejněné rozhodnutí změnit bez zrušení celého hodnocení.

Nemožnost odvolání vyplývá jak z obecných principů (na poskytnutí dotace není právní nárok), tak z negativních zkušeností ze všech druhů veřejných soutěží (možnost odvolání a změny rozhodnutí poskytovatele nutně znamená zastavení veškeré podpory pro příslušné výzkumné aktivity). Rada konstatuje, že přes všechny problémy, které tento princip přináší, je jako celek správný a zásadně nebude souhlasit se změnami zákona, které by umožňovaly zablokování celé institucionální podpory výzkumu a vývoje na základě několika individuálních případů.

Rada se dále zabývala věcnou podstatou stížností a připomínek na systém, podmínky a kritéria hodnocení návrhů výzkumných záměrů zahajovaných v roce 2005, které lze shrnout do následujících bodů:

1) Setření rozdílů mezi výzkumným záměrem a projektem (mezi institucionální a účelovou podporou).

2) Chybně nastavená kritéria hodnocení – příliš nízká váha dosavadním kvalitním výsledkům a příliš vysoká váha ostatním kritériím.

3) Příliš velká váha oponentních posudků (~4/5); oponentní posudky jsou podle zákona jen podkladem pro práci hodnotící komise a nikoliv automatickým vstupem pro výsledek hodnocení.

4) Chybějící hodnocení na úrovni některých poskytovatelů (zejm. MŠMT), kde spojením dvou různých stupňů hodnocení (hodnocení na úrovni poskytovatele a meziresortní hodnocení) nebylo zcela dosaženo účelu ani jednoho z nich.

5) Absence resp. minimální hodnocení přiměřenosti celkových finančních nároků na řešení výzkumného záměru (nepřiměřenost navrhovaných uznaných nákladů dokumentuje např. cca dvojnásobný nárůst výzkumných kapacit vysokých škol od 1.1.2005).

6) Zásadní nepoměr minimálních rozdílů výsledků hodnocení mezi jednotlivými skupinami (A-D) proti míře pokrytí jejich finančních nároků (A = 100%, B = 90%, C a D = 0%).

K těmto bodům zaujala Rada následující stanovisko:

Cílem hodnocení návrhů výzkumných záměrů zahajovaných v roce 2005 nebylo zajistit prostředky plošně všem institucím, které je dostávaly v minulém období (toho cíle by bylo možné dosáhnout s mnohem menšími náklady jak na straně institucí, tak státní správy jiným způsobem). Cílem hodnocení naopak bylo poskytnout institucionální podporu jen těm institucím, které zjednodušeně řešeno zároveň splní dvě základní podmínky:

  • v uplynulém období dosáhly ve výzkumu relevantních výsledků (a to výsledků v základním nebo aplikovaném výzkumu s výjimkou průmyslového výzkumu)

  • a zároveň předložily a obhájily koncepci své činnosti na další období.

Rada konstatovala, že prakticky všechny připomínky jí předložené argumentovaly prvním bodem (čeho daná instituce v minulosti dosáhla), přičemž opomíjejí druhou část, která byla hlavním důvodem k zařazení předložených návrhů do kategorií C a D. Rada konstatovala, že uvedený duální princip platí ve všech vyspělých zemích a přidělováním prostředků pouze na základě dosavadních výsledků nejen šlo zajistit jiným způsobem, ale zejména by nadále konzervovalo v řadě parametrů neuspokojivý stav výzkumu a vývoje v ČR (viz Analýza stavu výzkumu a vývoje v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2004).

Rada současně konstatovala, že přes všechna prohlášení a přijaté politiky je ve srovnání se světem management výzkumu a vývoje v institucích v řadě případů dosud na velmi neuspokojivé úrovni. Rada proto apeluje na všechny instituce, aby náležitosti spojené s podáním žádostí o podporu VaV zajistily odpovídajícím způsobem a to nejen v rámci podpory z prostředků státního rozpočtu ČR, ale zejména vzhledem k ucházení se o prostředky EU. Při objemu prostředků v řádu desítek či stovek milionů Kč je profesionální zajištění výzkumných aktivit nezbytností.

Zároveň Rada žádá MŠMT, aby v těch případech, kdy výsledky hodnocení nových výzkumných záměrů vysokých škol by vedly (tam, kde daná škola nebo její části prokazatelně dosáhly v uplynulém období výsledků na světové úrovni) ke zrušení daného vědního oboru, aby hledalo způsob jak zajistit základní prostředky pro jejich existenci v roce 2005 (od roku 2006 bude vypsána řada nových programů, o jejichž podporu se budou moci tyto instituce ucházet).

Rada se dále zabývala specifickým problémem výzkumných záměrů organizačních složek státu. U organizačních složek státu byly prostředky na řešení jejich předpokládaných výzkumných záměrů ve výši 71 mil. Kč převedeny pro rok 2005 z jejich rozpočtových kapitol do kapitoly MŠMT.

Rada žádá příslušné orgány státní správy, zejména SÚJB a MV a MŠMT, aby společně nalezly způsob zajištění existence organizačních složek státu, které plni nezastupitelné úkoly a kterým nebyly přijaty návrhy výzkumných záměrů.

Sdílejte na: