Zápis ze zasedání Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy ze dne 20.12.2004

Jednání oborové rady se zúčastnili: Zuna (zpravodaj RVV), Budil, Cahlík, Dlouhý, Dostál, Hamerníková, Hnízdo, Kostelecký, Kupka, Musil, Pánek, Rychtaříková, Dosoudilová (sekretariál RVV)

Omluveni byli: Holländer

 

Prof. Zuna jménem RVV přivítal přítomné a poděkoval jim za přijetí účasti v odborné komisi. Oznámil současně, že z organizačních důvodů musí být jednání časově omezeno na jednu hodinu.

Schválení programu:

Doc. Cahlík, předseda komise, přečetl program jednání, který byl jednomyslně schválen.

  1. Volba místopředsedy
  2. Dlouhodobé základní směry výzkumu
  3. Hodnocení výzkumu a vývoje
  4. Různé

Prof. Dostál se představil jako předseda minulé Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy a zmínil další členy, kteří ztělesňují kontinuitu činnosti komise.

1) Volba místopředsedy

Doc. Cahlík zahájil volbu místopředsedy komise.

Prof. Musil navrhl prof. Dostála, který z důvodů vytíženosti odmítl. Prof. Rychtaříková navrhla jako kandidáta prof. Pánka, jenž se rovněž z pracovních důvodů kandidatury vzdal. Jako další kandidát byl navržen prof. Musil.

Po objasnění volebních pravidel proběhla volba místopředsedy.

Výsledky voleb místopředsedy (Během sčítání hlasů jednání pokračovalo dalšími body programu, výsledky byly oznámeny až na konci jednání.) : Bylo odevzdáno 11 volebních listin, všechny hlasy byly platné, prof. Musil získal 10 hlasů, prof. Pánek 1 hlas. Prof. Musil byl zvolen místopředsedou Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy. Doc. Cahlík mu poblahopřál ke zvolení.

Usnesení: Místopředsedou Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy byl zvolen prof. Musil.

2. Dlouhodobé základní směry výzkumu (DZSV)

Doc. Cahlík seznámil přítomné stručně s historií přípravy DZSV a zmínil doporučení RVV sloučit tři návrhy T7, T8 a T9 DZSV v návrh jediný, přičemž OK RVV pro společenské vědy by měla zastřešit rovněž DZSV zaměřený na bezpečnostní výzkum (T10).

Prof. Dostál navrhl jmenování referentů, prof. Pánka a prof. Rychtaříkovou, pro dopracování historického a demografického komponentu DZSV.

Doc. Cahlík podpořil ideu sloučení tří DZSV a využití nejlepších myšlenek, v nich obsažených.

Prof. Pánek se dotázal, zda cílem komise je vytvořit program, který bude možno tvůrčím a analytickým způsobem dále rozvíjet, nebo spíše hybridní terminologické zastřešení co nejširšího záběru společenských věd.

Doc. Cahlík zdůraznil, že rozhodně by neměl být výsledkem nefunkční konglomerát, protože globalizační a integrační procesy se potkávají a DZSV by měl tento průnik uchopit.

Prof. Rychtaříková prohlásila, že historický pohled je bezpochyby důležitý, podtrhla však význam analýzy bezprecedentních změn současnosti.

Prof. Zuna řekl, že tři samostatné DZSV připravené předchozí komisí odpovídaly podle názoru RVV svým charakterem a ve srovnání s jinými DZSV spíše větším grantům a nepředstavovaly žádoucí nastínění dlouhodobé vize vývoje a zaměření sociálních a humanitních věd v České republice jako součásti národní politiky vědy a výzkumu. Tlak na spojení DZSV vyplynul z potřeby výhledu na minimálně deset let. Je třeba upřesnit základní priority, na které budou uvolňovány miliardové částky ze státního rozpočtu. Pokud se určitá oblast či téma neobjeví jako součást DZSV, samozřejmě to neznamená, že nemůže být institucionálně podporována.

Na dotaz prof. Dostála na celkový počet DZSV prof. Zuna uvedl, že to jsou 2 DZSV z věd o živé přírodě, 3 z věd o neživé přírodě, 1 ze společenských věd a 1 z bezpečnostní problematiky.

Prof. Musil postrádal akcentaci sociálních a politických procesů v návrhu DZSV, který zdůrazňoval především historicko kulturní rozměr.

Doc. Hnízdo tento názor podpořil a vyslovil přesvědčení, že ucelená reflexe proměn české společnosti nemůže být pouze kulturně historická, ale rovněž sociologická a politologická.

Proběhla kratší diskuze o významu pojmu “soudobé dějiny”.

Prof. Zuna připomněl, že do 31. ledna 2005 musí být konečná podoba DZSV poslána členům RVV ke schválení.

Doc. Hamerníková znovu vyjádřila obavy z “hybridního návrhu”, který “ničemu neposlouží”, a položila otázku, proč nelze připravit ve společenských vědách více návrhů DZSV.

Doc. Cahlík označil podobnou snahu za nerealistickou, s čímž doc. Hamerníková vyslovila nesouhlas.

Prof. Zuna zopakoval výhrady RVV.

Prof. Dostál prohlásil, že pokud je akceptovatelný pouze jeden návrh DZSV, je třeba do něho začlenit co nejširší spektrum.

Doc. Hnízdo vymezil čtyři základní součásti DZSV.

Doc. Cahlík navrhl za dalšího referenta prof. Musila.

Prof. Musil se dotázal na smysl činnosti přípravy DZSV. Má být DZSV pojmovou střechou, nebo má iniciovat vážnou analytickou výzkumnou práci o české společnosti?

Doc. Cahlík uvedl, že jde o směr, který – jakmile bude definován – poslouží jako kritérium pro posuzování výzkumných projektů. Není to však program výzkumu sám o sobě.

Prof. Musil se dotázal, co to tedy je.

Prof. Zuna odpověděl, že jde o vymezení základních vstupů pro přípravu národní politiky výzkumu a vývoje.

Usnesení: Komise podá návrhy dvou DZSV: 1. Česká republika v procesech globalizace a evropské integrace 2. Bezpečnostní výzkum. Předseda komise pověřuje funkcí referenta k DZSV 1. prof. Pánka, prof. Rychtaříkovou a prof. Musila. Referenti dopracují na základě připomínek členů komise návrh do 10.1.2005 a předají jej předsedovi komise. Ten zajistí poslední kolo připomínek přes e-mail tak, aby výsledná podoba návrhů byla k dispozici do 15.1.2005.

 

3. Hodnocení výzkumu a vývoje

Doc. Cahlík zdůraznil časovou tíseň komise a otevřel třetí bod programu týkající se hodnocení výzkumu a vývoje. Provedl krátkou prezentaci a rekapitulaci podkladů, které byly členům komise zaslány, a navrhl předložený materiál schválit po zapracování konkrétních připomínek.

Byla otevřena diskuze.

Prof. Pánek se zeptal na vztah akademického a mezirezortního hodnocení.

Prof. Zuna řekl, že RVV může ovlivnit pouze poskytovatele, kteří musí hodnocení promítnout do svého přístupu k řešiteli. Budou podrobně posuzována zadání v databázi RIV, protože řada projektů, jež byla hodnocena jako vynikající, postrádá konkrétní výstup.

Dr. Kostelecký se zeptal, do jaké míry se bere v úvahu časová následnost při zadávání výstupů.

Doc. Cahlík odpověděl, že nyní se vyhodnocují údaje zadané v údobí 1999 až 2003. Instituce se tak hodnotí v dlouhodobé perspektivě.

Prof. Dostál vyjádřil názor opřený o členství v redakčních radách mezinárodních odborných periodik, že jeden rok je málo k prosazení publikace jako výstupu řešení výzkumného úkolu, je třeba přinejmenším dvou let.

Doc. Hamerníková připomněla, že minulá komise vypracovala seznam neimpaktovaných časopisů vycházejících v České republice. V této souvislosti zmínila, že impakt mají v ekonomických oborech pouze dva časopisy (Politický ekonom, Finance a úvěr). Tuto skutečnost je třeba zohlednit a zmíněnou problematiku opět otevřít.

Doc. Cahlík tuto připomínku podpořil a zdůraznil specifický charakter společenských věd.

Prof. Zuna řekl, že současné hodnocení zadání v databázi RIV nerozlišuje mezi zmíněnými kategoriemi periodik.

Usnesení: Komise schvaluje Návrh zprávy o výsledcích hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2004 po zapracování následujících připomínek:

V části 1. Zadání

Doporučení 2. změnit na: Zpřesnit seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (přílohu č. 1 Metodiky).

Doporučení 3. změnit na: Zpřesnit kategorie výsledků B – Odborné knihy, C – kapitola v odborných knihách a D – články v recenzovaných sbornících v cizím jazyce (a ve společenských vědách i v českém jazyce).

Doporučení 5. změnit na: Stanovit váhy jednotlivých druhů výsledků (viz bod 1.1.1.4. Metodiky).

V části 3. Projekty a výzk. záměry bez výsledku

V Závěru zpřesnit formulaci ze “…o 10% nákladů, které poskytly na tyto projekty…” na “…o 10% nákladů, které poskytly na projekty a výzkumné záměry bez výsledků…”

V části 4. Projekty a výzk. záměry s výsledky

Odstavec “V rámci každé skupiny………Výsledky jsou uvedeny v tab. A2.” nahradit odstavcem:

“V rámci každé skupiny byly instituce seřazeny sestupně (= nejhorší na začátku) podle nákladů ze SR vztažených k níže uvedeným vahám jednotlivých výsledků (ve červené skupině k jakémukoliv výsledku).

Váhy:

A) Články v impaktovaných časopisech (Jimp)– váha 10

Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech (Jrec) - váha 1

Odborné knihy (B) - váha 1

Články v odborných knihách (C) - váha 1

Články ve sborníku (D) – váha 1

B) Patenty a další výsledky chráněné podle zvláštních právních předpisů (P)– váha 25

C) Prototyp, poloprovoz, ověřená technologie- váha 25

D) Výzkumná zpráva (pouze u VaV pro státní správu) - váha 1

Výsledky jsou uvedeny v tab. A2. Vzhledem k tomu, že váhy byly stanoveny arbitrárně, má pořadí institucí pouze ilustrativní charakter.”

Pro přehlednost je schválené znění návrhu zprávy po zapracování připomínek přiloženo k zápisu.

 

 

4. Různé

Navržen bod: Rámcový roční program činnosti

Usnesení:

Jednání komise se bude konat jednou za tři měsíce, komunikace mezi členy bude probíhat zejména prostřednictvím e-mailu. Jednání v roce 2005 se uskuteční ve dnech 21.3. (pondělí), 22.6. (středa), 22.9. (čtvrtek) a 20.12. (úterý) ve 14.00. Místo bude upřesněno později.

Zápis provedl: Doc. Budil

Zápis schválil: Tomáš Cahlík

Sdílejte na: