Usnesení Rady pro výzkum a vývoj z 201. zasedání dne 11. března 2005

Schválení programu

Rada schvaluje program 201. zasedání.

  1. Zápis ze 200. zasedání

Usnesení:

1. Rada schvaluje zápis ze 200. zasedání.

A1) Informace o stavu projednávání zákonů o veřejných výzkumných institucích v Poslanecké sněmovně

Usnesení:

A1. Rada bere na vědomí informace o stavu projednávání zákonů o veřejných výzkumných institucích v Poslanecké sněmovně.

A2) Vymezení pojmu ”výzkum a vývoj” – výklad pro daňové účely

Usnesení:

A2.

1. Rada bere na vědomí informace o doporučení k aplikaci zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při odpočtu výdajů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje od základu daně.

2. Připomínky k tomuto materiálu mohou být uplatněny do 18. března 2005 v sekretariátu Rady (fremrova@vlada.cz).

A3) Kontrola údajů v IS VaV za rok 2004

Usnesení:

A3. Rada bere na vědomí informace o provedené kontrole údajů v Informačním systému výzkumu a vývoje při uzávěrce sběru dat roku 2004.

A4) Návrh Národního programu výzkumu 2 předloženého vládě po meziresortním připomínkovém řízení

Usnesení:

A4. Rada bere na vědomí znění návrhu Národního programu výzkumu 2 předloženého vládě po meziresortním připomínkovém řízení včetně vypořádání připomínek uplatněných v rámci meziresortního připomínkového řízení.

A5) Usnesení vlády k materiálu “Národní cena vlády ČR Česká hlava”

Usnesení:

A5. Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 23. února 2005 č. 234 o zřízení ceny vlády České republiky Česká hlava.

A6) Strategie hospodářského růstu

Usnesení:

A6. Rada bere na vědomí materiál “QUO VADIS, SHR"

A7) Analýza a posouzení dokumentů souvisejících s výzkumem a vývojem

Usnesení:

A7. Rada žádá své členy, stálé hosty a předsedy OK RVV o zaslání připomínek k předloženému materiálu ”Analýza a posouzení dokumentů souvisejících s výzkumem a vývojem podporovaným z veřejných prostředků” do 18. března 2005 (thoma@vlada.cz).

A8) Informace o připomínkách vznesených do 9. 3. 2005 v rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu Dlouhodobých základních směrů výzkumu

Usnesení:

A8. Rada ukládá zpravodaji a sekretáři Rady projednat s předkladateli zásadní připomínky vznesené k návrhu DZSV v rámci meziresortního připomínkového řízení a předložit znovu výsledky připomínkového řízení k návrhu DZSV k projednání Radě na jejím 203. zasedání dne 13. května 2005. Zároveň žádá Rada svého předsedu, aby požádal premiéra o posunutí termínu předložení návrhu DZSV vládě o dva měsíce.

A9) Informace o možném využití evropských prostředků na podporu VaV

Usnesení:

A9. Rada bere na vědomí informace o možném využití evropských prostředků na podporu výzkumu a vývoje.

A10) Informace o změně termínu předložení ”NIP” vládě

Usnesení:

A10. Rada bere na vědomí informace o stavu přípravy “Národní inovační politiky České republiky” a o změně termínu jejího předložení vládě na červen 2005.

A11) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 04/17 “Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky”

Usnesení:

A11. Rada bere na vědomí materiál “Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 04/17 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky”.

A12) MŠMT - SÚJB - informace o řešení podpory

Usnesení:

A12. Rada bere na vědomí informace od MŠMT o způsobu řešení problematiky podpory Státního ústavu radiační ochrany v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

B1) Volby členů a předsedy OK RVV

Usnesení:

B1. Rada zvolila

1. za člena odborné komise pro vědy živé přírody ing. Petera Šebo, CSc.;

2. za člena odborné komise pro společenské a humanitní vědy ing. Zdeňka Prouzu, CSc.;

3. za předsedu odborné komise pro vědy živé přírody prof. RNDr. Jana Zrzavého, CSc.

B2) Požadavky resortů na výdaje na VaV v SR 2006

Usnesení:

B2. Rada

1. schvaluje “Principy jednání Rady se správci rozpočtových kapitol ve dnech 15. -31. 3. 2005 k návrhu výdajů na výzkum a vývoj v roce 2006 s výhledem na roky 2007 a 2008” s tím, že v bodu 6.2 “Principů” bude za slovo Rada doplněn text: “po projednání s poskytovateli”;

2. bere na vědomí požadavky resortů na výdaje na výzkum a vývoj ve státním rozpočtu 2006 s výhledem na roky 2007 a 2008 a ukládá určeným členům Rady, aby je projednali se zástupci resortů podle schválených principů v termínech dle přiloženého harmonogramu jednání;

3. ukládá místopředsedovi Rady doc. Viklickému, sekretáři Rady dr. Blažkovi a svým dalším zástupcům, aby při jednání se správci rozpočtových kapitol ve dnech 15. - 31. 3. 2005 k návrhu výdajů na výzkum a vývoj v roce 2006 s výhledem na roky 2007 a 2008 zastávali schválené principy a o výsledcích jednání ji informovali na 202. zasedání.

B3) Programy VaV – jmenování zpravodaje k návrhu programu

a) “Návrh postupu při hodnocení návrhů programů výzkumu a vývoje předkládaných Radě ke stanovisku”

b) program MO ”Schopnosti”

c) program AV ČR “Nanotechnologie”

Usnesení:

B3. Rada

1. schvaluje “Návrh postupu při hodnocení návrhů programů výzkumu a vývoje předkládaných Radě pro výzkum a vývoj ke stanovisku” s tím, že v bodu 1. postupu bude uveden termín pro doručení návrhu programu Radě “nejpozději do čtrnácti dnů (tj. do pátku do 12,00 hod.) před jejím zasedáním”;

2. ukládá sekretáři Rady dodržovat při posuzování návrhů programů schválený postup a informovat o něm resorty;

3. jmenuje prof. Přenosila zpravodajem pro návrh programu Ministerstva obrany “Schopnosti - dosažení deklarovaných aliančních požadavků”;

4. jmenuje doc. Šperlinka zpravodajem pro návrh programu Akademie věd ČR “Nanotechnologie pro společnost”.

B4) Programy VaV – stanoviska Rady

a) program MV ”Program bezpečnostního výzkumu” 2005-2009

b) program MMR - návrh na změnu

Usnesení:

B4. Rada schvaluje:

1. stanovisko k “Návrhu výzkumného programu BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM 2005-2009” Ministerstva vnitra;

2. stanovisko k návrhu na změnu programu “Výzkum pro potřeby regionů” Ministerstva pro místní rozvoj.

B5) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v letech 2000-2003 (podle usn. vl. č. 644/2004)

Usnesení:

B5. Rada schvaluje, aby byl materiál “Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v letech 2000 až 2003” rozeslán do meziresortního připomínkového řízení.

B6) Jednací řád Rady a harmonogram přípravy podkladů pro zasedání Rady v 1. pol. 2005

Usnesení:

B6. Rada

1. schvaluje Jednací řád Rady pro výzkum a vývoj;

2. jmenuje prof. Zunu zpravodajem pro odborné komise Rady pro výzkum a vývoj;

3. bere na vědomí harmonogram přípravy podkladů pro zasedání Rady v 1. polovině roku 2005.

B7) Návrh zákona o výzkumu embryonálních kmenových buněk

Usnesení:

B7. Rada

1. schvaluje připomínky k “Návrhu zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách”;

2. ukládá sekretáři Rady dr. Blažkovi projednat ve spolupráci s místopředsedou Rady doc. Viklickým zásadní připomínky k “Návrhu zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách”.

B8) Různé

1. Návrh spolupráce s Rakouskem

Usnesení:

B8. Rada bere na vědomí informace o žádosti předsedy rakouské Rady pro výzkum a technologický vývoj o spolupráci a pověřuje Ing. M. Janečka vést další jednání a informovat i o jejích výsledcích.

Sdílejte na: