Informace ze 202. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo 8. dubna 2005 na Úřadu vlády

Na zasedání byl pozván dr. Heikki Kotilainen, zástupce ředitele Technologické agentury TEKES z Finska, který přednesl příspěvek o inovační politice Finska.

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

Podklady předložené k informaci

K informaci členům a stálým hostům Rady byly předloženy následující dokumenty: Zpráva o přechodu Informačního systému výzkumu a vývoje na formát XML; informace o současném stavu přípravy Národní inovační politiky a pracovní verze Národní inovační politiky a Strategie hospodářského růstu České republiky; dokumenty výzkumu a vývoje k jarnímu zasedání Evropské rady a materiál pro schůzi vlády - návrh “Souhrnného vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v letech 2000-2003”.

Příprava SR VaV 2006-8

Ve dnech 15. - 31. 3. 2005 proběhla jednání se správci rozpočtových kapitol (poskytovateli) o návrzích výdajů jejich kapitol na výzkum a vývoj na rok 2006. Rada vzala na vědomí informace uvedené v zápisech z těchto jednání. Sekretariát Rady provedl kontrolu a sumarizaci 2. verze návrhu rozpočtu. Paralelně také provedl kontrolu údajů předaných do 31.3.2005 do Centrální evidence projektů - CEP (bez veřejných zakázek) a do Centrální evidence výzkumných záměrů - CEZ. Rada projednala 2. verzi návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2006 s výhledem na roky 2007 a 2008. a uložila místopředsedovi Rady doc. V. Viklickému a sekretáři Rady dr. M. Blažkovi do 22. dubna 2005 předložit Radě 3. verzi návrhu SR VaV 2006. 3. verze návrhu před rozesláním do meziresortního připomínkového řízení bude předložena Radě ke schválení na 203. zasedání dne 13. 5. 2005.

Programy výzkumu a vývoje

Rada schválila stanovisko k návrhu programu Ministerstva obrany “Schopnosti – dosažení deklarovaných aliančních požadavků”, ve kterém doporučuje předložený návrh vládě nepředkládat a po přepracování podle uvedených připomínek znovu předložit Radě ke stanovisku;

Dále Rada schválila stanovisko k návrhu programu Akademie věd České republiky “Nanotechnologie pro společnost”, ve kterém rovněž doporučuje předložený návrh vládě nepředkládat a po přepracování podle uvedených připomínek znovu předložit Radě ke stanovisku;

Rada projednala návrh ministryně zdravotnictví na změnu závazných ukazatelů státního rozpočtu ČR na rok 2005 Ministerstva zdravotnictví a nesouhlasila s převodem 45 mil. Kč z účelových výdajů na výzkum a vývoj do institucionálních výdajů na výzkum a vývoj na financování výzkumného záměru Institutu zdravotní politiky a ekonomiky.

Příprava návrhu na sjednocení a zjednodušení administrativy výzkumu a vývoje

Usnesením vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků bylo mj. uloženo Radě předložit vládě do 30. června 205 návrh na zjednodušení a sjednocení administrativy pro poskytování podpory a hodnocení projektů, výzkumných záměrů a dalších aktivit výzkumu a vývoje a jejich výsledků. Rada uložila zpravodaji Ing. M. Janečkovi a sekretáři Rady dr. M. Blažkovi zformulovat a zpracovat návrh tohoto materiálu pro vládu. Pro splnění tohoto úkolu bude využita zpracovaná analýza a další materiály. Klíčové zásady materiálu budou konzultovány s hlavními resorty podporujícími výzkum a vývoj.

Informace k Výročnímu zasedání evropských rad pro výzkum a vývoj a jejich sekretariátů v Cambridge ve dnech 16. – 17. června 2005

Rada projednala předložené informace o Výročním plenárním zasedání Rad a jejich sekretariátů, národních poradních orgánů pro vědu a technologickou politiku z členských zemí Evropské unie, jehož hlavním tématem bude “Spolupráce výzkumu a vývoje s průmyslem” (“The science-base – industry interface”). Radu budou na tomto zasedání reprezentovat Ing. M. Janeček, CSc. a Ing. Jan Marek, CSc.

Sdílejte na: