Usnesení Rady pro výzkum a vývoj z 203. zasedání dne 13. května 2005

  1. Schválení programu

Rada schvaluje program 203. zasedání.

1. Zápis ze 202. zasedání

Usnesení:

1. Rada schvaluje zápis ze 202. zasedání.

A1) Informace o stavu projednávání zákonů o VVI

Usnesení:

A1. Rada bere na vědomí informace o stavu projednávání zákonů o veřejných výzkumných institucích ve výboru PS.

A2) Návrhy OK RVV na změny Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledkůk připomínkám RVV

Usnesení:

A2) Rada

1. bere na vědomí informaci k přípravě upřesněné Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků pro rok 2005 k 30. dubnu 2005,

2. ukládá zpravodaji a sekretariátu Rady společně s předsedy OK RVV zpracovat návrh metodiky 2005 pro 204. zasedání Rady tak, aby splnila zadání a odstranila rozdílné přístupy jednotlivých OK RVV.

A3) Informace o návrzích kandidátů na ceny UNESCO

Usnesení:

A3. Rada bere na vědomí informace týkající se podání návrhů na kandidáty ceny UNESCO v oblasti vědy a výzkumu, uvedené v odpovědi dr. Blažky řediteli odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji MŠMT.

A4) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v letech 2000-2003 – výsledek jednání vlády

Usnesení:

A4. Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 13. dubna 2005 č. 432 k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v letech 2000 až 2003 a úkoly z tohoto usnesení vyplývající.

A5) Strategie hospodářského růstu

Usnesení:

A5. Rada bere na vědomí “Strategii hospodářského růstu” (pracovní verze duben 2005) a ukládá členům Rady zaslat připomínky k této pracovní verzi do 20. května 2005.

B1) Volba člena OK RVV pro vědy živé přírody

Usnesení:

B1. Členem odborné komise pro vědy živé přírody Rady pro výzkum a vývoj byl zvolen prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc., za prof. RNDr. V. Pačesa, DrSc., který po zvolení předsedou Akademie věd ČR na tuto funkci rezignoval.

B2) Návrh SR VaV 2006 –2008

Usnesení:

B2. Rada

1. schvaluje předložený návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2006 s výhledem na léta 2007 a 2008 pro meziresortní připomínkové řízení ve znění pozměňovacích návrhů předsedy Rady, místopředsedy vlády pro ekonomiku ing. M. Jahna;

2. ukládá sekretariátu tento návrh zpracovat do formy materiálu pro schůzi vlády a rozeslat do meziresortního připomínkového řízení s termínem k zaslání připomínek do 31. května 2005.

B3) Programy VaV – stanoviska Rady

a) Návrh na prodloužení programů mezinárodní spolupráce MŠMT

b) Návrh programu AV ČR “Nanotechnologie”

c) Rozpočtové opatření MZe

Usnesení:

B3. Rada

1. doporučuje vládě schválit návrh na prodloužení programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Kontakt, INGO, COST, EUREKA a EUPRO do 31. prosince 2012 po zapracování připomínek uvedených ve stanovisku Rady a s podmínkou, že financování programů v letech 2009 až 2012 může být zahájeno pouze v případě notifikace programů Evropskou komisí;

2. doporučuje vládě schválit návrh programu “Nanotechnologie pro společnost” po zapracování připomínek uvedených ve stanovisku Rady a s podmínkou, že financování programu může být zahájeno pouze v případě jeho notifikace Evropskou komisí;

3. nemá námitky proti provedení rozpočtového opatření, kterým budou v rozpočtové kapitole Ministerstva zemědělství v roce 2005 navýšeny celkové výdaje na výzkum a vývoj o 2 mil. Kč.

B4) Programy VaV – k připomínkám

Návrh programu MD “Realizace udržitelného rozvoje dopravy prostřednictvím resortního výzkumu a vývoje”

Usnesení:

B4. Rada

1. jmenuje ing. M. Janečka zpravodajem pro materiál “Výzkumný program Ministerstva dopravy na léta 2007-2011 - Realizace udržitelného rozvoje dopravy prostřednictvím resortního výzkumu a vývoje”;

2. pověřuje dr. Blažku, aby připomínky k návrhu “Výzkumného programu Ministerstva dopravy na léta 2007-2011 - Realizace udržitelného rozvoje dopravy prostřednictvím resortního výzkumu a vývoje” zaslal neprodleně MD tak, aby Rada na svém 204. zasedání dne 10. června 2005 mohla vydat stanovisko k přepracovanému návrhu tohoto programu.

 

B5) Návrh na zjednodušení a sjednocení administrativy VaV

Usnesení:

B5. Rada schvaluje materiál “Návrh na zjednodušení a sjednocení administrativy pro poskytování podpory a hodnocení projektů výzkumu a vývoje a jejich výsledků” a ukládá sekretariátu rozeslat ho neprodleně do meziresortního připomínkového řízení.

B6) Dlouhodobé základní směry výzkumu

Usnesení:

B6. Rada schvaluje materiál “Dlouhodobé základní směry výzkumu” a ukládá sekretariátu předložit ho na schůzi vlády.

B7) Národní inovační politika ČR

Usnesení:

B7. Rada schvaluje společný materiál Rady, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu - “Národní inovační politika České republiky na léta 2005-2010” a ukládá sekretariátu neprodleně ho rozeslat do meziresortního připomínkového řízení.

B8) Výroční zpráva o Radě za rok 2004

Usnesení:

B8. Rada schvaluje “Výroční zprávu Rady pro výzkum a vývoj za rok 2004”, která byla vypracována podle závazné osnovy a doplněna o zprávu o činnosti Rady za období září 2004 až duben 2005, a ukládá sekretariátu předložit ji na schůzi vlády do části “pro informaci”.

B9) Doporučení Rady k výkladu zákona o dani z příjmu

Usnesení:

B9. Rada

1. schvaluje materiál “Doporučení Rady pro výzkum a vývoj k aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při odpočtu výdajů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje od základu daně” s navrženými úpravami částí I. a III. a vypuštěním části IV. 10;

2. pověřuje sekretariát Rady, aby zajistil zveřejnění textu Doporučení Rady na www.vyzkum.cz;

3. pověřuje předsedu Rady ing. M. Jahna požádat ministra financí, aby Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a sekretariátem Rady pro výzkum a vývoj vypracovalo pro finanční úřady závazný metodický pokyn v souvislosti s uplatňováním novely § 34, odst. 4 zákona o dani z příjmu.

Sdílejte na: