Dlouhodobé základní směry výzkumu do roku 2009

 

Níže uvedené Dlouhodobé základní směry výzkumu byly nahrazeny Prioritami aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009-2011, které jsou součástí schválené Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015.

Dne 1. června 2005 schválila vláda usnesením č. 661 dokument  "Dlouhodobé základní směry výzkumu" (dále jen "DZSV"). Příprava DZSV vyplývá ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). DZSV jsou chápány jako základní vstupy pro vypracování návrhu Národní politiky výzkumu a vývoje, popřípadě pro přípravu návrhů na její změny.

Cílem DZSV je definovat priority perspektivních výzkumných směrů z hlediska přínosů, které jsou pro ekonomiku a její konkurenceschopnost a pro udržitelný rozvoj společnosti nejdůležitější. Jedná se o první pokus v českém výzkumu a vývoji navrhnout vládě témata, která mohou sehrát dominantní roli. Zároveň je tímto posilována snaha o koncentraci finančních, personálních a jiných zdrojů na řešení omezeného počtu nejvýznamnějších priorit.

Jednotlivé DZSV zpracovaly odborné komise Rady pro výzkum a vývoj, které byly ustaveny na základě zákona o podpoře výzkumu a vývoje jako její poradní orgány. První soubor návrhů byl dokončen v polovině roku 2003 a mohla se k němu vyjádřit celá vědecká obec. Diskuse probíhaly nejen v odborných komisích Rady pro výzkum a vývoj, ale i na jednáních Rady pro výzkum a vývoj. I když smyslem je stanovit priority pro Českou republiku, stále byla prováděna konfrontace s mezinárodním přístupem k této problematice, ať se jedná o stanoviska formulovaná pro Evropský výzkumný prostor a inspirace v zahraničních studiích na dané téma. Rada pro výzkum a vývoj nechala zpracovat pro tyto účely studii „Přehled a hodnocení zahraničních metod výběru základních směrů výzkumu (prioritních směrů, klíčových technologií apod.)“ Využito bylo také podkladových dokumentů pro přípravu Národního programu výzkumu I a dostupných dokumentů k přípravě 7. Rámcového programu EU. V souvislosti s obměnou členů Rady pro výzkum a vývoj a členů odborných komisí bylo posíleno zastoupení průmyslové a uživatelské sféry při koncipování předkládaných DZSV.

Předkládaný soubor DZSV byl vytvořen podle jednotné osnovy a obsahuje celkem sedm tématických směrů: Udržitelný rozvoj, Molekulární biologie, Energetické zdroje, Materiálový výzkum, Konkurenceschopné strojírenství, Informační společnost a Bezpečnostní výzkum.

DZSV vytyčují nejvýznamnější problematiku výzkumu, vývoje a na ně navazujících inovací. Rada pro výzkum a vývoj bude dbát na to, aby poskytovatelé podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků respektovali při přípravě svých programů (tj. při rozdělování cca jedné čtvrtiny výdajů na výzkum a vývoj) tyto zásadní linie. Zároveň však nejsou DZSV taxativním výčtem směrů, které výhradně získají podporu; financovány budou i jiné výzkumné aktivity (výzkumné záměry, grantové projekty, výzkum pro potřeby státní správy atd.) včetně rezortního výzkumu, avšak DZSV představují prioritu.

V průběhu roku 2006 odborné komise Rady pro výzkum a vývoj uvedený dokument aktualizovaly. Zejména byl přidán nový dlouhodobý základní směr výzkumu Společenskovědní výzkum. Rada pro výzkum a vývoj po projednání na 216. zasedání předložila aktualizované dlouhodobé základní směry výzkumu vládě. Vláda je schválila usnesením ze dne 18. října 2006 č. 1192.

Sdílejte na:

Přílohy