Informace ze 204. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 10. června 2005 na Úřadu vlády

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

Dlouhodobé základní směry výzkumu

Radou navržené Dlouhodobé základní směry výzkumu – 1. Udržitelný rozvoj; 2. Molekulární biologie; 3. Energetické zdroje; 4. Materiálový výzkum; 5. Konkurenceschopné strojírenství; 6. Informační společnost; 7. Bezpečnostní výzkum - schválila vláda svým usnesením ze dne 1. června 2005 č. 661. Tímto usnesením mj. vláda uložila místopředsedovi vlády pro ekonomiku a předsedovi Rady přednostně zabezpečit při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2006 a na další léta programy a aktivity výzkumu a vývoje vycházející z Dlouhodobých základních směrů výzkumu a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a místopředsedovi vlády pro ekonomiku a předsedovi Rady uložila harmonizovat Národní politiku výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004 až 2008 s Dlouhodobými základními směry výzkumu, zhodnotit její plnění, promítnout do ní změny, ke kterým došlo v oblasti výzkumu a vývoje v České republice a v Evropské unii v letech 2004 a 2005 a předložit ji do 28. února 2006 vládě. Vláda dále uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, z jejichž rozpočtových kapitol je podporován výzkum a vývoj, předsedovi Akademie věd České republiky a předsedovi Grantové agentury České republiky přednostně vycházet při přípravě nových programů a aktivit výzkumu a vývoje z Dlouhodobých základních směrů výzkumu.

Národní inovační politika

Rada schválila vypořádání výsledků meziresortního připomínkového řízení k návrhu „Národní inovační politiky České republiky na léta 2005 – 2010“ a uložila dr. Blažkovi projednat s příslušnými resorty zásadní připomínky a výsledky zapracovat do návrhu materiálu pro schůzi vlády. Rada požádala předsedu Rady, místopředsedu vlády ing. M. Jahna, aby výsledný materiál po projednání předsednictvem Rady předložil vládě.
Strategie hospodářského růstu
Rada vyslovila souhlas se zněním materiálu „Strategie hospodářského růstu“ po zapracování akceptovaných připomínek k části: Výzkum, vývoj a inovace. Materiál v tomto znění je zveřejněn na www.vyzkum.cz.
Strategie hospodářského růstu je strategií priorit. Jejím cílem je významným způsobem přiblížit Českou republiku ekonomické úrovni hospodářsky rozvinutějších zemí Evropské unie.
Příprava SR VaV 2006-8
Rada schválila  vypořádání výsledků meziresortního připomínkového řízení k „Návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2006 s výhledem na roky 2007 a 2008“ a uložila dr. Blažkovi projednat s příslušnými resorty zásadní připomínky a výsledky zapracovat do návrhu materiálu pro schůzi vlády. Rada požádala předsedu Rady, místopředsedu vlády ing. M. Jahna, aby výsledný materiál po projednání předsednictvem Rady předložil vládě.

Návrh metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2005

Rada vyslovila souhlas s návrhem „Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků        v roce 2005“ a uložila sekretariátu Rady rozeslat ho do meziresortního připomínkového řízení.
Programy výzkumu a vývoje
Rada schválila stanovisko k návrhu programu Ministerstva obrany „Schopnosti – dosažení deklarovaných aliančních požadavků“, ve kterém doporučuje návrh vládě nepředkládat a po přepracování podle připomínek znovu předložit ke stanovisku Radě.
Rada jmenovala z řad členů Rady zpravodaje pro vypracování stanovisek k návrhům  programů: Ministerstva pro místní rozvoj - „Výzkum pro řešení regionálních disparit“; Ministerstva zemědělství - „Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012“ ; Českého báňského úřadu - „Bezpečnost práce a provozu při hornické činnosti a vybraných činnostech prováděných hornickým způsobem“ a pro návrh programu Ministerstva zdravotnictví - „Resortní program výzkumu MZ II. na léta 2007-2011“. Návrhy stanovisek Rady k uvedeným programům budou vypracovány společně se sekretariátem Rady.
Rada dále uložila zpravodaji Rady pro bezpečnostní výzkum a zpravodaji Rady pro resortní výzkum vypracovat společně se sekretariátem Rady návrh stanoviska Rady k návrhům programů Ministerstva vnitra - „Bezpečnostní výzkum na léta 2006-2010“ a „Resortní výzkum a vývoj na léta 2007-2011“.
 Údaje dodávané do IS vaV v roce 2006
Rada schválila navrhované změny údajů dodávaných do Informačního systému výzkumu a vývoje pro rok 2006 a uložila sekretariátu Rady rozeslat je do meziresortního připomínkového řízení.

Sdílejte na: