Usnesení Rady pro výzkum a vývoj z 205. zasedání dne 9. září 2005

 

Schválení programu

Rada schvaluje program 205. zasedání.

 

1. Zápis z 204. zasedání

Usnesení:

1.         Rada schvaluje zápis ze 204. zasedání.

 

A1)      Zákony o veřejných výzkumných institucích

Usnesení:

A1.      Rada bere na vědomí informace o stavu projednávání zákonů o VVI.

 

A2)      Výdaje SR na výzkum a vývoj

Usnesení:

A2.      Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 29. června 2005 č. 822  k návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2006 s výhledem na roky 2007 a 2008.

 

A3)      Program AV ČR „Nanotechnologie“

Usnesení:

A3.      Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 17. srpna 2005 č. 1006 k návrhu programu výzkumu a vývoje „Nanotechnologie pro společnost“.

 

A4)      Schválení stanovisek k návrhům programů VaV

a) Návrh programu Ministerstva pro místní rozvoj „Výzkum pro řešení regionálních disparit“. (Rada doporučuje vládě předložený návrh programu schválit v předloženém znění po zapracování připomínek  uvedených ve stanovisku Rady).

 

b) Návrh programu Ministerstva zemědělství „Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012“. (Rada doporučuje předložený návrh vládě nepředkládat a po přepracování podle uvedených připomínek znovu předložit ke stanovisku Radě pro výzkum a vývoj).

 

c) Návrh programu Českého báňského úřadu „Bezpečnost práce a provozu při hornické činnosti a vybraných činnostech prováděných hornickým způsobem“. (Rada doporučuje předložený materiál vládě nepředkládat a po přepracování podle uvedených připomínek znovu předložit ke stanovisku Radě pro výzkum a vývoj, popřípadě řešit aktuální potřeby resortu v oblasti VaV formou zadání jednotlivých veřejných zakázek ve VaV v rámci schválených rozpočtových limitů příslušné aktivity).

 

d) Návrh programu Ministerstva zdravotnictví „Resortní program výzkumu MZ II. na léta 2007-2011“. (Rada doporučuje předložený materiál vládě nepředkládat a po přepracování  podle uvedených připomínek znovu předložit ke stanovisku Radě pro výzkum a vývoj).

 

e) Návrh programu Ministerstva vnitra „Bezpečnostní výzkum na léta 2006-2010“. (Rada doporučuje vládě materiál schválit v předloženém znění po zapracování připomínek uvedených ve stanovisku Rady).

 

f) Návrh programu Ministerstva vnitra „Resortní  výzkum a vývoj na léta 2007-2011“. (Rada doporučuje předložený materiál vládě nepředkládat a po přepracování podle uvedených připomínek znovu předložit ke stanovisku Radě pro výzkum a vývoj, popřípadě řešit aktuální potřeby resortu v oblasti VaV formou zadání jednotlivých veřejných zakázek ve VaV v rámci schválených rozpočtových limitů příslušné aktivity).

Usnesení:

A4.      Rada bere na vědomí, že na základě pověření Radou byla stanoviska k výše uvedeným programům schválena předsednictvem Rady a s podpisem předsedy Rady zaslána příslušným resortům.

 

A5)      Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých zákonů

Usnesení:

A5.      Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 20. července 2005 č. 938 k návrhu zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých zákonů.

 

A6)      Strategie hospodářského růstu

Usnesení:

A6.      Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 20. července 2005 č. 984 k návrhu Strategie hospodářského růstu České republiky a úkoly z tohoto  usnesení pro Radu vyplývající.

 

A7)      Zápis z jednání Bioetické komise

Usnesení:

A7.      Rada bere na vědomí informace a závěry uvedené v zápisu z 12. zasedání Bioetické komise Rady, konaného dne 14. června 2005.

 

A8)      Informace o vyhlášení veřejné soutěže na programy „výzkumných center“

Usnesení:

A8.      Rada bere na vědomí, že MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji, v rámci programů „1M – Výzkumná centra“ a „LC – Centra základního výzkumu“.

 

A9)      Návrh na převzetí tokamaku COMPASS D

Usnesení:

A9.      Rada bere na vědomí materiál pro schůzi vlády „Návrh převzetí tokamaku COMPASS D z UKAEA Culham, Velká Británie Ústavem fyziky plazmatu AV ČR v Praze“.

 

B1)      Národní inovační politika

Usnesení:

B1.      Rada

1. bere na vědomí usnesení vlády ze dne 7. července č. 851 o Národní inovační politice České republiky na léta 2006 až 2010 a ukládá Pracovní skupině zpravodajů a sekretariátu Rady vypracovat návrh na zajištění úkolů vyplývajících z NIP a předložit ho Radě na jejím příštím 206. zasedání;

2. schvaluje „Návrh na změnu Statutu Rady pro výzkum a vývoj“ a ukládá sekretariátu Rady rozeslat  tento návrh do meziresortního připomínkového řízení.

 

B2)      Návrh na sjednocení administrativy VaV

Usnesení:

B2.      Rada

1. schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu na sjednocení administrativy výzkumu a vývoje;

2. žádá svého předsedu, aby předložil návrh na sjednocení administrativy výzkumu a vývoje vládě.

 

B3)      Národní cena vlády České republiky Česká hlava za rok 2005 – návrh kandidátů

a) Informace k návrhu na udělení ceny

b) Návrh materiálu k předložení na schůzi vlády

Usnesení:

B3.      Rada

1. schvaluje materiál „Návrh kandidátů na Národní cenu vlády České republiky Česká hlava“  a jako 1. kandidáta schvaluje prof. Ing. Armina Delonga, DrSc. a jako 2. (náhradního) kandidáta MUDr. Ladislava Vyklického, DrSc.;

2. žádá svého předsedu, aby po vypořádání meziresortního připomínkového řízení tento návrh předložil vládě.

 

B4)      Metodika hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2005

a) Informace k Metodice hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2005

b) Metodika hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2005 (vlastní materiál)

c) Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení k Metodice VaV

Usnesení:

B4.      Rada

1. schvaluje „Metodiku hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2005“;

2. žádá předsedu Rady a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, aby „Metodiku hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2005“ podepsali;

3. ukládá sekretariátu Rady zajistit rozeslání podepsané „Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2005“ zainteresovaným resortům a institucím.

 

B5)      Programy VaV – stanoviska RVV

a) Návrh programu MD „Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy“

b) Návrh programu MO „Schopnosti“

c) Návrh programu MZe „Výzkum v agrárním sektoru 2007-2012“

Usnesení:

B5.      Rada schvaluje

1. stanovisko k přepracovanému materiálu „Výzkumný program Ministerstva dopravy na léta 2007-2011 – Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy“, ve kterém Rada doporučuje předložený materiál vládě schválit;

2. stanovisko k návrhu programu Ministerstva obrany „Schopnosti – dosažení deklarovaných aliančních schopností“, ve kterém Rada doporučuje vládě předložený návrh programu schválit;

3. stanovisko k materiálu Ministerstva zemědělství „Návrh programu výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012“, ve kterém Rada doporučuje vládě materiál schválit v předloženém znění po zapracování připomínek uvedených ve stanovisku Rady.

 

B6)      Programy VaV – jmenování zpravodaje k návrhu programu

a) Návrh programu MŽP „Resortní program výzkumu v působnosti MŽP na léta 2007-2013“

b) Návrh programu MŠMT „Projekty pro státní správu“

Usnesení:

B6.      Rada

1. jmenuje doc. Ing. J. Boušku, CSc. zpravodajem pro „Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007-2013“;

2. jmenuje prof. Ing. P. Zunu, CSc. FEng zpravodajem programu MŠMT „Projekty pro státní správu“.

 

B7)      Národní Lisabonský program – část „Výzkum, vývoj a inovace“

Usnesení:

B7.      Rada schvaluje část „Výzkum, vývoj a inovace“ v Národním Lisabonském programu.

 

B8)      Různé

Situační zpráva o předsednictví ČR v programu EUREKA

Usnesení:

B8.      Rada bere na vědomí informaci o předsednictví ČR v programu EUREKA.

 

Sdílejte na: