Zápis z jednání Komise dne 21.11.2007

 

Jednání se konalo od 13 hodin v místnosti č. 209 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 8 z 12 členů. Z jednání se omluvil prof. Haasz, prof. Ludwig a prof. Matějů, jednání se dále neúčastnil prof. Zuna. Komise byla usnášeníschopná.

Program jednání

 1. Zahájení 
 2. Stanovení požadavků na redakce recenzovaných časopisů – dotazník 
 3. Základní cíle Komise 
 4. Komentovaný výklad postupu zpracování údajů IS VaV pro hodnocení výsledků VaV 
 5. Informace o výsledcích 1. etapy Hodnocení 2007 
 6. Různé 
 7. Závěr


ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. Marek Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise zaslán dne 15.11.2007. K navrženému programu nebyl vznesen žádný návrh na změnu nebo doplnění. Program byl schválen v navrženém znění.


ad 2) Stanovení požadavků na redakce recenzovaných časopisů – dotazník
V návaznosti na bod 3 jednání Komise dne 24.10.2007 zaslali členové v termínu do 29.10.2007 své náměty a připomínky. Na základě doručených materiálů byl zpracován materiál (dotazník), který byl členům Komise rozeslán dne 2.11.2007 jako materiál [2-1].
Součástí materiálu bylo i několik otázek souvisejících s vlastní organizací dotazování redakcí. Návrh k této části dotazníku zaslal prof. Matějů všem členům Komise dne 18.11.2007.
V rámci diskuse k tomuto bodu, a v souvislosti s návrhem prof. Zrzavého, který byl členům zaslán dne 20.11.2007, byla schválena konečná verze dotazníku a byly přijaty principy pro jeho rozeslání a vyhodnocení:

 • celá akce bude zajištěna dodavatelským způsobem formou objednání služby; 
 • v první fázi budou osloveny pouze redakce českých, event. slovenských periodik, v nichž publikované výsledky (články) byly zařazeny v uplynulém období do Informačního systému VaV (výstup z databáze RIV 2007), druhá fáze bude provedena podle výsledku fáze první; 
 • výsledky dotazníkového šetření bude vyhodnocovat Komise, nikoliv dodavatelský subjekt; 
 • časopisy budou na seznam neimpaktovaných časopisů zařazeny na základě binárního systému hodnocení – budou stanoveny parametry (v případě textových odpovědí) a minimální hodnoty (v případě číselných údajů) pro zařazení (event. pro vyřazení) – návrhy těchto parametrů předloží členové Komise do 14.12.2007; 
 • seznam bude otevřený, tzn. pokud vznikne nový časopis, a jeho redakce dotazník zpracuje a odpovědi zašle Komisi a splní kritéria, bude do seznamu zařazen; naopak při zjištění, že došlo u některého časopisu ke změnám takového rozsahu, že kritéria nebude splňovat, bude ze seznamu vyřazen. Redakce, které při tvorbě první verze seznamu na dotazník neodpoví, nebudou do něj zařazeny; 
 • celková revize seznamu bude provedena po několika letech; 
 • byla doc. Rábem poskytnuta informace a materiál k projektu HERA, s tím, že pro vytvoření pozitivního seznamu bude analyzována zde uvedená databáze časopisů z oblasti S a H věd.

Konečném znění dotazníku a stanovení postupu Komise schválila – označeno jako materiál [2-1/B]. Konečné znění bude členům zasláno současně s návrhem zápisu z jednání.


ad 3) Základní cíle Komise
K tomuto bodu byl členům Komise zaslán materiál [2-2], ke kterému se členové vyjádřili písemně (e-mailem) nebo v rámci projednání tohoto bodu na jednání Komise.
V rámci diskuse Komise diskutovala dva základní okruhy související s hodnocením výsledků:

 • hodnocení výsledků typických pro základní výzkum (publikace – dle RIV se jedná o druhy J, B, C, D). Je třeba vymezit a definovat dvě úrovně dosahovaných výsledků a výstupů, přičemž obě úrovně je třeba hodnotit, ovšem jejich bodové ohodnocení bude v řádovém rozdílu:
  • primární (původní) výsledky – odpovídají stávajícím definicím dle IS VaV jako výsledky VaV sledované ve světových informačních bázích (seznam impaktovaných časopisů, seznam neimpaktovaných časopisů vytvořený podle bodu 2 zápisu); 
  • druhotné výsledky (typu „transfer výsledků do praxe, osvěta“), které jsou rovněž výsledky hodné zřetele a mají svůj nezastupitelný význam, neboť jsou zaměřeny na přenos výsledků (písm. a.) do inovací a do praxe a jejich prostřednictvím dochází i k popularizaci vědy i dalším přínosům (odborné a popularizační časopisy); detailně se tímto tématem bude Komise zabývat až po vyhodnocení dotazníků dle bodu 2 zápisu;
 • hodnocení typických výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje (patenty, technologie apod. – dle RIV se jedná o druhy P, Z, S) – u takových výsledků bude třeba zavést a zohledňovat nějaké kritérium, nejlépe ekonomické (přínos daného výsledku vyjádřený finančně). Bude ovšem třeba vymezit i neekonomická kritéria pro některé specifické výsledky, jako jsou „specializované mapy“, „výsledky promítnuté do právních předpisů a norem“, „lékařské a léčebné postupy a metody“. Především je třeba vycházet z faktu, že každý výsledek musí mít odůvodnitelný přínos (ekonomický nebo jako obdoba poskytování veřejných služeb), snahou bude pochytit velikost tohoto přínosu – např. počet abonentů, pacientů apod.

V souvislosti s tím vyplynul úkol pro členy Komise - navrhnout pro výsledky druhu B, D, P, Z a S obdobná kritéria, jako jsou stanovena pro vytvoření seznamu neimpaktovaných časopisů (viz bod 2 zápisu), a to do 14.12.2007 (první verze).


ad 4) Komentovaný výklad postupu zpracování údajů IS VaV pro hodnocení výsledků VaV
Tajemník Komise seznámil členy s postupem zpracování údajů IS VaV pro hodnocení výsledků VaV. Prezentaci založil na obecném úvodu k principu hodnocení (uzávěrka údajů, rozsah údajů), k postupu při stanovování bodového ohodnocení výsledků a vazeb na hodnocené výzkumné aktivity, a uvedl postup při řešení několika modelových příkladů.


ad 5) Informace o výsledcích 1. etapy Hodnocení 2007
Předseda členy Komise informoval o průběhu první etapy hodnocení a o jejich výsledcích. Výsledky první etapy jsou členům Komise k dispozici v neveřejné části www.vyzkum.cz.
Předseda dále členy Komise vyzval k tomu, aby se s výsledky seznámili tak, aby na jednání Komise 2.1.2008 bylo možno analyzovat dopady změn v hodnocení roku 2007 oproti roku předchozímu (zejména zahrnutí specifického výzkumu na VŠ, zahrnutí běžících výzkumných záměrů a jejich výsledků, diferencované hodnocení výsledků výzkumných aktivit zaměřených na vědy společenské a ostatní, stanovení nových bodových hodnot pro jednotlivé druhy výsledků).
Dále předseda informoval o dalším postupu (v souladu s Metodikou hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007): do 20.12.2007 zasílají poskytovatelé podpor, zřizovatelé institucí a odborné komise Rady pro výzkum a vývoj své konkrétní připomínky, na 229. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 11.1.2008 budou končené výsledky schváleny, konečné výsledky budou zveřejněny k 31.1.2008 na www.vyzkum.cz.


ad 6) Různé
Nebyl předložen žádný příspěvek.


ad 7) Závěr
Předseda shrnul úkoly, vyplývající z jednání:

 • k bodu 2 – členové předloží návrhy parametrů (v případě textových odpovědí) a minimální hodnoty (v případě číselných údajů) pro zařazení (event. pro vyřazení) – termín: do 14.12.2007; 
 • k bodu 3 – navrhnout pro výsledky druhu B, D, P, Z a S obdobná kritéria (první verzi), jako jsou stanovena pro vytvoření seznamu neimpaktovaných časopisů (viz bod 2 zápisu) – termín: do 14.12.2007 
 • k bodu 5 – seznámit se s výsledky 1. etapy Hodnocení 2007 tak, aby bylo možné na jednání Komise dne 2.1.2008 analyzovat důsledky změn provedených v Metodice hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2007.

V závěru předseda uvedl, že návrh zápisu bude rozeslán členům do 26.11.2007 včetně k připomínkám; připomínky k zápisu budou členové zasílat nejpozději do 28.11.2007 do 12 hodin tak, aby mohla být konečná verze zápisu rozeslána členům do 30.11.2007.


Zapsal: Ing. Matějka, Dr.Ing. Sychra
V Praze dne 22.11.2007
Schválil: RNDr. Marek Blažka v.r.

Sdílejte na: