Informace z 207. zasedání Rady pro výzkum a vývoj konaného dne 11. listopadu 2005

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

Statut Rady pro výzkum a vývoj a usnesení vlády ze dne 19. října 2005 č. 1354

Rada byla seznámena s plným zněním statutu Rady pro výzkum a vývoj a s usnesením vlády ze dne 19. října 2005 č. 1354, kterým se změnilo usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82.

 

Závěry zasedání Rady pro konkurenceschopnost

Rada vzala na vědomí závěry zasedání Rady pro konkurenceschopnost, které se konalo 11. října 2005 v Lucemburku.

 

Koncepce VaV v působnosti Ministerstva informatiky na léta 2005-2009

Rada vzala na vědomí informaci o Koncepci VaV v působnosti Ministerstva informatiky na léta 2005-2009.

 

Národní Lisabonský program na léta 2005-2008

Rada vzala na vědomí informaci o Národní Lisabonský program na léta 2005-2008.

 

Seznam témat vědeckých projektů MZV pro rok 2006

Rada vzala na vědomí seznam témat vědeckých projektů MZV pro rok 2006.

 

Volba nového člena OK RVV pro společenské a humanitní vědy

Rada zvolila doc. RNDr. Karla Olivu, Ph.D. členem OK RVV pro společenské a humanitní vědy a navrhla předsedovi Rady jeho jmenování.

 

Harmonizace Národní politiky VaV s Národní inovační politikou

Rada souhlasila s materiálem Harmonizace Národní politiky VaV s Národní inovační politikou a uložila mpř. Rady doc. Viklickému, aby ve spolupráci se sekretariátem Rady zaslal odpověď MŠMT.

 

Novela zákona č. 130/2002 Sb.

a)      Návrh postupu přípravy novely zákona č. 130/2002 Sb.

b)      Podklad pro zahájení diskuse k vymezení rozsahu a pojetí novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Rada schválila návrh postupu přípravy novely zákona č. 130/2002 Sb. a požádala své členy, aby do konce roku zaslali své návrhy k podkladu.

 

Harmonogram přípravy návrhu výdajů SR 2007 s výhledem na roky 2008 a 2009

Rada vzala na vědomí informaci o přípravě státního rozpočtu na výzkum a vývoj a uložila předsednictvu Rady sestavit pracovní skupinu pro přípravu rozpočtu na rok 2007 s výhledem na roky 2008 a 2009 s termínem do 2. prosince 2005.

 

Podpora výzkumu a inovací v EU

a)      Růst a zaměstnanost

b)      Implementing the Community Lisbon Programme

c)      Consultation document on state aid for innovation

d)      Výroční zpráva o činnostech v oblasti výzkumu a technického rozvoje v EU v roce 2004

e)      Návrh stanoviska Rady ke konzultačnímu dokumentu Evropské komise o státní podpoře inovací

Rada vzala na vědomí dokumenty Růst a zaměstnanost, Implementing the Community Lisbon Programme, Consultation document on state aid for innovation a Výroční zpráva o činnostech v oblasti výzkumu a technického rozvoje v EU v roce 2004 a schválila Návrh stanoviska Rady ke konzultačnímu dokumentu Evropské komise o státní podpoře inovací.

 

Termíny zasedání a harmonogram přípravy podkladů pro zasedání Rady v 1. polovině roku 2006

Rada schválila termíny zasedání Rady a harmonogram přípravy podkladů pro zasedání Rady na 1. pololetí 2006.

 

Zprávy o činnosti OK RVV

a)      OK pro vědy živé přírody

b)      OK pro vědy neživé přírody a inženýrství

c)      OK pro společenské a humanitní vědy

Rada schválila zprávy o činnosti všech tří odborných komisí Rady pro výzkum a vývoj.

 

Postup při vyhodnocení  ukončených nebo prodloužených programů VaV

Rada určila prof. Ing. Zunu, CSc. zpravodajem k tomuto úkolu.

 

Výzkumné záměry MŠMT od r. 2007 – ústní informace o přípravě vyhlášení

Rada schválila ústní informaci o vyhlášení výzkumných záměrů MŠMT od roku 2007.

 

Návrh kandidátů na jmenování členů Akreditační komise MŠMT

Rada schválila návrh kandidátů na jmenování členů Akreditační komise MŠMT.

 

Sdílejte na: