USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o Návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2004

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Státní znak ČR


ze dne 17. září 2003 č. 910

    V l á d a

     I. m ě n í   bod I usnesení vlády ze dne 28. dubna 2003 č. 417, k návrhu Národního programu výzkumu, tak, že slova „uvedené v části III a IV materiálu č.j. 454/03 s úpravami podle připomínek vlády“ se nahrazují slovy „uvedené v části III/1-5 materiálu č. j. 1101/03“;

    II. s c h v a l u j e   Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2004 podle části III/1 - 5 materiálu č. j. 1101/03 proporciálně upravený podle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004;

    III. u k l á d á

  1. ministru financí zapracovat návrh uvedený v bodě II tohoto usnesení do návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2004,
  2. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy předložit do 31. října 2003 návrh zajištění mezinárodních závazků České republiky a vztahů s Evropskou unií v oblasti výzkumu a vývoje vycházející z výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2004 podle bodu II tohoto usnesení.

Provedou:
ministr financí,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 

1. místopředseda vlády
Mgr. Stanislav G r o s s , v. r.

Sdílejte na: