Poskytování účelových finančních prostředků na VaV v roce 2002

 

    Dne 28. února 2002 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 88/2002 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu, (dále jen „nařízení vlády“). Podle § 2 odst. 1 písm. e) a i) nařízení vlády je jednou z podmínek účelového financování předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu. Povinnosti pro řešené projekty jsou přesně stanoveny v § 22 odst. 2 nařízení vlády. Podle tohoto ustanovení „platné údaje o řešených projektech … poskytovatel předá prostřednictvím elektronických médií do centrální evidence projektů do dvou měsíců od začátku kalendářního roku, …“. Z uvedeného vyplývá, že až do předání platných údajů do centrální evidence projektů nesmí poskytovatel poskytnout na daný kalendářní rok účelové finanční prostředky příjemcům ani na řešené projekty.

    Po 1. červenci 2002, kdy nabude účinnosti zákon č. 130/2002 Sb., bude tato povinnost platit obdobně. Pracovníci Oddělení informačního systému výzkumu a vývoje Odboru sekretariátu Rady provedli opakovanou kontrolu plnění této povinnosti. Cílem kontroly bylo

  1. ověřit plnění uvedené povinnosti poskytovatelů stanovené obecně závazným právním předpisem a
  2. porovnat zjištěnou skutečnost s poznatky z minulých let.

    Kontrolní odečet ukázal, že k 28. únoru 2002 bylo předáno 66 % údajů o projektech a k 31. březnu 2002 již 90 % údajů o projektech. V minulých letech bylo na konci března předáno zpravidla méně než 50 % údajů o projektech.

    Ze zjištěných údajů vyplývá, že se výrazně zlepšilo předávání údajů do centrální evidence projektů, mj. i z důvodu stanovení lhůty pro předání údajů o řešených projektech obecně závazným právním předpisem. Tím byl vytvořen předpoklad pro včasné poskytnutí účelových finančních prostředků na řešení projektů. Přesto je nutno konstatovat, že poskytovatelé neplní lhůty stanovené obecně závazným právním předpisem.

Sdílejte na: