Usnesení z 214. zasedání Rady pro výzkum a vývoj konaného dne 16. června 2006

Schválení programu
Rada schvaluje program 214. zasedání.
 
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 213. zasedání.
 
A1)      Usnesení vlády
a)      ze dne 10. května 2006 č. 502 o návrhu podílu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj do roku 2010 na hrubém domácím produktu v běžných cenách
b)      ze dne 24. května 2006 č. 605 o návrhu výdajů státního rozpočtu na VaV na rok 2007 s výhledem na léta 2008 a 2009
c)      ze dne 24. května 2006 č. 614 o návrhu stanov Akademie věd České republiky
Usnesení:
A1.      Rada bere na vědomí
a)      usnesení vlády ze dne 10. května 2006 č. 502 o návrhu podílu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj do roku 2010 na hrubém domácím produktu v běžných cenách;
b)      usnesení vlády ze dne 24. května 2006 č. 605 o návrhu výdajů státního rozpočtu na VaV na rok 2007 s výhledem na léta 2008 a 2009;
c)      usnesení vlády ze dne 24. května 2006 č. 614 o návrhu stanov Akademie věd České republiky.
 
A2)      Informace z plenárního zasedání národních poradních orgánů pro VaV členských zemí EU
Usnesení:
A2.      Rada bere na vědomí „Informaci z plenárního zasedání národních poradních orgánů pro VaV členských zemí EU“.
 
A3)      Zápis
a)      z jednání OK RVV SHV
b)      z jednání OK RVV ŽP
Usnesení:
A3.      Rada bere na vědomí zápis
a)      z jednání OK RVV SHV;
b)      z jednání OK RVV ŽP.
 
A4)      Zpráva z neformálního zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost v Grazu
Usnesení:
A4.      Rada bere na vědomí zprávu z neformálního zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost v Grazu.
 
B1)      Bioetická komise
a)      Návrh statutu
b)      Návrh jednacího řádu
c)      Ustanovení Bioetické komise podle zákona o VLEKB
d)      Výzva k nominaci kandidátů na členy Bioetické komise
Usnesení:
B1.       Rada
a)      schvaluje statut Bioetické komise;
b)      schvaluje jednací řád Bioetické komise;
c)      ustanovuje Bioetickou komisi ve složení:
Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc. – předseda,
RNDr. Alena Blažková, CSc.,
Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc.,
PhDr. Josef Kuře, PhD.,
MUDr. PhMr. Jan Payne,
Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.,
MUDr. Dagmar Pohunková,
Prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.;
 
d)      schvaluje výzvu k nominaci kandidátů na členy Bioetické komise a ukládá sekretariátu Rady rozeslat výzvu zainteresovaným orgánům a institucím.
 
B2)      Rámec společenství pro státní podporu na VaVaI
a)      Návrh EK
b)      Stanovisko pro ÚOHS
c)      Stanovisko ČR zaslané dopisem ÚOHS Stálé misi ČR při EU
d)      Stanovisko ÚOHS k OP a k národní veřejné podpoře
Usnesení:
B2.      Rada
a)      bere na vědomí návrh EK „Rámec společenství pro státní podporu na VaVaI";
b)      schvaluje stanovisko pro ÚOHS;
c)      bere na vědomí stanovisko ČR zaslané dopisem ÚOHS Stálé misi ČR při EU, uvedené v bodě 214/B2-c;
d)      bere na vědomí stanovisko ÚOHS k OP a k národní veřejné podpoře, uvedené v bodě 214/B2-d;
e)      vyzývá českou vědeckou veřejnost, aby v evropských strukturách podporovala její stanovisko k navrženým změnám Rámce;
f)        žádá svého předsedu, aby k tomuto problému svolal poradu představitelů zainteresovaných institucí.
 
B3)      Zprávy resortů o hodnocení VaV a jeho výsledků (podle usn. vl. ze dne 23. června 2004 č. 644) a k problematice podpory začínajících pracovníků výzkumu do 35
Usnesení:
B3.      Rada
a)      bere na vědomí odpovědi resortů na žádost Rady, jak poskytovatel v rámci své kapitoly zajišťuje podporu mladých pracovníků výzkumu s cílem zvýšení efektivity vynakládaných prostředků pro zvýšení konkurenceschopnosti lidských zdrojů;
b)      ukládá zpravodaji prof. P. Zunovi, aby na 215. zasedání RVV předložil návrh řešení, připravený ve spolupráci se zainteresovanými poskytovateli (zejm. MŠMT, AV ČR a GA ČR) a se sekretářem RV a tajemnicí RV RLZ;
c)      bere na vědomí zprávy poskytovatelů o plnění úkolů uložených usnesením vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků a konstatuje, že neuspokojivý stav hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků na většině resortů se nezměnil;
d)      ukládá sekretariátu Rady provést analýzu plnění úkolů po jednotlivých poskytovatelích podle jednotlivých okruhů podle bodů I a II.1.a) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644, podle ní požádat poskytovatele o strukturované doplňující informace a výsledek společně s návrhem dalšího postupu ji předložit na 215. zasedání RVV.
 
B4       Principy hodnocení VaV na rok 2006
a)      Zápis z 2. jednání PSZ a předsedů OK RVV k Hodnocení VaV a jeho výsledků
b)      Upravené principy hodnocení VaV na rok 2006
Usnesení:
B4.       Rada
a)      schvaluje „Principy hodnocení VaV na rok 2006“;
b)      ukládá sekretariátu Rady zapracovat principy do Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků 2006, projednat s MŠMT a rozeslat do meziresortního připomínkového řízení;
c)      ukládá sekretariátu Rady výsledný návrh Metodiky hodnocení VaV a jeho výsledků 2006 předložit na 215. zasedání Rady.
 
B5)      Údaje dodávané do IS VaV v roce 2007 – návrh úprav pro údaje dodávané v 2007
Usnesení:
B5.      Rada
a)      schvaluje „Údaje dodávané do IS VaV v roce 2007 – návrh úprav pro údaje dodávané v 2007“;
b)      ukládá sekretariátu Rady rozeslat materiál do meziresortního připomínkového řízení.
 
B6)      Strukturální fondy EU 2007-2013
a)      Výsledky screeningu projektu OP VaVpI (12. – 25. 5. 2006)
a1) Přehledná struktura oblastí OP VaVpI k 13. červnu 2006
b)      Připomínky mpř. vlády doc. Havla k námětům OP VaVpI, OP PI a OP VK z 25. května 2006
c)      Návrh OP VaVpI
Usnesení:
B6.       Rada bere na vědomí materiály k bodu „Strukturální fondy EU 2007-2013“.
 
B7)      Souhrnné zprávy výzkumných záměrů Ministerstva obrany – návrh stanoviska
Usnesení:
B7.       Rada
a)      schvaluje návrh stanoviska;
b)      ukládá sekretariátu Rady zaslat toto stanovisko Ministerstvu obrany.
 
B8)      Aktualizace DZSV – 1. pracovní verze OK RVV k 26. květnu 2006
Usnesení:
B8.      Rada
a)      bere na vědomí „Aktualizaci DZSV – 1. pracovní verzi OK RVV k 26. květnu 2006“;
b)      ukládá členům Rady a žádá stálé hosty o zaslání připomínek ve stanovené struktuře (viz bod 213/B11) do 30. června 2006;
c)      ukládá předsedům OK RVV do 25. srpna 2006 vypořádat připomínky, dopracovat návrhy DZSV a zaslat vypořádání připomínek a dopracované návrhy DZSV sekretariátu Rady;
d)      ukládá zpravodaji prof. Zunovi, předsedům OK RVV, PSZ a sekretariátu Rady společně projednat, vzájemně sladit návrhy DZSV a předložit konečné znění Aktualizace DZSV na 216. zasedání Rady.
 
B9)   Rozpočtové opatření Ministerstva kultury
a)      Dopis Ministerstva kultury
b)      Návrh odpovědi
Usnesení:
B9.    Rada
a)      bere na vědomí dopis Ministerstva kultury,
b)      schvaluje návrh odpovědi dr. Blažky.
 
B10)    Rezortní program výzkumu Ministerstva zdravotnictví
a)      Návrh programu
b)      Návrh stanoviska
Usnesení:
B10.     Rada
a)      bere na vědomí Rezortní program výzkumu Ministerstva zdravotnictví;
b)      schvaluje návrh stanoviska k Rezortnímu programu výzkumu Ministerstva zdravotnictví;
c)      doporučuje vládě materiál schválit v předloženém znění po zapracování připomínek uvedených ve stanovisku Rady.
 
B11)    Různé
a)      Pověření předsednictva a PSZ vyřizováním neodkladných záležitostí v létě 2006
b)      Harmonogram přípravy zasedání RVV na 2. pol. 2006, termíny zasedání RVV v roce 2007
c)      Informace o jednání se zástupci euroCRIS
d)      Informace o US-Czech High Tech. konferenci v Praze
e)      Transformace Psychiatrického centra Praha – konflikt zákonů č. 341/2005 Sb. a č. 245/2006 Sb.
Usnesení:
B11.    Rada
a)      pověřuje předsednictvo a PSZ, aby v době mezi 214. a 215. zasedáním vyřizovalo všechny neodkladné záležitosti Rady;
b)      schvaluje termíny zasedání Rady v roce 2007;
c)      bere na vědomí harmonogram zasedání Rady, jednání předsednictva a Pracovní skupiny zpravodajů Rady ve 2. polovině roku 2006;
d)      souhlasí se svojí účastí v organizaci euroCRIS a souhlasí, aby ing. Matějka byl styčnou osobou s touto organizací;
e)      ukládá sekretariátu zajistit podání přihlášky do organizace euroCRIS a následně zajistit placení ročního členského příspěvku ve výši 250 EUR;
f)        bere na vědomí informaci o US-Czech High Tech. konferenci v Praze;
g)      schvaluje dopis dr. Blažky (bod 214/b11-e);
h)      ukládá sekretariátu společně s MŠMT projednat s Ministerstvem zdravotnictví postup při transformaci Psychiatrického centra Praha podle zákonů č.      341/2005 Sb. a č. 245/2006 Sb.
 
 
 

Sdílejte na: