Zápis z jednání Odborné komise RVV pro vědy živé přírody ze dne 18. 5. 2006

Účast: viz prezenční listina

Host: P. Zuna (zpravodaj RVV), M. Dosoudilová (sekretariát RVV)

Schůze se zúčastnilo 6 členů OK-ŽP, komise tedy nebyla usnášeníschopná. Jednání mělo informativní charakter, otevřené otázky je třeba dojednat elektronicky.

Program

1. Zprávy z jednání Rady pro výzkum a vývoj

Předseda OK a zpravodaj RVV informovali o probíhajících jednáních o úpravách metodiky hodnocení výzkumu a vývoje. Diskuse se týkala především předložených alternativních návrhů na oborové a sektorové koeficienty.

2. Aktualizace Dlouhodobých základních směrů výzkumu

Předseda OK informoval o současném stavu prací na aktualizovaném znění DZSV1 („Udržitelný rozvoj“) a 2 („Molekulární biologie“) s tím, že první verze musí být předloženy sekretariátu RVV do 25. května 2006. Koordinátorem prací na DZSV1 je J. Zrzavý, na DZSV2 P. Šebo.

3. Změna Jednacího řádu Odborných komisí RVV

Návrh předsedy OK na změnu znění čl. 2 a 3 jednacího řádu Odborných komisí RVV byl odložen na elektronické hlasování s dvěma variantami minimální periodicity schůzí odborných komisí.

4. Projekt „mezinárodního ústavu“

P. Šebo informoval, že návrh na vytvoření mezinárodního vědeckého pracoviště v oboru biomedicinských věd (molekulární a buněčné biotechnologie), předložený OK na konci roku 2005, se postupně transformoval v současný projekt Biotechnologického centra AV ČR.

Zapsal: J. Zrzavý

Ověřil: P. Šebo

 

 

 

 

 

 

Sdílejte na: