Zápis z jednání Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy ze dne 19. října 2006

Jednání odborné komise se zúčastnili: doc. Cahlík, dr. Balabán, ing. Dlouhý, dr. Kostelecký, doc. Hnízdo, ing. Kupka, doc. Oliva, prof. Rabušic, prof. Raková, dr. Dosoudilová 
Omluveni byli: prof. Dolista, prof. Dostál, ing. Prouza
 
Byl schválen následující program:
 
1.      Seznámení s novými členy OK RVV a volba místopředsedy komise
2.      Informace o aktuálním postavení RVV
3.      Informace o aktuální schválené metodice hodnocení pracovišť výzkumu a vývoje
4.      Informace o aktuálním stavu DZSV
5.      Další úkoly komise
6.      Různé
 
Ad 1:
 
Místopředsedou komise byl zvolen prof. Rabušic.
 
 
Ad. 2:
 
K tomuto bodu byl rozeslán jako podklad materiál 216 b 1 d u, z 216. zasedání RVV.
Komise:
 • vzala na vědomí informaci o aktuálním postavení RVV,
 • považuje nadrezortní postavení RVV za velmi důležité pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v České republice,
 • nepovažuje za šťastné převedení administrativního zajištění činnosti RVV pod MŠMT a doporučuje navrácení do původního stavu.
 
 
Ad. 3:
 
K tomuto bodu byla rozeslána jako podklad schválená Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v r. 2006.
 
Komise:
 • vzala na vědomí schválenou metodiku,
 • vzala na vědomí informaci o mezirezortní pracovní skupině RVV pro přípravu metodiky 2007 a to, že předseda komise doc. Cahlík je členem této mezirezortní pracovní skupiny,
 • diskutovala některé náměty pro úpravy metodiky, které doc. Cahlík přenese do mezirezortní pracovní skupiny.
 
  
Ad. 4:
 
K tomuto bodu byly rozeslány jako podklad schválené DZSV.
 
Komise:
 • bere na vědomí schválení DZSV, zejména schválení „Bezpečnostního DZSV“ a „Společenskovědního DZSV“,
 • považuje za nesmírně důležité, že byl schválen „Společenskovědní DZSV“ a tedy byla pro společenské a humanitní vědy otevřena cesta pro financování z Operačních programů a Národního programu výzkumu III,
 • novým členům komise vysvětlila okolnosti vzniku DZSV; prof. Rabušicovi vyvrátila jeho obavu, že formulace z bodu 7.5 DZSV „V rámci této sítě excelence budou podporovány programy s mezioborovou součinností velkých týmů soustředěných na vytváření a vydávání základních syntetických a encyklopedických prací o českých dějinách, jazyce, literatuře a kultuře (jakožto součásti evropského dědictví a odkazu do budoucnosti, ale také jakožto významného prostředku kultivace sociálního prostředí) a prací přispívajících k rozvoji informační společnosti“ by mohla vést k relativně úzkému zaměření výzkumu v sociálních vědách,
 • děkuje Sekretariátu RVV, zejména dr. Blažkovi za dlouhodobou spolupráci při vylepšování „Bezpečnostního“ i „Společenskovědního“ DZSV,
 • děkuje všem kolegům, kteří neformálně spolupracovali při činnostech směřujících k přijetí „Bezpečnostního“ i „Společenskovědního“ DZSV.
 
Ad. 5:
 
Kromě úkolů specifikovaných Plánem práce odborných komisí RVV (Metodika hodnocení, DZSV, novela zákona 130/2002 Sb.)  bude komise:
 • na základě „Jednání o zapojení OK RVV do přípravy NPV III“ dne 13. 9. spolupracovat s Technologickým centrem AV ČR při přípravě NPV III,
 • spolupracovat s expertem pro 7. Rámcový program EU v programovém výboru Cooperation-Socioeconomics prof. Rabušicem podle potřeb obou stran.
 
Komise:
 • pověřuje svého předsedu doc. Cahlíka s projednáním konkretizace zapojení OK RVV do přípravy NPV III v TC AV ČR.
 
Ad. 6:

a) Dr. Dosoudilová upozornila na informace na www.vyzkum.cz.
b) Poslední jednání odborné komise je v roce 2006 plánováno na 27.11. ve 14.00.

 
 
Zapsal: Cahlík, 20. 10. 2006

Sdílejte na: