Zápis z jednání Odborné komise pro vědy živé přírody Rady pro výzkum a vývoj ze dne 14. 11. 2007

Účast: viz prezenční listina

Program:

1. Příprava Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a Národního programu výzkumu III
Předseda a místopředseda OK ŽP informovali o současném stavu prací na operačním programu VaVpI a NPV-III. OK ŽP pověřila předsedu, aby požádal sekretáře Rady pro výzkum a vývoj o bližší informace týkající se budoucího vztahu NPV-III a financování infrastruktury, vybudované z prostředků operačního programu VaVpI.

2. Ustavení Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Rady pro výzkum a vývoj a její vztah k Odborné komisi pro vědy živé přírody
Předseda OK ŽP informoval o ustavení a prvním zasedání Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje RVV. Členové OK ŽP vyjádřili rozpaky nad nedostatečnou reprezentací některých, především humanitních oborů v Komisi pro hodnocení a pověřili předsedu OK ŽP, aby je průběžně informoval o výsledcích práce Komise pro hodnocení.

3. Reforma výzkumu a vývoje
Předseda OK ŽP informoval o harmonogramu reformy výzkumu a vývoje, který schválilo poslední zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 9. listopadu 2007.

4. Institucionální uspořádání pracovišť výzkumu a vývoje v resortu Ministerstva zdravotnictví
Členové OK ŽP vyjádřili hluboké znepokojení nad některými navrhovanými změnami institucionální organizace výzkumných pracovišť Ministerstva zdravotnictví, které mohou zkomplikovat mezinárodní spolupráci v aplikovaném biomedicínském výzkumu (např. spolupráci Ústavu hematologie a krevní transfúze s kalifornskou firmou Gilead Sciences). OK ŽP žádá RVV o vyjádření k této problematice, především v kontextu připravované reformy institucí výzkumu a vývoje.

Zapsal: J. Zrzavý

Sdílejte na: