Zápis z jednání Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj pro vědy neživé přírody a inženýrství

Jednání se konalo dne 27. 3. 2007 na Fakultě strojní ČVUT v Praze
 
Přítomni:      Ing. Milan Holl, CSc., Ing. Karel Jungwirth, DrSc., Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Prof. Ing. Jan Macek, DrSc., Ing. František Pazdera, CSc., Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc., doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.
 
Omluveni:    Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., Ivan Dobiáš, DrSc., Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., Prof. Ing. Petr Zuna, D.Eng.h.c., CSc.
 
Hosté:          PhDr. Milena Dosoudilová, CSc., Ing. Martin Matějka, Dr. Ing. Luboš Sychra, Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
 
PROGRAM ZASEDÁNÍ
 
1.            Kontrola posledního zápisu /Holl/
2.            Informace z jednání komise pro přípravu NPV III na TC AV ČR /Pazdera, Macek, Jančář-nemocen, Kučera, Holl
3.            Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje – rekapitulace činností od minulého zasedání a současný stav /Holl/
4.            Různé
 
Jednání zahájil předseda OK NŽP, program jednání byl schválen.
 
1.      Kontrola zápisu a schválení programu 
 
Schváleno.
 
2.      Informace z jednání komise pro přípravu NPV III
 
Všichni účastníci podali zprávu o současném stavu přípravy navrhovaných tématických priorit Energetické zdroje (Pazdera), Konkurenceschopné inženýrství (Macek), Informační společnost (Kučera), Materiály a nanotechnologie (Holl a Purmenský v zastoupení Jančáře), Bezpečnostní výzkum (Holl).
 
Byl konstatován přínos členů OK NŽP (kromě uvedených se práce na návrzích zúčastnili dále Čermák, Václavík, Zuna) a zdůrazněn fakt, že většina obsahu DZSV navržených OK RVV byla převzata do tématických oblastí a témat. Duplicity a překryvy mezi tématickými prioritami se podařilo úspěšně odstranit po dohodě členů dílčích komisí, původní návrhy na tématiku DZSV se komprimovaly do podoby, kterou nyní redakčně upravuje Technologické centrum AV ČR. Všichni účastníci ocenili dobrou organizaci TC AV ČR. V diskusi se zdůraznila nutná koordinace s tématikou 7. RP EU, na jehož řešení bude NPV III s určitým překryvem navazovat. OK NŽP očekává nyní závěrečný dokument redakčně zpracovaný TC AV ČR pro definitivní korekturu.
 
Usnesení: OK NŽP bere stav přípravy NPV III na vědomí.
 
3.      Současný stav Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje pro institucionální financování
Práce mezirezortní skupiny k hodnocení výsledků VaV se zastoupením akademické sféry, zajišťující hodnocení základního výzkumu, a využívající doporučení OK NŽP z posledních schůzí pro aplikovaný výzkum (zejm. posílení hodnocení patentů, realizovaných technologií, SW atp.). Pro hodnocení r. 2006 se použije nová tabulka, ale s původním pojetím a se vztažením na poskytnuté prostředky (se zahrnutím role spolupříjemců). Po novele zák. 130/2002 Sb. bude zavedena i navržená metoda korektivu, upravující institucionální financování VaV institucí na základě průběžných výsledků. Kromě novely zák. 130/2002 Sb.,  vyžaduje korektiv i posílení státního rozpočtu na VaV, které je reálné po r. 2009.  
 
Problémem je uložení vedlejších výsledků výzkumu (spin-off, by-product) do RIV, i když nebyly v popisu záměru/projektu předpokládány.
 
OK NŽP znovu zdůrazňuje kvalifikované rozhodování na základě bodového hodnocení. Jednoznačnou výpovědní hodnotu má nulový výsledek, u další kvantifikace je nutno použít jen intervaly, ne prosté pořadí, a to uvnitř stanovených skupin dotovaných institucí. Za vlastní hodnocení ve smyslu metodiky je zodpovědný poskytovatel, a to na základě oponentních řízení. 
 
Usnesení:
  • OK NŽP bere výsledky práce Meziresortní pracovní skupiny na vědomí.
 
  • OK NŽP navrhuje zvážit proceduru bodování patentů – rozdělit ohodnocení přihlášení patentu, jeho udělení a využití.
 
  • Ze stejných důvodů navrhuje OK NŽP perspektivně zahrnout do hodnocení citace publikací.
 
  • Ze stejných důvodů OK NŽP opět navrhuje hodnotit i množství prostředků získaných na VaV ze zdrojů mimo státní rozpočet (evropské projekty, prostředky soukromých subjektů). Současně je vhodné znovu zvážit možnost odpočtu nasmlouvaných prostředků na VaV z daňového základu.
 
  • Členové OK NŽP navrhnou formulaci textu ke shora uvedeným problémům a k ukládání výsledků do RIV dle zaslaného materiálu Meziresortní pracovní skupiny 14.3/7. Návrhy zašlou předsedovi OK NP ing. Hollovi do 6. 4. do 12:00 hod.
 
4.      Různé
 
a/ Na příští OK NŽP připravit návrhy na Národní cenu vlády Česká hlava (s náležitostmi) – náměty konzultovat s předsedou OK.
b/ Perspektivní korekce DZSV budou diskutovány na příští schůzi OK NŽP.
 
Termín dalšího zasedání OK NŽP stanovuje předseda dle harmonogramu RVV na 21. května ve 14.00 na ČVUT FS.
 
 
Praha 27. 3. 2007
zapsal: J. Macek
ověřil: M. Holl                                       
 

Sdílejte na: