Zápis z jednání Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj pro vědy neživé přírody a inženýrství

Jednání se konalo dne 18. 6. 2007 na Fakultě strojní ČVUT v Praze
 
Přítomni:      Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., Ing. Milan Holl, CSc., Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Prof. Ing. Jan Macek, DrSc., Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc., doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.
 
Omluveni:    Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., Ing. Ivan Dobiáš, DrSc., Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., Ing. František Pazdera, CSc., Prof. Ing. Petr Zuna, D.Eng.h.c., CSc., Ing. Karel Jungwirth, DrSc.,
 
 
Hosté:          PhDr. Milena Dosoudilová, CSc., Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
 
PROGRAM ZASEDÁNÍ
 
1.            Metodika hodnocení VaV pro rok 2007 /zástupci RVV/
2.            Připomínky k Zelené knize EU /všichni členové komise / 
3.            Nominace na cenu Česká Hlava /PhDr.M.  Dosoudilová,CSc.,  všichni členové komise /
4.            DZSV– současný stav v jednotlivých směrech (vedoucí týmů jednotlivých směrů výzkumu)
5.            Různé
 
Jednání zahájil předseda OK NŽP, program jednání byl schválen.
 
 
Kontrola zápisu a schválení programu 
 
Schváleno.
 
1.      Metodika hodnocení VaV pro rok 2007
 
Schválená metodika v roce 2006(zejména agregace výsledků) byla použita pro období 2001-2005. Elektronická forma je dostupná na www.vyzkum.cz v sekci „Hodnocení VaV“. Údaje uvedené v Hodnocení je možné s uvedením citace zdroje dále používat. Pro rok 2007 bude zřejmě změna bodového hodnocení impaktovaných časopisů (navýšení o 1 bod + 15 bodů podle impaktního faktoru, tedy prakticky mnohem více) za období 2002 – 2006. Finální tabulka bude po úpravách členům zaslána.
 
 
Usnesení: Členové komise připraví připomínky na příští zasedání OK NŽP (uplatnitelné pro rok 2008).
 
 
 
 
2.      Stanovisko k Zelené knize EU Evropský výzkumný prostor z nové perspektivy 
 
Bylo provedeno porovnání s Principy reformy systému výzkumu a vývoje v ČR – dokument RVV 224/B1-b-u (viz 5). Je zřejmé, že všech šest základních směrů v Zelené knize EU odpovídá také principům reformy v ČR. Ing. Holl zašle stanovisko RVV a český překlad Zelené knihy do 22. 6. 2007 všem členům.
Usnesení:
  • Členové OK NŽP navrhnou připomínky k textu Zelené knihy. Návrhy zašlou předsedovi OK NŽP ing. Hollovi do 31. 8. 2007 
 
3.      Nominace na  Národní cenu vlády cenu Česká hlava
OK NŽP navrhuje pana prof. Antonína Holého DrSc. z UOCHB AV ČR.
Usnesení:
Prof. Štulík po dohodě s PhDr. M. Dosoudilovou a dle podmínek soutěže zpracuje a zašle potřebné dokumenty realizátoru projektu Česká hlava, s.r.o. Caneton (inf. bude předána všem členům OK NŽP).
 
4.       DZSV– současný stav v jednotlivých směrech (vedoucí týmů jednotlivých směrů výzkumu)
Vzhledem k neúčasti některých vedoucích týmů a neúplné informaci z TC AV ČR byla podána zpráva o DZSV Konkurenceschopné strojírenství – mezi relevantními výzkumnými centry probíhá diskuse o založení podpůrné technologické platformy anebo platforem v návaznosti na TP EU.
 
 
5.      Různé
Předseda OK NŽP požádal všechny členy komise o připomínkování „Principů reformy systému výzkumu a vývoje v ČR“ – dokument RVV 224/B1-b-u. V předloženém návrhu je vždy nutné uvést zdůvodnění námitky a nové řešení.
 
Usnesení:
  • Členové OK NŽP navrhnou připomínky k materiálu „ Principy reformy systému výzkumu a vývoje v ČR“. Návrhy zašlou předsedovi OK NŽP ing. Hollovi do 31. 8. 2007 
 
 
Termín dalšího zasedání OK NŽP bude s největší pravděpodobností v měsíci říjnu. Datum a hodina bude v závislosti na harmonogramu zasedání RVV upřesněna v průběhu měsíce září.
 
 
Praha 18. 6. 2007
zapsal: J. Macek
ověřil: M. Holl                                       
 

Sdílejte na: