Statut Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

ze dne 29. 6. 2012 ve znění změn ze dne 8. 6. 2015.

Článek 1 
Úvodní ustanovení

 1. Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „komise“) ustavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada”) jako svůj odborný a poradní orgán podle § 35 odst. 7 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Komise se při své činnosti řídí statutem a jednacím řádem komise. Statut a jednací řád komise nebo jejich změny schvaluje Rada.

Článek 2
Působnost

 1. Komise plní úkoly zadávané Radou související s problematikou hodnocení výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a jejich výsledků, a to zejména:
  a) připravuje návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů,
  b) zpracovává hodnocení podle schválené metodiky,
  c) provádí kontrolu oprávněnosti zařazení konkrétních výsledků do informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
  d) vyjadřuje se v oblasti své působnosti k materiálům připravovaným Radou.
 2. Při plnění úkolů, které to vyžadují, komise vzájemně spolupracuje s dalšími komisemi, pokud takové orgány Rada ustanovila. V případě potřeby organizují společná jednání.
 3. Komise zpracovává rámcový roční program (plán) svých činností a předkládají je Radě ke schválení v termínu do 30. listopadu předcházejícího kalendářního roku.
 4. Komise předkládá jednou za rok Radě zprávu o své činnosti, a to vždy do 30. září roku, za který se zpráva zpracovává.

Článek 3 
Řízení komise

 1. Komise pracuje nezávisle a samostatně.
 2. Činnost komise řídí její předseda, který je členem Rady a kterého jmenuje a odvolává předseda Rady na návrh Rady. Předsedu komise volí členové Rady v tajných volbách.
 3. Předseda komise je Radě odpovědný za činnost komise, jedná jejím jménem, řídí její jednání a schvaluje zápis z jednání.
 4. Předsedu zastupuje místopředseda, kterého volí komise ze svých členů. Místopředseda může být odvolán na návrh členů komise. O zvolení či odvolání místopředsedy komise rozhodují členové komise tajnou volbou. Postup voleb je upraven Jednacím řádem komise.
 5. Úkoly komisi zadává Rada svým usnesením prostřednictvím předsedy komise. Pokud předseda komise není členem předsednictva Rady, může se dále účastnit jednání předsednictva Rady, pokud je pozván předsedou Rady nebo 1. místopředsedou Rady. Pro tato jednání jsou mu zpřístupněny podklady k bodům, jejichž projednání se má účastnit.

Článek 4 
Členové komise

 1. Komise má 7 až 15 členů včetně předsedy. Členství v komisi je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice.
 2. Členy komise volí Rada v tajných volbách z předních odborníků pro danou oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tak, aby v komisi byli zastoupeni odborníci pro vyjmenované obory: 
  a) společenské obory,   
  b) technické obory a inženýrství,   
  c) matematika a informatika   
  d) fyzika   
  e) chemie   
  f) vědy o zemi a vesmíru   
  g) biologie   
  h) zemědělství   
  i) lékařské vědy   
  j) humanitní a umělecké obory   
  k) hodnocení výzkumu   
  l) bibliometrie a související obory.
 3. Stálým členem je zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“). Zástupce ministerstva je nominován ministerstvem a nominace je oznámena Radě. Funkční období stálého člena komise, který je zástupcem ministerstva, je dáno obdobím, na které je zástupce ministerstvem nominován a je zahájeno dnem doručení nominace Radě; ministerstvo nemůže na stejné období nominovat více než jednoho svého zástupce.
 4. Členy komise jmenuje a odvolává na návrh Rady předseda Rady.
 5. Funkční období člena komise je čtyřleté. Člen komise může být jmenován nejvýše na dvě po sobě následující funkční období.
 6. Členství v komisi je neslučitelné se současným členstvím v:
  a) předsednictvu Grantové agentury České republiky, 
  b) předsednictvu Technologické agentury České republiky, nebo 
  c) předsednictvu Akademické rady Akademie věd České republiky.
 7. Členství v komisi je nezastupitelné. Členové komise jsou povinni se účastnit jednání komise a aktivně se podílet na práci komise.
 8. V případě, že některý z členů komise nevykonává svou funkci po dobu nejméně tří měsíců a vysloví-li s tím souhlas většina členů komise, může předseda komise navrhnout Radě odvolání člena komise a jmenování nového člena komise.
 9. Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o projednávaných materiálech předkládaných Radě a týkajících se činnosti Rady do doby jejich schválení a zveřejnění; to nebrání odborné konzultaci projednávané problematiky.

Článek 5 
Jednání komise

 1. Jednání komise se řídí jednacím řádem komise.
 2. Jednání komise se koná zpravidla jedenkrát za měsíc, s výjimkou měsíců července a srpna. Termíny a místa jednání jsou stanoveny v rámcovém ročním programu (plánu) činnosti komise, který schvaluje Rada.
 3. Mimořádné jednání komise se koná na žádost Rady nebo na žádost jedné třetiny členů komise, a to do 14 kalendářních dnů po předání žádosti předsedovi komise. Jednání komise svolává její předseda.

Článek 6 
Náklady na činnost a odměny členům komise

 1. Náklady na činnost komise, včetně odměn jejích členů, jsou hrazeny z výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky.
 2. Při zpracování předem zadaných materiálů hrazených z výdajů určených na zajištění činnosti Rady se postupuje podle zvláštního právního předpisu.
 3. Členům komise náleží za výkon této veřejné funkce odměna, jejíž výši stanoví předseda Rady, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce. Pro tyto účely ukládá sekretariát Rady prezenční listiny z jednání komise.

Článek 7 
Závěrečné ustanovení

 1. Tento statut nabývá účinnosti dne 29. 6. 2012.
 2. Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje Rada.
 3. Tento statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné platné znění statutu.

Sdílejte na:

Přílohy