Jednací řád Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Jednací řád Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „komise“) je vnitřním předpisem Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“), který upravuje způsob činnosti komise.

2. Jednací řád se vydává podle článku 1 odst. 2 statutu komise.

Článek 2
Termín a místa jednání komise

1. Termíny a místa jednání komise jsou stanoveny v rámcovém ročním programu (plánu) činnosti komise podle článku 5 odst. 2 statutu komise.

2. Jednání komise se konají obvykle v budově Úřadu vlády České republiky, neurčí-li předseda komise po dohodě s jejími členy jinak.

3. Případné změny termínu a místa jednání komise oznámí předseda komise řediteli Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace nejpozději 14 dnů před termínem jednání komise a zároveň sdělí nový termín a místo jednání členům komise.

4. V případě, že není možné uskutečnit jednání komise v budově Úřadu vlády České republiky v termínu podle schváleného ročního programu (plánu) činnosti, sdělí to ředitel  Odboru podpory Rady předsedovi komise nejpozději 14 dnů před termínem jednání a společně dohodnou nový termín, popřípadě i nové místo jednání.

5. Jednání komise svolává její předseda nebo z jeho pověření místopředseda. Pozvánka na jednání musí být doručena členům komise nejméně 10 dnů před termínem jednání.

6. Veškerá korespondence se z důvodů operativnosti provádí pouze elektronicky na adresy elektronické pošty, které jednotliví členové sdělí na prvním jednání komise.

7. Podklady pro jednání komise připravuje na základě pokynů předsedy komise a všem členům zasílá, případně jiným způsobem zpřístupňuje tajemník komise (dále jen „tajemník“), a to nejpozději 2 kalendářní dny před termínem jednáním. V případě potřeby může být tato lhůta předsedou mimořádně zkrácena. Je-li členům uloženo připravit pro jednání podklady, předají je tajemníkovi nejpozději 3 kalendářní dny před termínem jednání. Pro zařazení dalšího materiálu na program jednání je nutné, aby o předložení požádali minimálně dva členové komise, kteří si vyžádají souhlas předsedy a materiály musí být předány tajemníkovi nejpozději 3 kalendářní dny před termínem jednáním.

Článek 3
Průběh jednání komise

1. Komise projednává podklady připravené jejími členy nebo předložené k projednání Radou a připravené Odborem podpory Rady. Předseda komise může pověřit některého z členů komise funkcí zpravodaje ke konkrétnímu podkladu. Zpravodaj připraví písemný návrh usnesení k projednávanému dokumentu, popřípadě i příslušné podklady.

2. Komise je způsobilá se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

3. Jednání komise je neveřejné. Kromě členů komise a tajemníka se jejího jednání může účastnit zástupce Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády České republiky a kterýkoli člen Rady. 

4. Komise může na své jednání přizvat další hosty. O této skutečnosti informuje předseda komise ředitele Odboru podpory Rady minimálně 3 dny před jednáním.

5. Jednání komise řídí předseda. V nepřítomnosti předsedy řídí jednání místopředseda nebo předsedou pověřený člen komise.

6. Na počátku jednání komise schvaluje program jednání, popřípadě jeho úpravy.

7. Po projednání každého bodu programu přijímá komise usnesení na základě písemného návrhu usnesení. Písemný návrh lze na jednání komise doplnit formou ústního či písemného pozměňovacího návrhu. Navržené usnesení se považuje za přijaté, nepožádá- li některý člen komise, aby se o usnesení hlasovalo.

8. Pokud se o návrhu usnesení hlasuje, je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Přítomní členové Rady, další hosté a tajemník nehlasují.

9. V případech, které považuje předseda komise za naléhavé a u kterých je z jejich povahy nezbytné, aby o nich hlasovali členové komise, může předseda komise vyhlásit hlasování „per rollam“. V tomto případě

a) musí být stanoven termín ukončení hlasování, a to nejméně 3 pracovní dny po vyhlášení hlasování;

b) hlasování je platné, účastní-li se ho nadpoloviční většina členů komise;

c) usnesení je přijato, hlasuje-li pro nadpoloviční většina účastníků hlasování „per rollam“.

10. Pokud některý člen nesouhlasí s usnesením, má právo své důvody uvést v zápise z jednání.

Článek 4
Volba místopředsedy komise

1. Volba místopředsedy komise se provádí tajnou volbou. Je nutná nadpoloviční většina členů komise.

2. Členové komise na každé volební listině označí jimi voleného kandidáta. Označen může být maximálně jeden člen, který má být zvolen. Listina, obsahující více označených členů, bude neplatná.

3. Zvolen bude ten navržený kandidát, který obdrží nejvyšší nadpoloviční počet hlasů přítomných členů komise.

4. V případě, že nadpoloviční počet hlasů přítomných členů komise nezíská žádný kandidát, bude provedeno 2. kolo voleb. Do 2. kola postoupí dva kandidáti, kteří získají v I. kole největší počet hlasů pod limitem nadpoloviční většiny (v případě rovnosti hlasů budou zařazeni všichni kandidáti se stejným počtem hlasů).

5. Ve 2. kole voleb bude zvolen ten kandidát, který obdrží nejvíce hlasů přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů pro zvolené kandidáty, rozhodne předseda komise.

Článek 5
Informace o činnosti komise

1. O průběhu jednání komise se pořizuje do 5 pracovních dnů zápis, jehož součástí jsou i přijatá usnesení. Zápis vyhotovuje tajemník, schvaluje jej předsedající jednání.

2. Zápis z jednání komise obsahuje zejména

a) informace o tom, kdo zápis pořídil, o místu a datu konání jednání, o tom, kdo byl na jednání přítomen,

b) program jednání,

c) usnesení k jednotlivým bodům programu, včetně usnesení přijatých na základě hlasování „per rollam“ podle čl. 3 odst. 9,

d) další závěry učiněné na jednání.

3. Zápis schválený předsedajícím a prezenční listinu předá tajemník bez zbytečných průtahů řediteli Odboru podpory Rady a podle jeho pokynu zveřejní tajemník zápis na stránce www.vyzkum.cz.

4. O výsledcích jednání je předseda oprávněn informovat Radu nebo jejího předsedu,je-li k tomu Radou nebo jejím předsedou vyzván, nebo považuje-li to sám za nutné. Členové komise, další případní účastníci jednání a tajemník jsou vázáni mlčenlivostí o průběhu jednání komise a o obsahu materiálů pro jednání do doby jejich schválení a zveřejnění. To nebrání odborné konzultaci projednávané problematiky. Komise může svým usnesením rozhodnout, které své materiály pro jednání zpřístupní odborné veřejnosti, s výjimkou materiálů předkládaných Radě a týkajících se činnosti Rady. Účastníci jednání komise, kteří nejsou členy této komise, stvrdí závazek mlčenlivosti písemným prohlášením.

Článek 6
Vztahy komise a Odboru podpory Rady

1. Představený Sekce pro výzkum, vývoj a inovace po dohodě s ředitelem Odboru podpory Rady jmenuje z řad státních zaměstnanců Odboru podpory Rady tajemníka komise, který

a) shromažďuje, zpracovává a rozesílá, případně jiným způsobem zpřístupňuje členům komise podklady a informace pro jednání,

b) účastní se jednání komise,

2. vyhotovuje zápis z jednání komise a po jeho schválení předsedajícím a podle pokynu ředitele Odboru podpory Rady jej zveřejní na www.vyzkum.cz. 
Odbor podpory Rady dále zajišťuje zejména

a) místnosti pro jednání komise, pokud o to komise při předložení návrhu programu (plánu) činnosti požádá a pokud to kapacity Úřadu vlády České republiky umožňují,

b) úhradu dalších nezbytných nákladů na činnost komise podle článku 6 odst. 1 statutu komise po jejich schválení návrhu Radou,

c) shromažďování, zpracovávání a rozesílání, popř. jiným způsobem zpřístupňování podkladů a informací pro jednání komise jejím členům,

d) zveřejňování zápisů z jednání komise na www.vyzkum.cz a jejich předkládání pro informaci na následujícím zasedání Rady,

e) zveřejňování programů (plánů) činnosti komise a ročních zpráv o činnosti po jejich schválení Radou na www.vyzkum.cz,

f) úhradu prokazatelných cestovních nákladů členů komise dle článku 6 odst. 3 statutu komise,

g) administrativní záležitosti spojené s objednáním a finanční úhradou přípravy materiálů pro komisi dle článku 6 odst. 2 statutu komise.

3. Kontakt s Odborem podpory Rady zabezpečuje předseda komise.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky tohoto jednacího řádu schvaluje Rada.

2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 29. 6. 2012.

3. Tento jednací řád je přístupný veřejnosti na internetové stránce www.vyzkum.cz a v sídle Úřadu vlády České republiky.

 

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA

předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace

 

Sdílejte na:

Přílohy