Zápis z jednání Komise dne 24.10.2007

 
Jednání se konalo od 13 hodin v místnosti č. 259 Úřadu vlády ČR.
Jednání se účastnilo 10 z 12 členů. Z jednání se omluvil prof. Matějů a prof. Zuna. Komise byla usnášeníschopná.
 
Program jednání
 1. Zahájení
 2. Volba místopředsedy
 3. Témata činnosti Komise
 4. Termíny jednání Komise
 5. Různé
 6. Závěr
 
ad 1) Zahájení
Jednání zahájil a řídil předseda Komise, RNDr. Marek Blažka (dále jen „předseda“).
Předseda v úvodu jednání přivítal všechny členy a předal jim jmenovací dopisy.
Předseda dále členy informoval, že v souladu s Článkem 2 odst. 5 Jednacího řádu Komise jmenoval tajemníkem Komise Ing. Martina Matějku, vedoucího oddělení informačního systému VaV a zástupce ředitele odboru výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR.
Předseda přednesl návrh programu, který byl členům Komise zaslán dne 18.10.2007. K navrženému programu nebyl vznesen žádný návrh na změnu nebo doplnění. Program byl schválen v navrženém znění.
 
 
ad 2) Volba místopředsedy Komise
Místopředseda Komise (dále jen „místopředseda“) je dle Článku 4 odst. 8 Statutu Komise volen z řad členů na návrh členů.
Volba byla tajná, jednotliví členové Komise mohli volit kteréhokoliv člena Komise. Zvolen mohl být ten kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. V době voleb bylo přítomno 9 členů Komise.Výsledky prvního kola: prof. Gaš – 6 hlasů, Ing. Marek – 1 hlas, prof. Matějů – 1 hlas, prof. Zrzavý – 1 hlas.
Místopředsedou Komise byl tedy zvolen prof.RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
 
 
ad 3) Témata činnosti Komise
Předseda Komise zahájil diskusi o tématech činnosti Komise. Návrh byl zaslán členům jako materiál č. [1-1].
Předseda zdůraznil, že hlavním cílem na období do května 2008 je:
1.      vytvoření seznamu neimpaktovaných, ale hodnocených časopisů,
2.      příprava Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008.
 
Vytvoření seznamu neimpaktovaných hodnocených časopisů:
Seznam vznikne na základě průzkumu, při kterém budou vyzvány jednotlivé redakce k tomu, aby sdělily údaje pro rozhodnutí o zařazení daného časopisu do seznamu. Očekává se, že redakce sdělí postup při recenzování jednotlivých příspěvků v časopise (recenzí se rozumí hodnocení minimálně jedním oponentem, na základě jehož posudku je článek upraven a teprve poté vydán) a členění různých druhů příspěvků v časopise (podíl vědeckých článků, abstraktů, review, komerčních oznámení a dalších sdělení vydaných v časopise). Předseda navrhnul následující postup:
·        Komise zpracuje seznam kritérií, která budou posuzována (členům Komise bude zaslán první návrh prof. Matějů, členové Komise se k návrhu vyjádří nejpozději do 29.10.2007 a zašlou své připomínky tajemníkovi Komise, tajemník zpracuje připomínky a konečný návrh zašle členům Komise do 2.11.2007),
·        následně budou kritéria předána externímu zpracovateli ke zpracování s termínem předložení seznamu do konce února 2008 (dodavatel bude vybrán v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a postupem definován vnitřními předpisy, které upravují problematiku zadávání veřejných zakázek Úřadu vlády ČR),
·        zpracovaný seznam bude posouzen Komisí.
Z další diskuse k tomuto tématu vyplynulo:
 • uvedená objednávka bude realizována formou služby,
 • seznam by měl mít dlouhodobou platnost a bude zveřejněn jako součást Metodiky pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, seznam bude v dalším letech případně doplňován a aktualizován,
 • k zařazení časopisu do seznamu nebude dostačující prohlášení redakce o recenzování příspěvků, ale bude vyžadován doklad (např. redakční pravidla apod.), který je veřejně dostupný a ze kterého vyplývá, jakým způsobem jsou příspěvku k vydání přijímány a hodnoceny.
S uvedeným postupem Komise vyslovila souhlas.
 
Projednání dalších námětů na činnost Komise
Předseda uvedl a zdůvodnil další navržená témata, uvedená v materiálu č. [1-1]. V rámci následné diskuse bylo dohodnuto rozšíření o tyto otázky:
 1. vhodnost použití mediánu IF oboru pro výpočet bodové hodnoty výsledků publikovaných v impaktovaných časopisech,
 2. oborové koeficienty a jejich případné využití pro hodnocení výsledků VaV (např. s použitím ISI Highly Cited),
 3. upřesnění pravidel pro výpočet bodové hodnoty sdílených výsledků (tj. výsledků, které jsou vykazovány současně více institucemi jako výsledky k více výzkumným aktivitám) a jejich uvedení v Metodice pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje,
 4. revize dat v IS VaV (databáze RIV) z pohledu kvality a relevance předaných údajů, zejména s ohledem na evidenci bodově nehodnocených výsledků (předseda upozornil, že vyřazení jakýchkoliv dat z IS VaV je nevratným procesem, tedy, že v případě rozhodnutí o vyřazení dat není možné např. po roce situaci přehodnotit a požadovat jejich opětovně zařazení),
 5. diskuse a náměty ke zjednodušení způsobu vkládání údajů do IS VaV, resp. do databáze RIV,
 6. diskuse k rozsahu údajů předávaných do IS VaV ve vztahu k zavedení evidence projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (je ovšem nutné naplnit požadavky dané § 10, 12 a 31 zákona č. 130/2002 Sb. a § 2 nařízení vlády č. 267/2002 Sb.).
V rámci diskuse byly dále projednáno:
 • Ing. Holl navrhnul, aby se do hodnocení více promítalo zapojení dané instituce do mezinárodní spolupráce (tj. získání podpor VaV v zahraničí); k tomu předseda uvedl, že do hodnocení lze zahrnovat výsledky ve vztahu k poskytované podpoře z národních veřejných zdrojů na VaV, pouhá účast na mezinárodních aktivitách nemůže být předmětem hodnocení,
 • Ing. Janeček poznamenal, že stále nejsou jako veřejné zdroje do hodnocení zahrnovány i prostředky EU, které jsou rovněž veřejným zdroji financování (tato skutečnost vyplývá z členství ČR v EU); předseda k tomu uvedl, že takové informace (na úrovni jednotlivých příjemců podpor) nejsou zveřejňovány; RNDr. Albrecht k tomu dále poznamenal, že údaje jsou sice v omezené míře a omezené skupině subjektů k dispozici, ale pouze na úrovni kontrahovaných závazků, a nikoliv na úrovni skutečně poskytnutých a spotřebovaných veřejných prostředků,
 • členové Komise se dále dohodli, že na následujícím jednání bude modelován postup, jak je v současné době prováděn výpočet bodového ohodnocení sdíleného výsledku.
Schválená témata pro činnost Komise na období do května 2008 jsou přílohou tohoto zápisu (Příloha č. 1).
 
 
ad 4) Termíny jednání Komise
E-mailem ze dne 21.9.2007 byli členové Komise vyzváni k vyjádření se k termínům jednání – původním předpokladem bylo, že se jednání budou konat vždy v úterý nebo ve čtvrtek v týdnu po zasedání Rady pro výzkum a vývoj.
Vzhledem k tomu, že se vyjádřilo pouze 5 členů s různými návrhy, předseda Komise předložil termíny jednání jako materiál č. [1-2]. Materiál předpokládá, že se jednání budou konat vždy ve středu, která bude následovat druhý týden po zasedání Rady pro výzkum a vývoj.
V souladu s Článkem 2 odst. 1 Jednacího řádu Komise schvalují členové Komise termíny jednání na tři měsíce dopředu. Materiál předkládá návrhy termínů jednání na období do března 2008.
Na návrh prof. Haasze byly navržené termíny upraveny, a to tak, že se jednání budou konat vždy první středu následující po termínu jednání Rady pro výzkum a vývoj, s výjimkou 2. a 3. jednání.
Schválený seznam termínů je přílohou tohoto zápisu (Příloha č. 2).
Na 2. jednání Komise (21.11.) budou diskutovány otázky zpracování údajů v hodnocení spojené s presentací. Na tomto jednání bude rovněž projednána posloupnost jednotlivých témat činnosti Komise.
 
 
ad 5) Různé
 • Prof. Zrzavý navrhnul, aby byla vytvořena pravidla pro práci s interními dokumenty Komise; podle sdělení předsedy jsou již taková pravidla připravována nejen na úrovni Komise, ale i na úrovni Rady pro výzkum a vývoj.
 • RNDr. Albrecht členům Komise nabídnul poskytnout informace o hodnocení Rámcových programů pro přípravu názorů a připomínek, které budou zpracovávány za Českou republiku; tato nabídka byla všemi přítomnými členy Komise kladně přijata.
 
ad 6) Závěr
Předseda poděkoval členům za účast a za cenné příspěvky v diskusi.
Členové se shodli na tom, že na příštím jednání Komise bude modelován postup, jak je v současné době prováděn výpočet bodového ohodnocení sdíleného výsledku.
Diskuse k bodům, promítajícím se do Metodiky, bude zahájena až po dokončení první etapy Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2007.
V souladu s Článkem 3 odst. 5 Jednacího řádu Komise bude návrh zápisu rozeslán členům do 5 kalendářních dnů, tj. do 29.10.2007 včetně k připomínkám. Připomínky k zápisu budou členové zasílat nejpozději do 31.10.2007 do 12 hodin tak, aby mohla být konečná verze zápisu rozeslána členům do 2.11.2007.
 
Přílohy:
-         1: Témata činnosti Komise
-         2: Termíny jednání Komise
 
V Praze dne 24.10.2007
Zapsal: Ing. Martin Matějka, Dr.Ing. Luboš Sychra
Schválil: RNDr. Marek Blažka v.r.

Sdílejte na:

Přílohy