Usnesení k jednotlivým bodům programu 230. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 8. února 2008

Schválení programu
Rada schvaluje program 230. zasedání.

1. Zápis z 229. zasedání
Usnesení:
1. Rada schvaluje zápis z 229. zasedání.

A1) Usnesení vlády
     a) ze dne 23. 1. 2008 č. 61 o návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení návrhů výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.
     b) ze dne 23. 1. 2008 č. 68 ke zprávě o dosavadním průběhu Národního programu výzkumu II (za roky 2006-2007)
     c) ze dne 30. 1. 2008 č. 88 k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, a nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
     1. ze dne 23. 1. 2008 č. 61 o návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení návrhů výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.;
     2. ze dne 23. 1. 2008 č. 6 ke zprávě o dosavadním průběhu Národního programu výzkumu II (za roky 2006-2007);
     3. ze dne 30. 1. 2008 č. 88 k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, a nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.

A2) Zápisy z jednání Komise pro Hodnocení výsledků VaV
     a) ze dne 2. 1. 2008
     b) ze dne 16. 1. 2008
Usnesení:
A2 Rada bere na vědomí zápisy z jednání Komise pro Hodnocení výsledků VaV ze dne 2. 1. 2008 a ze dne 16. 1. 2008.

A3) Informace ze sekce A na téma Hodnocení vládní podpory výzkumu a inovací na Inovačním fóru 2008 dne 10. 1. 2008 v Lichtenštejnském paláci
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí informaci ze sekce A na téma Hodnocení vládní podpory výzkumu a inovací na Inovačním fóru 2008 dne 10. 1. 2008 v Lichtenštejnském paláci.

A4) Informace o vyjednávání s EK o NSRR a operačních programech na období 2007-2013
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí materiál Informace o vyjednávání s EK o NSRR a operačních programech na období 2007-2013.

A5) Informace k OP VaVpI
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí Informaci k OP VaVpI.

A6) Zákon č. 379/2007 Sb. - schválená novela cizineckého zákona a zákona o VVI
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí zveřejnění Zákona č. 379/2007 Sb. ve Sbírce zákonů ČR.

A7) Postoj Rady EU o Evropském inovačním a technologickém institutu (EITI)
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomí Postoj Rady EU o Evropském inovačním a technologickém institutu (EITI).

A8) Návrhy na změny Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje
Usnesení:
A8. Rada bere na vědomí návrhy na změny Metodiky hodnocení výsledků VaV.

A9) Zpráva o výsledku jednání pracovní skupiny pro výzkum Rady EU - 28. ledna 2008, Brusel
Usnesení:
A9. Rada bere na vědomí zprávu o výsledku jednání pracovní skupiny pro výzkum Rady EU ze dne 28. ledna 2008 v Bruselu..

A10) Informace o stažení bodu B13) Forma vnitřního připomínkového řízení z programu
Usnesení:
A10. Rada bere na vědomí informaci o stažení bodu B13) Forma vnitřního připomínkového řízení z programu.

B1) Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR
Usnesení:
B1. Rada
     1. schvaluje materiál „Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR“;
     2. ukládá sekretariátu Rady rozeslat tento materiál do meziresortního připomínkového řízení.
     3. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit tento materiál na www.vyzkum.cz.

B2) Návrh státního rozpočtu na rok 2009 - Harmonogram pro jednání Rady se správci rozpočtových kapitol
Usnesení:
B2. Rada schvaluje Harmonogram pro jednání Rady se správci rozpočtových kapitol.

B3) Koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na léta 2008 až 2015
Usnesení:
B3. Rada
     1. schvaluje Koncepci mezinárodní spolupráce ve VaV na léta 2008 až 2015;
     2. žádá MŠMT o její dopracování podle Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR a předložení vládě do 30. 6. 2008.

B4) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2006
Usnesení:
B4. Rada
     1. schvaluje Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2006;
     2. ukládá sekretariátu Rady rozeslat tento materiál do meziresortního připomínkového řízení.

B5) Program VaV MŠMT na období 2009 - 2014 „INFOZ“
     a) Návrh programu
     b) Návrh stanoviska Rady
Usnesení:
B5. Rada
     1. schvaluje návrh stanoviska Rady k programu VaV MŠMT na období 2009 - 2014 „INFOZ“;
     2. ukládá sekretariátu Rady zaslat toto stanovisko MŠMT.

B6) Postup přípravy seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice
     a) Postup přípravy seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik
     b) Výzva Rady veřejnosti – ke zveřejnění na www.vyzkum.cz
     c) Dopis poskytovatelům k přípravě seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů
Usnesení:
B6. Rada
     1. schvaluje postup přípravy seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, včetně dotazníku a kriterií uvedených v jeho příloze;
     2. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit tento materiál společně s předloženou výzvou na www.vyzkum.cz;
     3. ukládá sekretariátu Rady poslat tento materiál poskytovatelům.

B7) Návrh přípravy projektu Analýzy VaVaI 2008
     a) Návrh přípravy projektu „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2008
     b) Harmonogram přípravy
     c) Návrh členů pracovní skupiny
Usnesení :
B7. Rada
     1. schvaluje návrh přípravy projektu „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2008“;
     2. schvaluje harmonogram přípravy projektu Analýza 2008;
     3. schvaluje složení pracovní skupiny pro přípravu Analýzy 2008;
     4. ukládá zpravodaji doc. RNDr. Františku Ježkovi, CSc., aby pro 233. zasedání Rady 2008 předložil informaci o stavu prací a konkretizaci harmonogramu na II. pololetí 2008.

B8) Protokol ze zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve dnech 22. – 23. 11. 2007 v Bruselu
Usnesení:
B8. Rada
     1. bere na vědomí protokol ze zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve dnech 22. – 23. 11. 2007 v Bruselu;
     2. konstatuje, že návrh Reformy je v souladu s výzvami, které Rada EU pro konkurenceschopnost adresovala členským zemím v závěrech ze zasedání k „Budoucnosti vědy a technologií v Evropě".

B9) Plán práce na rok 2008
     a) Bioetické komise RVV
     b) Odborných komisí RVV
Usnesení:
B9. Rada schvaluje náplň práce Bioetické komise RVV a náplň práce Odborných komisí RVV na rok 2008.

B10) Odvolání člena Bioetické komise RVV
Usnesení:
B10. Rada žádá svého předsedu, aby odvolal člena Bioetické komise RVV Doc. PhDr. Radima Brázdu, Dr., z funkce člena Bioetické komise RVV.

B11) Zástupci Rady pro výběr kandidátů do oborových komisí GA ČR pro rok 2008
     a) Žádost o jmenování zástupců Rady pro výběr kandidátů do OK GA ČR
     b) Jmenování zástupců Rady pro výběr kandidátů do OK GA ČR pro rok 2008
Usnesení:
B11. Rada jmenuje do pracovních skupin pro výběr kandidátů na členství v OK GA ČR pro rok 2008 své následující zástupce:
     1. pro technické vědy ing. Doležala a ing. Holla
     2. pro přírodní vědy prof. Málka a ing. Nekvasila
     3. pro lékařské vědy doc. Viklického a prof. Zrzavého
     4. pro společenské vědy prof. Matějů a dr. Kopicovou
     5. pro zemědělské vědy prof. Hrona a ing. Janečka

B12) Návrh předsednictva Rady na odvolání členů Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum a vývoj
Usnesení:
B12. Rada
     1. schvaluje, aby DZSV Bezpečnostní výzkum převzala do své působnosti Odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství Rady;
     2. schvaluje návrh předsednictva Rady na odvolání členů Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady, která neplní své úkoly a poslání při přípravě klíčových dokumentů bezprostředně se týkajících společenských a humanitních věd.;
     3. žádá předsedu Rady, aby odvolal členy Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady z funkce;
     4. ukládá členům Rady a žádá předsedy AV ČR, ČKR, RVŠ, SP ČR a AVO, aby podali návrhy nových kandidátů do Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady do 22. února 2008 včetně životopisu a vyznačení kandidáta na předsedu komise.

Sdílejte na: