Usnesení k jednotlivým bodům programu 231. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 17. března 2008

 

Schválení programu
Rada schvaluje program 231. zasedání.

1. Zápis z 230. zasedání
Usnesení:
1. Rada schvaluje zápis z 230. zasedání.

A1) Usnesení vlády
     a) ze dne ze dne 25. 2. 2008 č. 171 k Návrhu resortního programu podpory výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „INFOZ
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
     1. ze dne ze dne 25. 2. 2008 č. 171 k Návrhu resortního programu podpory výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „INFOZ.

A2) Informace ze setkání Bioetických komisí EU, dne 27. – 29. 2. 2008 ve Slovinsku
Usnesení:
A2 Rada bere na vědomí informaci ze setkání Bioetických komisí EU.

A3) Zápis z jednání Komise pro Hodnocení výsledků VaV, dne 13. 2. 2008
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise pro Hodnocení výsledků VaV, dne 13. 2. 2008.

A4) Setting the EIT in motion: first steps towards the nomination of the members of the EIT Governing Board
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí Setting the EIT in motion: first steps towards the nomination of the members of the EIT Governing Board.

A5) European Innovation Scoreboard 2007. (Convergence of innovation performance in the EU - Sbližování výkonnosti v oblasti inovací v EU)
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí informaci o European Innovation Scoreboard 2007. (Convergence of innovation performance in the EU - Sbližování výkonnosti v oblasti inovací v EU).

A6) Žádost o podporu výzkumných infrastruktur zemí Západního Balkánu
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí žádost o podporu výzkumných infrastruktur zemí Západního Balkánu (zaslaná na MŠMT dne 10. 1. 2008).

A7) Charles Wessner, Ústav technologií, inovací a podnikání při Akademii věd Spojených států, ředitel, USA – přednáška
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomí materiál Charles Wessner, Ústav technologií, inovací a podnikání při Akademii věd Spojených států, ředitel, USA – přednáška.

A8) Informace k jednání Rady pro konkurenceschopnost, dne 25. 2. 2008 v Bruselu
Usnesení:
A8. Rada bere na vědomí informaci k jednání Rady pro konkurenceschopnost, dne 25. 2. 2008 v Bruselu a žádá OK NŽP o vyjádření k plánu SET a k JTI pro palivové články a vodík do 25. března 2008.

A9) Informace k českému předsednictví v Radě EU
Usnesení:
A9. Rada bere na vědomí informace k českému předsednictví v Radě EU.

A10) Analýza VaVaI 2008
     a) Souhrnný návrh struktury „Analýzy VaVaI 2008“
     b) Zápis z 1. jednání prac. skupiny pro přípravu „Analýzy VaVaI 2008“
     c) Vypořádání připomínek k materiálu „Analýza VaVaI 2008“
Usnesení:
A10. Rada bere na vědomí předložené podklady k materiálu „Analýza VaVaI 2008“.

B1) Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR – materiál pro schůzi vlády
Usnesení:
B1. Rada
     1. schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Reformě systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR;
     2. žádá svého předsedu, aby materiál předložil na schůzi vlády.

B2) Posílení Odborné komise pro neživou přírodu a inženýrství
     a) Posílení OK NŽP
     b) Návrh na změnu Statutu Rady
Usnesení:
B2. Rada
     1. schvaluje návrh na posílení OK NŽP a návrh na změnu Statutu Rady;
     2. žádá svého předsedu, aby materiál Návrh na změnu Statutu Rady předložil na schůzi vlády.

B3) Volby předsedy a členů Odborné komise pro společenské a humanitní vědy RVV
     a) Postup při volbách do OK SHV RVV
     b) Kandidátní a volební listina na členy do OK SHV RVV
     c) Životopisy kandidátů do OK SHV RVV
Usnesení:
B3. Rada
     1. schvaluje navržený postup voleb;
     2. navrhuje předsedovi Rady jmenovat předsedu a členy Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy podle výsledků voleb (v příloze).

B4) Návrh výdajů státního rozpočtu na VaV na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011
     a) Upravený Harmonogram jednání Rady se správci rozpočtových kapitol
     b) První pracovní verze SR VaV 2009 – 2011 (bez promítnutí Reformy)
     c) Druhá pracovní verze SR VaV 2009 - 2011 (s promítnutím Reformy)
Usnesení:
B4. Rada
     1. schvaluje upravený Harmonogram pro jednání Rady se správci rozpočtových kapitol;
     2. bere na vědomí první verzi SR VaV 2009 – 2011 (bez promítnutí Reformy) a druhou pracovní verzi (s promítnutím Reformy);
     3. ukládá místopředsedovi Rady doc. Viklickému a sekretáři Rady podle výsledků schůze vlády k Reformě projednat odpovídající verzi se správci rozpočtových kapitol dle schváleného harmonogramu.

B5) Návrh postupu přípravy aktualizace DZSV – priority VaV (osnova)
Usnesení:
B5. Rada
     1. schvaluje návrh postupu přípravy aktualizace DZSV – priority VaV (osnovu);
     2. ukládá předsedům OK RVV předložit první návrh aktualizovaných DZSV – priorit VaV do 4. června 2008.

B6) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2006 - materiál pro schůzi vlády
Usnesení:
B6. Rada
     1. schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2006;
     2. žádá svého předsedu, aby materiál předložil na schůzi vlády.

B7) Kulatý stůl AV ČR k Rámci Společenství v Liblicích dne 20. 2. 2008
     a) Program Kulatého stolu
     b) Prezentace Rady „Rámec Společenství pro státní podporu VaVaI v podmínkách ČR“ (dr. Blažka)
     c) Informace o výsledcích Kulatého stolu
Usnesení :
B7. Rada 
     1. bere na vědomí program Kulatého stolu i prezentaci Rady;
     2. bere na vědomí informaci o výsledcích Kulatého stolu;
     3. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit Informace o výsledcích Kulatého stolu na www.vyzkum.cz.

B8) Žádost o rozpočtové opatření MŠMT
     a) Žádost MŠMT
     b) Návrh odpovědi Rady
Usnesení:
B8. Rada
     1. bere na vědomí žádost MŠMT o rozpočtové opatření;
     2. schvaluje návrh odpovědi Rady.


Sdílejte na:

Přílohy