Usnesení k jednotlivým bodům programu 232. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 11. dubna 2008

Schválení programu
Rada schvaluje program 232. zasedání.

1. Zápis z 231. zasedání
Usnesení:
1. Rada schvaluje zápis z 231. zasedání.

A1) Usnesení vlády
     a) ze dne 26. 3. 2008 č. 287 k Návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR
     b) ze dne 2. dubna 2008 č. 339 k Návrhu na změnu Statutu Rady
     c) ze dne 2. dubna 2008 č. 338 k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2006
     d) ze dne 2. dubna 2008 č. 362 k Návrhu Operačního programu VaVpI
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
     1. ze dne 26. 3. 2008 č. 287 k Návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR;
     2. ze dne 2. dubna 2008 č. 339 k Návrhu na změnu Statutu Rady;
     3. ze dne 2. dubna 2008 č. 338 k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2006;
     4. ze dne 2. dubna 2008 č. 362 k Návrhu Operačního programu VaVpI.

A2) Zápis z jednání Bioetické komise RVV dne 19. 3. 2008
Usnesení:
A2 Rada bere na vědomí zápis z jednání Bioetické komise RVV dne 19. 3. 2008.

A3) Zápisy z jednání komisí RVV
     a) OK RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství dne 10. 3. 2008
     b) OK RVV pro vědy živé přírody dne 19. 3. 2008
     c) Komise pro hodnocení výsledků VaV dne 19. 3. 2008
     d) Harmonogram přípravy Metodiky hodnocení VaV
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí zápisy z jednání komisí RVV 
     1. OK RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství dne 10. 3. 2008;
     2. OK RVV pro vědy živé přírody dne 19. 3. 2008;
     3. Komise pro hodnocení výsledků VaV dne 19. 3. 2008;
     4. Harmonogram přípravy Metodiky hodnocení VaV

A4) Výsledky jednání k realizaci Reformy systému VaVaI v ČR s Ministerstvem vnitra, dne 1. dubna 2008
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí výsledky jednání k realizaci Reformy systému VaVaI v ČR s Ministerstvem vnitra, dne 1. dubna 2008.

A5) Inovační strategie OECD
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí inovační strategii OECD.

A6) Operační program VaVpI
     a) Materiál schválený vládou dne 2. dubna 2008 usnesením č. 362
     b) Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy k udržitelnosti OP VaVpI
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí materiál MŠMT schválený vládou dne 2. dubna 2008 usnesením č. 362 a dopis ministra k udržitelnosti OP VaVpI.

A7) Informace o závěrech zasedání Evropské rady v Bruselu 13. a 14. března 2008 pro oblast výzkumu, vývoje a inovací
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomí informaci o závěrech zasedání Evropské rady v Bruselu 13. a 14. března 2008 pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

B1) Příprava státního rozpočtu na VaV 2009 – 2011
     a) Druhá verze návrhu výdajů s promítnutím důsledků Reformy systému VaVaI v ČR (podklad pro jednání s resorty)
     b) Algoritmus výpočtu institucionální podpory dle výsledků pro 2. verzi SR VaV 2009-2011 dle Reformy
Usnesení:
B1. Rada
     1. bere na vědomí druhou verzi návrhu výdajů s promítnutím důsledků Reformy systému VaVaI v ČR, algoritmus výpočtu institucionální podpory dle výsledků pro 2. verzi SR VaV 2009-2011 dle Reformy a ústní informaci o probíhajících jednáních s resorty;
     2. ukládá předsednictvu a sekretariátu Rady předložit na 233. zasedání RVV dne 16. května 2008 materiál „Návrh výdajů státního rozpočtu na VaV na rok 2009 s výhledem na roky 2010 a 2011“.

B2) Návrh systému práce s materiály pro zasedání Rady a formy vnitřního připomínkového řízení
Usnesení:
B2. Rada
     1. schvaluje systém práce s materiály pro zasedání Rady a formu vnitřního připomínkového řízení, jak je uvedeno v materiálu 232/B2;
     2. ukládá sekretáři Rady zajistit realizaci systému práce s materiály pro zasedání Rady pro výzkum a vývoj a formy vnitřního připomínkového řízení.

B3) Návrh na změnu Jednacího řádu RVV – Postup při volbách
Usnesení:
B3. Rada
     1. schvaluje změnu Jednacího řádu RVV – Postup při volbách;
     2. žádá svého předsedu, aby podepsal změnu Jednacího řádu RVV;
     3. ukládá sekretariátu Rady upravený Jednací řád RVV zveřejnit na www.vyzkum.cz.

B4) Návrh na změnu Statutu odborných komisí RVV
Usnesení:
B4. Rada
     1. schvaluje návrh na změnu Statutu odborných komisí RVV;
     2. žádá svého předsedu, aby podepsal Změnu Statutu odborných komisí RVV;
     3. ukládá sekretariátu Rady upravený Statut odborných komisí zveřejnit na www.vyzkum.cz.

B5) Volby do Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství RVV
Usnesení:
B5. Rada navrhuje předsedovi Rady jmenovat členy Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství RVV podle výsledků voleb:
PhDr. Miloše Balabána, Ph.D.
Ing. Zdeňka Prouzu, CSc.
Ing. Jarmila Valáška, CSc.

B6) Změna Statutu a Jednacího řádu Komise pro hodnocení výsledků VaV RVV
     a) Návrh na změnu Statutu a Jednacího řádu Komise pro hodnocení výsledků VaV RVV
     b) Statut Komise pro hodnocení výsledků VaV RVV
     c) Jednací řád Komise pro hodnocení výsledků VaV RVV
Usnesení:
B6. Rada
     1. schvaluje návrh změny Statutu a Jednacího řádu Komise pro hodnocení výsledků VaV RVV, jak je uvedeno v příloze 1 materiálu;
     2. žádá svého předsedu, aby podepsal Změnu Statutu a Jednacího řádu Komise pro hodnocení výsledků VaV, jak byla Radou schválena podle bodu 1.;
     3. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby nominovalo svého zástupce do Komise pro hodnocení výsledků VaV;
     4. ukládá sekretáři Rady zveřejnit platné znění Statutu a Jednacího řádu Komise pro hodnocení výsledků VaV a platný seznam členů na www.vyzkum.cz.

B7) Osnova a postup přípravy koncepcí VaV dle Reformy
Usnesení :
B7. Rada
     1. schvaluje osnovu a postup přípravy koncepcí VaV dle Reformy;
     2. ukládá předsednictvu a sekretariátu Rady jejich zajištění.

B8) Přehledová zpráva o české infrastruktuře VaV
Usnesení:
B8. Rada
     1. bere na vědomí přehledovou zpráva o české infrastruktuře VaV;
     2. žádá MŠMT, aby ve spolupráci se zmocněncem vlády ČR pro evropský výzkum prof. Wilhelmem využilo tuto zprávu při tvorbě Meziresortní koncepce podpory velkých infrastruktur pro VaV, kterou má ministr školství, mládeže a tělovýchovy předložit do 30. 11. 2008 vládě.

B9) Harmonogram zpracování a projednávání návrhu novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje
Usnesení:
B9. Rada
     1. schvaluje harmonogram zpracování a projednávání návrhu novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje;
     2. jmenuje zpravodajem pro přípravu novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje prof. Haasze.

B10) Ohrožení úkolů vyplývajících z Reformy systému VaVaI v ČR v působnosti Ministerstva kultury
     a) Dopis místopředsedy Rady prof. Haasze náměstkovi MK ing. Tesaříkovi
     b) Výsledky jednání zástupců předsednictva Rady a vedení MK, 2. 4. 2008
     c) Stanovisko předsednictva Rady k rozporovaným výsledků jednání s MK dne 2. 4. 2008
     d) Výsledek jednání ministra kultury Mgr. Jehličky a 1. místopředsedkyně Rady dr. Kopicové, dne 8. 4. 2008
Usnesení:
B10. Rada bere na vědomí informaci o proběhlých jednáních s Ministerstvem kultury o zajištění úkolů vyplývajících pro ministerstvo z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

Sdílejte na: